logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


GMINA BOGATYNIA > Tablica Ogłoszeń

Burmistrz Miasta i Gminy  Bogatynia
na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora  ds. księgowości budżetowej i rozliczeń finansowych w Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Wymagania obligatoryjne:
- kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku inspektora ds. księgowości budżetowej  i rozliczeń finansowych  – wyższe ekonomiczne,
- minimum 8 lat doświadczenia zawodowego, w tym 5 lat pracy w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych,
- dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office (Word, Excel)
- wysoka kultura osobista

Wymagania dodatkowe:
Znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw o:
- rachunkowości,
- finansach publicznych,
- dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- zamówieniach publicznych,
- samorządzie gminnym,
-  systemie oświaty,
oraz Karta Nauczyciela,
- umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych,
- znajomość oprogramowania firmy Vulcan – w szczególności: Księgowość Optimum i Arkusz Organizacyjny Optimum,
- umiejętność pracy w stresie,
- odpowiedzialność, obowiązkowość, staranność, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań
- prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej wg obowiązujących przepisów,
- prowadzenie analiz finansowych placówek oświatowych oraz opiniowanie planowanych  i wydatkowanych środków budżetowych jednostek oświatowych we współpracy  z wydziałem budżetowym,
- analizowanie wykonania budżetu jednostek oświatowych przy pomocy programu Budżet Optivum  firmy Vulcan,
- prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, 
- opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu w części              dot. wydziału edukacji, kultury i sportu,
- analizowanie i opiniowanie projektów planów finansowych jednostek oświatowych w zakresie ich zgodności z projektami organizacyjnymi szkół,
- prowadzenie dokumentacji i rozliczeń środków przeznaczonych na realizację profilaktyki przeciwalkoholowej,
- naliczanie i podział subwencji oświatowej we współpracy z wydziałem budżetowym,
- realizacja wydatków budżetowych zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych i prowadzenie wydziałowego rejestru zamówień publicznych,
- opracowywanie rocznych i miesięcznych planów wydatków budżetowych       w zakresie sportu, rekreacji ruchowej i turystyki,
- prowadzenie rejestru wniosków o przyznanie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie sportu, rekreacji ruchowej i turystyki,
- prowadzenie analiz finansowo – księgowych Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy,
- prowadzenie sprawozdawczości - sprawozdania EN-3,
- sporządzenie projektów uchwał i wniosków do rozpatrzenia przez burmistrza w zakresie prowadzonej problematyki,
- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych                 z realizacją programu profilaktyki uzależnień,
- opiniowanie wniosków składanych przez dyrektorów placówek oświatowych  w zakresie prowadzonej problematyki, 
- prowadzenie bieżących przeglądów w zakresie prowadzonych spraw  w placówkach podległych gminie.


Wymagane dokumenty
- list motywacyjny
- życiorys – CV
- kserokopie świadectw pracy
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
- oświadczenie o niekaralności

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli

Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Pawicki
Data wytworzenia informacji: 2007-03-26 09:51:11
Data udostępnienia informacji: 2007-03-26 09:51:11
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-14 15:04:17

Wersja do wydruku...

corner   corner