logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Bogatynia, dnia 2 listopada 2010 roku

 

 

ZAWIADOMIENIE

 


Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r.) zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 9 listopada 2010 roku na godz. 9.00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności burmistrza za okres II i III kwartału 2010 roku.
5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji uchwał Rady za I półrocze 2010 roku.
6. Przedstawienie sprawozdań z działalności za okres minionej kadencji:
6.1. Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
6.2. Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,
6.3. Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych,
6.4. Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności,
6.5. Komisji Rewizyjnej,
6.6. Komisji ds. Budżetu,
6.7. Komisji Statutowej,
6.8. Rady Gminy i Miasta.
7. Załatwienie skarg na działalność burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
8. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.

 


 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Bogatynia, dnia 20 października 2010 roku

 


ZAWIADOMIENIE

 


Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r.) zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 27 października 2010 roku na godz. 900.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu o nr LXV/10 z sesji rady z dnia 22 lutego 2010 roku.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Przedstawienie informacji nt. stanu i perspektyw oświaty na terenie Gminy Bogatynia.
7.1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2009/2010 wraz z wynikami sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.
7.2. Informacja nt. przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2010-2011 /inwestycje i remonty/.
8. Przedstawienie informacji nt. działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni na rzecz osób poszkodowanych podczas powodzi z 7 sierpnia 2010 roku.
9. Przedstawienie informacji nt. funkcjonowania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas sierpniowej powodzi oraz w okresie popowodziowym.
10. Podjęcie uchwał
10.1. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia w części miasta Bogatynia – projekt nr 609/10,
10.2. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/335/06 Rady GiM w Bogatyni z 1.09.2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów wsi Sieniawka, Porajów i Kopaczów - projekt nr 612/10,
10.3. w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Przyjaciel Gminy Bogatynia” oraz zasad honorowania kandydatów - projekt nr 597a/10,
10.4. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pani Zofii Sęk na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni- projekt nr 610/10,
10.5. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mariusza Wiktorowskiego na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni- projekt nr 611/10
11. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
11.1. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2009 rok.
11.2. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych radnych złożonych na 2 miesiące przed upływem kadencji.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Bogatynia, dnia 20 października 2010 roku

 


ZAWIADOMIENIE

 

 


Z uwagi na odbywające się spotkanie z udziałem Wojewody Dolnośląskiego w dniu 21 października br. poświęcone usuwaniu skutków powodzi odwołuję planowaną na ten dzień sesję rady i wyznaczam jej nowy termin na środę, 27 października na godz. 9.00.
 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Bogatynia, dnia 13 października 2010 roku

 


ZAWIADOMIENIE

 


Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r.) zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 21 października 2010 roku na godz. 900.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu o nr LXV/10 z sesji rady z dnia 22 lutego 2010 roku.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Przedstawienie informacji nt. stanu i perspektyw oświaty na terenie Gminy Bogatynia.
7.1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2009/2010 wraz z wynikami sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.
7.2. Informacja nt. przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2010-2011 /inwestycje i remonty/.
8. Przedstawienie informacji nt. działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni na rzecz osób poszkodowanych podczas powodzi z 7 sierpnia 2010 roku.
9. Przedstawienie informacji nt. funkcjonowania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas sierpniowej powodzi oraz w okresie popowodziowym.
10. Podjęcie uchwał
10.1. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia w części miasta Bogatynia – projekt nr 609/10,
10.2. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/335/06 Rady GiM w Bogatyni z 1.09.2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów wsi Sieniawka, Porajów i Kopaczów - projekt nr 612/10,
10.3. w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Przyjaciel Gminy Bogatynia” oraz zasad honorowania kandydatów - projekt nr 597a/10,
10.4. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pani Zofii Sęk na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni- projekt nr 610/10,
10.5. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mariusza Wiktorowskiego na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni- projekt nr 611/10
11. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
11.1. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2009 rok.
11.2. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych radnych złożonych na 2 miesiące przed upływem kadencji.

