logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLV/298/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 kwietnia 2009 roku


w sprawie załatwienia skargi Pana Kazimierza Winowlaskiego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi Pana Kazimierza Winowlaskiego, Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:
 

§ 1

Uznać za bezzasadną skargę Pana Kazimierza Winowlaskiego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w związku z uniemożliwianiem podjęcia zatrudnienia przez skarżącego w jednostkach podległych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr XLV/298/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

 

Uzasadnienie


W dniu 16 kwietnia 2009 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni wpłynęła skarga Pana Kazimierza Winowlaskiego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy.
Skarga została złożona przez skarżącego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu i przekazana wg właściwości do Biura Rady Gminy i Miasta w Bogatyni.
W złożonej skardze Pan Kazimierz Winowlaski zarzuca, iż zarówno Burmistrz jak i Starosta Zgorzelecki blokuje mu dostęp do pracy i uniemożliwia podjęcie zatrudnienia w w/w jednostkach.
Skarżący wskazał na to, iż pomimo posiadania wykształcenia, wieloletniej pracy jako nauczyciel nie może podjąć pracy w wyuczonym zawodzie.
Pan Kazimierz Winowlaski zarzucił w skardze, iż Burmistrz i Starosta działają kolegialnie z uwagi na wrogą postawę jego osoby.
Analizując przedmiotowy stan faktyczny Komisja Rewizyjna uznała, iż jest brak jest podstaw do uwzględnienia skargi, gdyż jest ona bezzasadna.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLV/298/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLV/298/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie załatwienia skargi Pana Kazimierza Winowlaskiego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Gnacy
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-05-04 14:14:02
Data udostępnienia informacji: 2009-05-04 14:14:02
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-04 14:17:28

Wersja do wydruku...

corner   corner