logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZAWIADOMIENIE

 


Na podstawie § 22 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia /Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku/ zwołuję na dzień 26 marca 2010 roku na godz. 1430 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok (projekt nr …./10).
3. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

 

Bogatynia, 17 marca 2010 roku

 


ZAWIADOMIENIE

 


Na podstawie § 22 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia /Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku/ zwołuję na dzień 22 marca 2010 roku na godz. 1500 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok (projekt nr 512/10).
3. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r.) zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 16 marca 2010 roku na godz. 9.00
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji rady:
3.1. nr LV/09 z 26 listopada 2009 roku,
3.2. nr LVI/09 z 2 grudnia 2009 roku,
3.3. nr LVII/09 z 10 grudnia 2009 roku,
3.4. nr LVIII/09 z 28 grudnia 2009 roku,
3.5. nr LIX/10 z 11 stycznia 2010 roku,
3.6. nr LXI/10 z 18 stycznia 2010 roku,
3.7. nr LXIII/10 z 10 lutego 2010 roku.

4. Sprawozdanie z działalności Rady GiM za 2009 rok.
5. Sprawozdania z działalności komisji problemowych rady za 2009 rok.
6. Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych rady oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok - projekt nr 483/10,
6.2. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zborowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia - projekt nr 486/10,
6.3. w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za wodę
i odprowadzane ścieki na terenie miasta i gminy Bogatynia - projekt
nr 487a/10,
6.4. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok - projekt
nr 493/10,
6.5. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok – projekt
nr 495/10,
6.6. w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia - projekt nr 494/10,
6.7. w sprawie Programu Współpracy Miasta i gminy Bogatynia
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok – projekt nr 468/10,
6.8. w sprawie zamiany nieruchomości – projekt nr 472/10,
6.9. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy najmu - projekt nr 471/10,
6.10. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 473/10,
6.11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - projekt nr 474/10,
6.12. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 475/10,
6.13. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 476/10,
6.14. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 477/10,
6.15. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 478/10,
6.16. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 480/10,
6.17. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 481/10,
6.18. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 488/10,
6.19. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 489/10,
6.20. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 490/10,
6.21. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 491/10,
6.22. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 492/10,
6.23. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni dotyczącą wymiany stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej oraz remontu klatki schodowej - projekt
nr 484/09/10,
6.24. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem postawienia kuchni kaflowej - projekt nr 485/09/10.

7. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, sprawy różne.
10. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie § 22 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia /Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku/ zwołuję na dzień 22 lutego 2010 roku na godz. 900 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok (projekt nr 482/10).
3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


ZAWIADOMIENIE

 


Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r.) zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 15 lutego 2010 roku na godz. 1430
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego - projekt nr 441/10,
4.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
5.Interpelacje i zapytania,
6.Wnioski, sprawy różne.
7.Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
8.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie § 22 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia /Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku/ zwołuję na dzień 10 lutego 2010 roku na godz. 1430 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok (projekt nr 479/10).
3. Zamknięcie obrad.
 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r.) zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 28 stycznia 2010 roku na godz. 900
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.
 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji rady:
3.1. LIV /09 z 10 listopada 2009 roku,
3.2. LX/10 z 12 stycznia 2010 roku.

4. Podjęcie uchwał:
4.1. w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok
4.1.1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej z uzasadnieniem -projekt nr 443/09
4.1.1.1. przedstawienie autopoprawki nr 1 do projektu budżetu- projekt nr 466a/10,
4.1.1.2. przedstawienie autopoprawki nr 2 do projektu budżetu - projekt nr 467/10,
4.1.2. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
4.1.2.1. o projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,
4.1.2.2. o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2010 rok oraz prawidłowości prognozy łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Bogatynia,
4.1.3. przedstawienie opinii i wniosków komisji problemowych oraz radnych,
4.1.4. odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków komisji,
4.1.5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
4.1.6. głosowanie nad autopoprawkami i projektem uchwały budżetowej na 2010 rok.

4.2. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- projekt nr 441/10,
4.3. w sprawie wydania opinii odnośnie lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Daszyńskiego 25 w Bogatyni – projekt nr 442/10 oraz 442a/10,
4.4. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/525/98 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 marca 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Straż Miejska – projekt nr 455/10,
4.5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 456/09,
4.6. o zmianie uchwały Nr LII/341/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości – projekt nr 459/10,
4.7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy – projekt nr 462/10,
4.8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 463/10,
4.9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy – projekt nr 464/10,
4.10. w sprawie załatwienia skargi Pani Zofii Sęk na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni w związku zaniechaniem udzielania usług opiekuńczych - projekt nr 465/10,
4.11. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Miasta na 2010 rok - projekt nr 461/10.