12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Bogatynia, dnia 22 września 2010 roku

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku) zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 30 września 2010 roku na godz. 900
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja nt. działalności i sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych i zakładu budżetowego.
1) Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A w Bogatyni za okres od stycznia do czerwca 2010 roku.
2) Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni za I półrocze 20101 roku
3) Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Bogatyni Sp. z o.o. dot. aktualnej sytuacji.
4) Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. Bogatyni za 2009 rok.
5) Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bogatyni za 2009 rok.
6) Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej za I półrocze 2010 roku
4. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok - projekt nr 604/10
2) w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Przyjaciel Gminy Bogatynia” oraz zasad honorowania kandydatów - projekt nr 597/10
3) w sprawie zamiany nieruchomości - projekt nr 600/10
4) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu - projekt nr 601/10
5) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bogatynia i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną - projekt nr 602/10
6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów wsi Sieniawka, Porajów i Kopaczów.
5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

Bogatynia, dnia 8 września 2010 roku

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku) zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 16 września 2010 roku na godz. 1530
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:
3.2 . z LXX/10 sesji rady z dnia 20 kwietnia 2010 roku
3.2. z LXXI/10 sesji rady z dnia 30 kwietnia 2010 roku
3.3. z LXXII/10 sesji rady z dnia 27 maja 2010 roku
4. Informacja o zakresie pomocy materialnej i finansowej udzielonej gminie Bogatynia w związku z powodzią.
5. Informacja o sytuacji mieszkaniowej w związku z powodzią /plany dotyczące budownictwa komunalnego, lokalizacji działek pod budownictwo mieszkaniowe dla powodzian/.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za pierwsze półrocze 2010 roku.
7. Sprawozdanie z działalności Bogatyńskiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2010 roku.
8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni za okres od stycznia do lipca 2010 roku.
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Bogatyni za pierwsze półrocze 2010 roku.

10.Podjęcie uchwał:
10.1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia – dla obszaru miasta Bogatynia przeznaczonego pod budowę magistrali sieci przesyłowej wodno – kanalizacyjnej i ciepłowniczej na trasie SUW Zatonie – Bogatynia – projekt nr 581/10.
10.2. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 571/10
10.3. w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Bogatynia /VW Golf/ - projekt nr 577/10.
10.4. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomości - projekt nr 590/10
10.5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy – projekt nr 591/10
10.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy – projekt nr 592/10
10.7. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów wsi Sieniawka, Porajów i Kopaczów – projekt nr 593/10

11. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
12. Sprawy różne, wolne wnioski.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Bogatynia, dnia 25 sierpnia 2010 roku

 


ZAWIADOMIENIE

 


Na podstawie § 22 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia /Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku/ zwołuję na dzień 27 sierpnia 2010 roku na godz. 15 30 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy II Armii Wojska Polskiego 1.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie informacji na temat sytuacji w Gminie i Mieście Bogatynia w związku z powodzią.
3. Dyskusja z udziałem zaproszonych gości.
4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

Bogatynia, dnia 26 sierpnia 2010 roku

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 22 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia /Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku/ zwołuję na dzień 27 sierpnia 2010 roku na godz. 9:00 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie informacji na temat sytuacji w gminie i mieście Bogatynia w związku z powodzią.
3. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (Hotel Górnik) – projekt nr 588/10
4. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2010 rok – projekt nr 587/10
5. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Bogatynia - projekt nr 585/10
6. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Bogatynia – projekt nr 586/10
7. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Bogatynia – projekt nr 584/10
8. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (Kasztanowa 41 Opolno Zdrój lokal nr 3) – projekt nr 578/10
9. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (Świerczewskiego 17, Opolno Zdrój) – projekt nr 582/10
10. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (Kasztanowa 41, Opolno Zdrój lokal nr 5) – projekt nr 579/10
11. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (Kasztanowa 41, Opolno Zdrój lokal nr 4) – projekt nr 583/10
12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXI/420/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy – projekt nr 576/10
13. Projekt uchwały w sprawie zamiany udziałów w nieruchomościach – projekt nr 580/10
14. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia – projekt nr 575/10
15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


 

Bogatynia, dnia 29 lipca 2010 roku

 


ZAWIADOMIENIE

 


Na podstawie § 22 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia /Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku/ zwołuję na dzień 2 sierpnia 2010 roku na godz. 1600 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok - projekt nr 572/10.
3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Bogatynia, dnia 26 lipca 2010 roku

 


ZAWIADOMIENIE

 


Na podstawie § 22 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia /Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku/ zwołuję na dzień 26 lipca 2010 roku na godz. 1600 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok - projekt nr 572/10.
3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 Bogatynia, dnia 24 czerwca 2010 roku

 


ZAWIADOMIENIE

 


Na podstawie § 22 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia /Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku/ zwołuję na dzień 28 czerwca 2010 roku na godz. 1500 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej – projekt nr 565/10.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego składu osobowego Komisji Rewizyjnej – projekt nr 566/10.
4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Bogatynia, dnia 22 czerwca 2010 roku


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku) zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 30 czerwca 2010 roku na godz. 1100
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXII/10 sesji rady z dnia 28 i 29 stycznia 2010 roku oraz nr LXVI/10 z 16 marca 2010 roku.
4. Przyjęcie sprawozdań z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za IV kwartał 2009 oraz
I kwartał 2010 roku.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał rady za II półrocze 2009 roku.

6. Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/285/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej w mieście i gminie Bogatynia- projekt nr 547a /10,
6.2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej położonej w obrębie miejscowości Krzewina w gminie Bogatynia - projekt nr 548a/10,
6.3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej położonej w obrębie miejscowości Lutogniewice w gminie Bogatynia - projekt nr 549a /10,
6.4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej położonej w obrębach miejscowości Działoszyn i Bratków w gminie Bogatynia - projekt nr 550a/10,
6.5. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok - projekt nr 564/10,
6.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnych umów najmu na garaże - projekt nr 563/10,
6.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego
i zawarcie kolejnych umów na garaże - projekt nr 555/10,
6.8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego
i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 556/10,
6.9. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy - projekt nr 557/10,
6.10. w sprawie nieodpłatnego nabycia lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Turowskiej 64 w Bogatyni wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu – projekt nr 558/10,
6.11. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej - projekt nr 562/10,
6.12. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy Bogatynia - projekt nr 561/10.

7. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAWIADOMIENIE

 


Na podstawie § 22 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia /Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku/ zwołuję na dzień 15 czerwca 2010 roku na godz. 1500 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie informacji Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawach związanych z uciepłownieniem miasta.

3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r.) zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 16 czerwca 2010 roku na godz. 900
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za IV kwartał 2009 oraz
I kwartał 2010 roku.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał rady za II półrocze 2009 roku.

5. Przedstawienie informacji nt. funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy.

6. Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok - projekt
nr 554 /10,
6.2. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/285/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej w mieście i gminie Bogatynia- projekt nr 547 /10,
6.3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej położonej w obrębie miejscowości Krzewina w gminie Bogatynia - projekt nr 548/10,
6.4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej położonej w obrębie miejscowości Lutogniewice w gminie Bogatynia - projekt nr 549 /10,
6.5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej położonej w obrębach miejscowości Działoszyn i Bratków w gminie Bogatynia - projekt nr 550/10,
6.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - projekt nr 522/10,
6.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - projekt nr 551/10,
6.8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 544/10,
6.9. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 545/10,
6.10. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia - projekt nr 546/10,
6.11. w sprawie przejęcia pojazdów na własność Gminy Bogatynia - projekt nr 552/10,
6.12. w sprawie rozpatrzenia skarg Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bogatyni dot. wymiany kranu i wodomierza - projekt Nr 577 /10.

7. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Informacja nt. realizacji interpelacji, zapytań i wniosków radnych.
11. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bogatynia, 20 maja 2010 roku

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r.) zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 27 maja 2010 roku na godz. 900
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji rady:
3.1. o Nr LXIV/10 z 15 lutego 2010 roku,
3.2. o Nr LXIX/10 z 13 kwietnia 2010 roku.

4. Przedstawienie informacji nt. stanu bezrobocia na terenie gminy i pomocy osobom bezrobotnym.
5. Przedstawienie informacji nt. spotkania samorządu gminy z przedstawicielami największych zakładów z terenu gminy, które odbyło się w dniu 13.05.2010 r.

6. Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok- projekt nr 539 /10,
6.1.1. autopoprawka nr 1 do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok- projekt nr 543 /10,
6.1.2. autopoprawka nr 2 do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok- projekt nr 542 /10,
6.2. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze każdego roku budżetowego - projekt nr 541 /10,
6.3. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia - projekt nr 508a/10,
6.4. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów w obszarze miasta Bogatynia - projekt nr 509a /10,
6.5. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Posada - projekt nr 510a /10,
6.6. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krzewina - projekt nr 511a /10,
6.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego
i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 540 /10.

7. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Bogatynia, 22 kwietnia 2010 roku

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku) zwołuję na dzień 30 kwietnia 2010 roku na godz. 900 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Bogatynia za 2009 rok
a. przedstawienie opinii komisji problemowych w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Bogatynia za 2009 rok,
b. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
c. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy i miasta Bogatynia za 2009 rok oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia,
d. dyskusja,
e. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
5. Podjęcie uchwał:
5.1. w sprawie zamiany nieruchomości – projekt nr 520/10
5.2. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy – projekt nr 521/10
5.3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy użyczenia – projekt nr 522/10
5.4. w sprawie przejęcia pojazdu na własność gminy – projekt nr 524/10
5.5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 529/10
5.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 530/10
5.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy – projekt nr 531/10
5.8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 532/10
5.9. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - projekt nr 533/10
5.10. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 534/10
5.11. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia – projekt nr 523/10
6. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
7. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Bogatynia, 12 kwietnia 2010 roku


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r.) zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 20 kwietnia 2010 roku na godz. 900
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przedstawienie informacji nt. stanu bezpieczeństwa publicznego
i przeciwpożarowego na terenie gminy przez Komendanta Komisariatu Policji w Bogatyni, Komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni, dowódcę bogatyńskiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, Prezesa Zarządu Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Bogatyni.
4. Podjęcie uchwał:
4.1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
- projekt nr 519/10,
4.2. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 498/10,
4.3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 499/10,
4.4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnych umów dzierżawy - projekt
nr 503/10,
4.5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - projekt nr 504/10,
4.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 516/10,
4.7. w sprawie zamiany nieruchomości - projekt nr 505/10,
4.8. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2010” – projekt nr 500/10,
4.9. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2010” – projekt nr 501/10,
4.10. w sprawie przyjęcia pojazdu na własność gminy Bogatynia – projekt nr 514/10,
4.11. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Zofii Sęk na działalność Kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni – projekt nr 518/10.
5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bogatynia 12 kwietnia 2010 roku

 

ZAWIADOMIENIE

 W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wraz z Małżonką oraz członków polskiej delegacji i załogi samolotu udających się na uroczystości w Katyniu, zwołuję na dzień 13 kwietnia 2010 roku na godz. 1500 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.
Podstawa prawna: § 22 ust. 4 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia /Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku/

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Oddanie hołdu ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem.
3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

Bogatynia, 12 kwietnia 2010 roku

 


ZAWIADOMIENIE

 Z uwagi na żałobę narodową odwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia, zwołaną na dzień 15 kwietnia 2010 roku na godz. 900 .

Termin sesji zostanie podany do wiadomości w odrębnym zawiadomieniu. 
 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


 

Bogatynia, 8 kwietnia 2010 roku


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r.) zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 15 kwietnia 2010 roku na godz. 900
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przedstawienie informacji nt. stanu bezpieczeństwa publicznego
i przeciwpożarowego na terenie gminy przez Komendanta Komisariatu Policji w Bogatyni, Komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni, dowódcę bogatyńskiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, Prezesa Zarządu Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Bogatyni.
4. Podjęcie uchwał:
4.1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
- projekt nr 519/10,
4.2. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 498/10,
4.3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 499/10,
4.4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnych umów dzierżawy - projekt
nr 503/10,
4.5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - projekt nr 504/10,
4.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 516/10,
4.7. w sprawie zamiany nieruchomości - projekt nr 505/10,
4.8. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2010” – projekt nr 500/10,
4.9. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2010” – projekt nr 501/10,
4.10. w sprawie przyjęcia pojazdu na własność gminy Bogatynia – projekt nr 514/10,
4.11. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Zofii Sęk na działalność Kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni – projekt nr 518/10.
5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


Bogatynia, 24 marca 2010 roku

 

ZAWIADOMIENIE

 


Na podstawie § 22 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia /Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku/ zwołuję na dzień 26 marca 2010 roku na godz. 1430 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok (projekt nr 515/10).
3. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

 

Bogatynia, 17 marca 2010 roku

 


ZAWIADOMIENIE

 


Na podstawie § 22 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia /Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku/ zwołuję na dzień 22 marca 2010 roku na godz. 1500 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok (projekt nr 512/10).
3. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r.) zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 16 marca 2010 roku na godz. 9.00
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji rady:
3.1. nr LV/09 z 26 listopada 2009 roku,
3.2. nr LVI/09 z 2 grudnia 2009 roku,
3.3. nr LVII/09 z 10 grudnia 2009 roku,
3.4. nr LVIII/09 z 28 grudnia 2009 roku,
3.5. nr LIX/10 z 11 stycznia 2010 roku,
3.6. nr LXI/10 z 18 stycznia 2010 roku,
3.7. nr LXIII/10 z 10 lutego 2010 roku.

