logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


GMINA BOGATYNIA > Tablica Ogłoszeń

Burmistrz Miasta i Gminy  Bogatynia
na podstawie art. 3 a  ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)
ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. ochrony środowiska  Działu Ochrony Środowiska  w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska

Wymagania obligatoryjne:
- wykształcenie średnie lub wyższe, 
- dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office (Word, Excel),
- wysoka kultura osobista,

Wymagania dodatkowe
- znajomość przepisów  z zakresu ochrony środowiska ,
- umiejętność korzystania z elektronicznej ewidencji gruntów ,
- umiejętność czytania map ewidencji gruntów oraz mapy zasadniczej ,
- umiejętność dobrej organizacji pracy,
- orientacja w terenie oraz znajomość katalogu oraz rodzajów drzew i krzewów ,
- znajomość przynajmniej jednego języka obcego ( niemiecki, angielski),

Zakres wykonywanych zadań
1. Współudział w opracowaniu i aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska.
2. Zgłaszanie właściwym jednostkom administracji samorządowej i państwowej wypadków zagrożenia środowiska.
3. Współpraca z administracją samorządową szczebla powiatowego, wojewódzkiego w zakresie udzielonym osobom prawnym pozwoleń i decyzji na wycinkę drzew
i krzewów.
4. Prowadzenie ewidencji decyzji na wycinkę drzew, osób fizycznych i prawnych.
5. Sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska.
6. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z różnych terenów nieruchomości.
7. Wymierzanie kar pieniężnych za samowolne  usunięcie drzew i krzewów.

Zakres odpowiedzialności
- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zakresem czynności

Wymagane dokumenty
- list motywacyjny,
- życiorys – CV,
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- oświadczenie o niekaralności,

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli

Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-04-04 08:19:13
Data udostępnienia informacji: 2007-04-04 08:19:13
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-04 08:32:57

Wersja do wydruku...

corner   corner