5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
6. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

Bogatynia, 11 stycznia 2010 roku


 

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r.) zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 18 stycznia 2010 roku na godz. 1400
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji rady:
3.1. XLIX/09 z 27 sierpnia 2009 roku,
3.2. LI/09 z 30 września 2009 roku,
3.3. LII/09 z 28 października 2009 roku,
3.4. LIII/09 z 29 października 2009 roku.

4. Podjęcie uchwał:
4.1. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowywania przestrzennego- projekt nr 441/10,
4.2. w sprawie rozpatrzenia ponownych skarg Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem postawienia kuchni kaflowej oraz naprawy kranu - projekt nr 457/10,
4.3. w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem wymiany stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej oraz przeprowadzenia remontu lokalu mieszkalnego - projekt nr 458/10,
4.4. w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem przeprowadzenia remontu klatki schodowej oraz pralni - projekt nr 460/10,
4.5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Miasta na 2010 rok - projekt nr 461/10.

5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
9. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

Bogatynia, 11 stycznia 2010 roku

 

ZAWIADOMIENIE
 


Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia /Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku/ zwołuję na dzień 12 stycznia 2010 roku na godz. 1500 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego (projekt nr 451/09).
4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


 

 

Bogatynia, 6 stycznia 2010 roku

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie § 22 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia /Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku/ zwołuję na dzień 11 stycznia 2010 roku na godz. 15.00 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego (projekt nr 451/09).
3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Bogatynia, 21 grudnia 2009 roku


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku) zwołuję na dzień 28 grudnia 2009 roku na godz. 900 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

 

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza MiG za III kwartał 2009 roku.
4. Podjęcie uchwał:
4.1. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego – projekt nr 451/09,
4.2. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2009 rok - projekt nr 453/09,
4.3. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 - projekt nr 452/09,
4.4. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym – projekt nr 449/09,
4.5. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym – projekt nr 450/09.
5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski, sprawy różne.
8. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
9. Zamknięcie obrad.
 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 22 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 r./ zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 2 grudnia 2009 roku na godz. 14 30 .
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (projekt 444/09) wraz z Autopoprawką Nr 1 (projekt 446/09)
3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 


 

 

 

 ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku) zwołuję na dzień 26 listopada 2009 roku na godz. 900 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2008/2009 wraz z wynikami sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.
4. Przedstawienie informacji nt. założeń do projektu budżetu gminy na 2010 rok.
5. Podjęcie uchwał:
5.1. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok – projekt nr 431/09,
5.2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok – projekt nr 432/09,
5.3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok - projekt nr 433/09,
5.4. w sprawie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym - projekt nr 437/09,
5.5. w sprawie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym – projekt nr 438/09,
5.6. w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa -projekt nr 440/09,
5.7. w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy i Miasta - projekt nr 436/09,
6. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski, sprawy różne.
9. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku) zwołuję na dzień 28 października 2009 roku na godz. 900 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji rady L/09 z 9.09.2009 roku
4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza o działaniach podjętych w I i II kwartale 2009 roku. .
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2009 roku.
6. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Bogatyni.
9. Sprawozdanie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu znak E-II-076-VII/09/ATŚ-3 z dnia 14 września 2009 roku z przeprowadzonego sprawdzenia sposobu realizacji zadań i obowiązków prawnych wykonywanych przez Straż Miejską w Bogatyni.
10. Podjęcie uchwał:
10.1. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2009 rok – projekt nr 430/09,
10.2. w sprawie zamiany nieruchomości – projekt nr 418/09,
10.3. w sprawie zamiany nieruchomości – projekt nr 421/09,
10.4. w sprawie zamiany nieruchomości - projekt nr 427/09,
10.5. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia- projekt nr 428/09,
10.6. w sprawie określenia na 2010 rok limitu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką – projekt nr 422/09,
10.7. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/15/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni -projekt nr 429/09,
10.8. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni - projekt nr 426/09,
10.9. w sprawie załatwienia skargi Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - projekt nr 423/09,
10.10. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni dot. naliczania opłat za zużytą wodę - projekt nr 424/09,
10.11. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni dot. postawienia kuchni kaflowej, remontu pokrycia dachowego oraz naprawy schodów - projekt nr 425/09,
11. Interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski, sprawy różne.
13. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
13.1. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych za 2008 rok.
14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku) zwołuję na dzień 30 września 2009 roku na godz. 900 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4. Wystąpienia pokontrolne:
4.1. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu /WK.60/101/K-9/09 z 14.08.2009 roku/ z przeprowadzonej kontroli gospodarki finansowej gminy Bogatynia.
4.2. Najwyższej Izby Kontroli – Delegatury we Wrocławiu /LWR- 410-12-4/2009; P/09/153 z 30.07.2009 roku/ z przeprowadzonej kontroli w zakresie gromadzenia i wykorzystywania w latach 2007 – 2008 środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
4.3. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu /WK.60/101/K-9/09 z 07.09.2009 roku/ z przeprowadzonej kontroli gospodarki finansowej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni oraz Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Bogatyni.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2009 roku.
5.1. Uchwała nr I-162/2009 z 27 sierpnia 2009 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy i miasta Bogatynia za I półrocze 2009 roku.
5.2. Przedstawienie informacji nt. stanu finansów gminy na dzień 31.08.2009 roku wraz z prognozowanym deficytem na koniec roku budżetowego.
5.3. Przedstawienie planu ograniczeń wydatków oraz wprowadzania dyscypliny finansowej w budżecie gminy na 2009 rok.
6. Przedstawienie informacji nt. działalności i sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych za I półrocze 2009 roku oraz porównawczo za okres od 2006 do 2008 roku:
6.1. Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A,
6.2. Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Bogatyni,
6.3. Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Bogatyni,
6.4. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A w Bogatyni,
6.5. Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bogatyni,
6.6. zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni.
7. Podjęcie uchwał:
7.1. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2009 rok – projekt nr 417/09,
7.2. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Integracyjnym Żłobku Publicznym Nr 1 z siedzibą w Bogatyni przy ulicy Chopina 12 – projekt nr 414/09,
7.3. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zabudowanych – projekt nr 415/09,
7.4. w sprawie nadania parkowi miejskiemu imienia Carla Augusta Preibischa – projekt nr 416/09.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski, sprawy różne.
9.1. Przedstawienie ekspertyzy technicznej budynku położonego przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce.
10. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 22 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 r/ zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 9 września 2009 roku na godz. 14.30.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok – projekt 405/09 wraz z autopoprawką – projekt 407/09.
3. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia Burmistrza oraz zmiany Uchwały Nr III/7/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia -projekt 409/09.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni do przyjmowania zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013” -projekt 410/09.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLVII/319/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009 – 2013” -projekt 411/09.
6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku) zwołuję na dzień 27 sierpnia 2009 roku na godz. 900 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji rady:
• XLV/09 z 28 kwietnia 2009 roku,
• XLVI/09 z 28 maja 2009 roku,
• XLVII/09 z 26 czerwca 2009 roku,
• XLVIII/09 z 30 lipca 2009 roku.
4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
5. Przedstawienie informacji nt. funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Bogatynia.
6. Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 400/09,
6.2. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia – projekt nr 402/09,
6.3. w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Bogatynia – projekt nr 401/09,
6.4. w sprawie realizacji w drodze porozumienia z samorządem powiatu Zgorzeleckiego przebudowy drogi Nr 2363D oraz drogi 2369D na terenie Gminy Bogatynia – projekt nr 403/09,
6.5. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032 z terenu Miasta Bogatynia i Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032 z terenu Gminy Bogatynia” – projekt nr 391/09,
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski, sprawy różne.
8.1.Zapoznanie radnych z protokołem Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności z przeprowadzonej wizji lokalnej z dnia 04.06.2009 roku w miejscach tzw. nielegalnych składowisk odpadów na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.
9. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
10. Zamknięcie obrad.
 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

Załączniki do pobrania: 2009-01-10 12:02:28 - sesja rady 19.01.2009 roku (24.11 kB)
2009-02-05 11:24:56 - sesja rady 13.02.2009 (29.04 kB)
2009-02-16 16:09:36 - sesja rady 17.02.2009 roku (24.25 kB)
2009-02-20 11:33:40 - sesja rady27.02.2009 roku (30.10 kB)
2009-03-02 12:50:31 - budżetowa sesja rady 4.03.2009 roku (25.81 kB)
2009-03-10 09:57:17 - sesja rady 17.03.2009 roku (28.78 kB)
2009-03-24 08:28:17 - sesj rady 31.03.2009 roku (28.05 kB)
2009-04-21 10:29:22 - sesja rady 28.04.2009 roku (29.63 kB)
2009-05-19 09:15:10 - sesja rady 28.05.2009 roku (35.36 kB)
2009-07-29 08:34:21 - sesja rady 30 lipca 2009 roku (22.21 kB)

Nazwa dokumentu: Zawiadomienia o terminach posiedzeń Rady GiM Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Szczotka
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Cuber
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-01-10 11:52:49
Data udostępnienia informacji: 2009-01-10 11:52:49
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-25 09:16:58

Wersja do wydruku...

corner   corner