4. Sprawozdanie z działalności Rady GiM za 2009 rok.
5. Sprawozdania z działalności komisji problemowych rady za 2009 rok.
6. Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych rady oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok - projekt nr 483/10,
6.2. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zborowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia - projekt nr 486/10,
6.3. w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za wodę
i odprowadzane ścieki na terenie miasta i gminy Bogatynia - projekt
nr 487a/10,
6.4. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok - projekt
nr 493/10,
6.5. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok – projekt
nr 495/10,
6.6. w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia - projekt nr 494/10,
6.7. w sprawie Programu Współpracy Miasta i gminy Bogatynia
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok – projekt nr 468/10,
6.8. w sprawie zamiany nieruchomości – projekt nr 472/10,
6.9. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy najmu - projekt nr 471/10,
6.10. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 473/10,
6.11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - projekt nr 474/10,
6.12. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 475/10,
6.13. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 476/10,
6.14. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 477/10,
6.15. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 478/10,
6.16. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 480/10,
6.17. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 481/10,
6.18. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 488/10,
6.19. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 489/10,
6.20. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 490/10,
6.21. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 491/10,
6.22. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 492/10,
6.23. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni dotyczącą wymiany stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej oraz remontu klatki schodowej - projekt
nr 484/09/10,
6.24. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem postawienia kuchni kaflowej - projekt nr 485/09/10.

7. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, sprawy różne.
10. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie § 22 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia /Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku/ zwołuję na dzień 22 lutego 2010 roku na godz. 900 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok (projekt nr 482/10).
3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


ZAWIADOMIENIE

 


Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r.) zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 15 lutego 2010 roku na godz. 1430
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego - projekt nr 441/10,
4.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
5.Interpelacje i zapytania,
6.Wnioski, sprawy różne.
7.Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
8.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie § 22 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia /Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku/ zwołuję na dzień 10 lutego 2010 roku na godz. 1430 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok (projekt nr 479/10).
3. Zamknięcie obrad.
 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r.) zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 28 stycznia 2010 roku na godz. 900
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.
 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji rady:
3.1. LIV /09 z 10 listopada 2009 roku,
3.2. LX/10 z 12 stycznia 2010 roku.

4. Podjęcie uchwał:
4.1. w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok
4.1.1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej z uzasadnieniem -projekt nr 443/09
4.1.1.1. przedstawienie autopoprawki nr 1 do projektu budżetu- projekt nr 466a/10,
4.1.1.2. przedstawienie autopoprawki nr 2 do projektu budżetu - projekt nr 467/10,
4.1.2. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
4.1.2.1. o projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,
4.1.2.2. o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2010 rok oraz prawidłowości prognozy łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Bogatynia,
4.1.3. przedstawienie opinii i wniosków komisji problemowych oraz radnych,
4.1.4. odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków komisji,
4.1.5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
4.1.6. głosowanie nad autopoprawkami i projektem uchwały budżetowej na 2010 rok.

4.2. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- projekt nr 441/10,
4.3. w sprawie wydania opinii odnośnie lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Daszyńskiego 25 w Bogatyni – projekt nr 442/10 oraz 442a/10,
4.4. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/525/98 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 marca 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Straż Miejska – projekt nr 455/10,
4.5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 456/09,
4.6. o zmianie uchwały Nr LII/341/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości – projekt nr 459/10,
4.7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy – projekt nr 462/10,
4.8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 463/10,
4.9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy – projekt nr 464/10,
4.10. w sprawie załatwienia skargi Pani Zofii Sęk na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni w związku zaniechaniem udzielania usług opiekuńczych - projekt nr 465/10,
4.11. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Miasta na 2010 rok - projekt nr 461/10.

5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
6. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

Bogatynia, 11 stycznia 2010 roku


 

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r.) zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 18 stycznia 2010 roku na godz. 1400
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji rady:
3.1. XLIX/09 z 27 sierpnia 2009 roku,
3.2. LI/09 z 30 września 2009 roku,
3.3. LII/09 z 28 października 2009 roku,
3.4. LIII/09 z 29 października 2009 roku.

4. Podjęcie uchwał:
4.1. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowywania przestrzennego- projekt nr 441/10,
4.2. w sprawie rozpatrzenia ponownych skarg Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem postawienia kuchni kaflowej oraz naprawy kranu - projekt nr 457/10,
4.3. w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem wymiany stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej oraz przeprowadzenia remontu lokalu mieszkalnego - projekt nr 458/10,
4.4. w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem przeprowadzenia remontu klatki schodowej oraz pralni - projekt nr 460/10,
4.5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Miasta na 2010 rok - projekt nr 461/10.

5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
9. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

Bogatynia, 11 stycznia 2010 roku

 

ZAWIADOMIENIE
 


Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia /Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku/ zwołuję na dzień 12 stycznia 2010 roku na godz. 1500 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego (projekt nr 451/09).
4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


 

 

Bogatynia, 6 stycznia 2010 roku

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie § 22 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia /Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku/ zwołuję na dzień 11 stycznia 2010 roku na godz. 15.00 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego (projekt nr 451/09).
3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Bogatynia, 21 grudnia 2009 roku


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku) zwołuję na dzień 28 grudnia 2009 roku na godz. 900 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

 

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza MiG za III kwartał 2009 roku.
4. Podjęcie uchwał:
4.1. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego – projekt nr 451/09,
4.2. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2009 rok - projekt nr 453/09,
4.3. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 - projekt nr 452/09,
4.4. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym – projekt nr 449/09,
4.5. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym – projekt nr 450/09.
5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski, sprawy różne.
8. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
9. Zamknięcie obrad.
 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 22 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 r./ zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 2 grudnia 2009 roku na godz. 14 30 .
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (projekt 444/09) wraz z Autopoprawką Nr 1 (projekt 446/09)
3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 


 

 

 

 ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku) zwołuję na dzień 26 listopada 2009 roku na godz. 900 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2008/2009 wraz z wynikami sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.
4. Przedstawienie informacji nt. założeń do projektu budżetu gminy na 2010 rok.
5. Podjęcie uchwał:
5.1. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok – projekt nr 431/09,
5.2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok – projekt nr 432/09,
5.3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok - projekt nr 433/09,
5.4. w sprawie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym - projekt nr 437/09,
5.5. w sprawie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym – projekt nr 438/09,
5.6. w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa -projekt nr 440/09,
5.7. w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy i Miasta - projekt nr 436/09,
6. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski, sprawy różne.
9. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku) zwołuję na dzień 28 października 2009 roku na godz. 900 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji rady L/09 z 9.09.2009 roku
4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza o działaniach podjętych w I i II kwartale 2009 roku. .
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2009 roku.
6. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Bogatyni.
9. Sprawozdanie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu znak E-II-076-VII/09/ATŚ-3 z dnia 14 września 2009 roku z przeprowadzonego sprawdzenia sposobu realizacji zadań i obowiązków prawnych wykonywanych przez Straż Miejską w Bogatyni.
10. Podjęcie uchwał:
10.1. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2009 rok – projekt nr 430/09,
10.2. w sprawie zamiany nieruchomości – projekt nr 418/09,
10.3. w sprawie zamiany nieruchomości – projekt nr 421/09,
10.4. w sprawie zamiany nieruchomości - projekt nr 427/09,
10.5. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia- projekt nr 428/09,
10.6. w sprawie określenia na 2010 rok limitu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką – projekt nr 422/09,
10.7. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/15/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni -projekt nr 429/09,
10.8. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni - projekt nr 426/09,
10.9. w sprawie załatwienia skargi Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - projekt nr 423/09,
10.10. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni dot. naliczania opłat za zużytą wodę - projekt nr 424/09,
10.11. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni dot. postawienia kuchni kaflowej, remontu pokrycia dachowego oraz naprawy schodów - projekt nr 425/09,
11. Interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski, sprawy różne.
13. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
13.1. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych za 2008 rok.
14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku) zwołuję na dzień 30 września 2009 roku na godz. 900 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4. Wystąpienia pokontrolne:
4.1. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu /WK.60/101/K-9/09 z 14.08.2009 roku/ z przeprowadzonej kontroli gospodarki finansowej gminy Bogatynia.
4.2. Najwyższej Izby Kontroli – Delegatury we Wrocławiu /LWR- 410-12-4/2009; P/09/153 z 30.07.2009 roku/ z przeprowadzonej kontroli w zakresie gromadzenia i wykorzystywania w latach 2007 – 2008 środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
4.3. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu /WK.60/101/K-9/09 z 07.09.2009 roku/ z przeprowadzonej kontroli gospodarki finansowej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni oraz Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Bogatyni.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2009 roku.
5.1. Uchwała nr I-162/2009 z 27 sierpnia 2009 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy i miasta Bogatynia za I półrocze 2009 roku.
5.2. Przedstawienie informacji nt. stanu finansów gminy na dzień 31.08.2009 roku wraz z prognozowanym deficytem na koniec roku budżetowego.
5.3. Przedstawienie planu ograniczeń wydatków oraz wprowadzania dyscypliny finansowej w budżecie gminy na 2009 rok.
6. Przedstawienie informacji nt. działalności i sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych za I półrocze 2009 roku oraz porównawczo za okres od 2006 do 2008 roku:
6.1. Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A,
6.2. Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Bogatyni,
6.3. Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Bogatyni,
6.4. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A w Bogatyni,
6.5. Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bogatyni,
6.6. zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni.
7. Podjęcie uchwał:
7.1. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2009 rok – projekt nr 417/09,
7.2. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Integracyjnym Żłobku Publicznym Nr 1 z siedzibą w Bogatyni przy ulicy Chopina 12 – projekt nr 414/09,
7.3. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zabudowanych – projekt nr 415/09,
7.4. w sprawie nadania parkowi miejskiemu imienia Carla Augusta Preibischa – projekt nr 416/09.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski, sprawy różne.
9.1. Przedstawienie ekspertyzy technicznej budynku położonego przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce.
10. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 22 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 r/ zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 9 września 2009 roku na godz. 14.30.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok – projekt 405/09 wraz z autopoprawką – projekt 407/09.
3. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia Burmistrza oraz zmiany Uchwały Nr III/7/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia -projekt 409/09.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni do przyjmowania zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013” -projekt 410/09.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLVII/319/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009 – 2013” -projekt 411/09.
6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku) zwołuję na dzień 27 sierpnia 2009 roku na godz. 900 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji rady:
• XLV/09 z 28 kwietnia 2009 roku,
• XLVI/09 z 28 maja 2009 roku,
• XLVII/09 z 26 czerwca 2009 roku,
• XLVIII/09 z 30 lipca 2009 roku.
4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
5. Przedstawienie informacji nt. funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Bogatynia.
6. Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 400/09,
6.2. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia – projekt nr 402/09,
6.3. w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Bogatynia – projekt nr 401/09,
6.4. w sprawie realizacji w drodze porozumienia z samorządem powiatu Zgorzeleckiego przebudowy drogi Nr 2363D oraz drogi 2369D na terenie Gminy Bogatynia – projekt nr 403/09,
6.5. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032 z terenu Miasta Bogatynia i Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032 z terenu Gminy Bogatynia” – projekt nr 391/09,
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski, sprawy różne.
8.1.Zapoznanie radnych z protokołem Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności z przeprowadzonej wizji lokalnej z dnia 04.06.2009 roku w miejscach tzw. nielegalnych składowisk odpadów na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.
9. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
10. Zamknięcie obrad.
 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

2009-02-05 11:24:56 - sesja rady 13.02.2009 (29.04 kB)
2009-02-16 16:09:36 - sesja rady 17.02.2009 roku (24.25 kB)
2009-02-20 11:33:40 - sesja rady27.02.2009 roku (30.10 kB)
2009-03-02 12:50:31 - budżetowa sesja rady 4.03.2009 roku (25.81 kB)
2009-03-10 09:57:17 - sesja rady 17.03.2009 roku (28.78 kB)
2009-03-24 08:28:17 - sesj rady 31.03.2009 roku (28.05 kB)
2009-04-21 10:29:22 - sesja rady 28.04.2009 roku (29.63 kB)
2009-05-19 09:15:10 - sesja rady 28.05.2009 roku (35.36 kB)
2009-07-29 08:34:21 - sesja rady 30 lipca 2009 roku (22.21 kB)
2010-07-14 08:48:23 - sesja rady 19 lipca 2010 (27.50 kB)

 

Załączniki do pobrania: 2010-07-14 09:03:36 - sesja rady 19 lipca 2010 roku (27.50 kB)

Nazwa dokumentu: Zawiadomienia o terminach posiedzeń Rady GiM Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Szczotka
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Cuber
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-01-10 11:52:49
Data udostępnienia informacji: 2009-01-10 11:52:49
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-03 10:41:29

Wersja do wydruku...

corner   corner