logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLVI/300/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 maja 2009 roku


w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 165 oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 25,poz. 150 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 1.500.376,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody bieżące kwota 376,00 zł
- dochody majątkowe kwota 1.500.000,00 zł


§ 2


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 3.899.398,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 221.398,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 3.678.000,00 zł

 

 


-2-

 

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 2.399.022,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 346.338,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 2.052.684,00 zł
w tym:
rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 88.000,00 zł

§ 3


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków GFOŚ i GW ogółem o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków GFOŚ i GW ogółem o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2


§ 4


1. W Dziale 600, rozdział 60014 § 6300 – zadanie „Przebudowa ulicy Dworskiej, Turowskiej i Armii Czerwonej – droga powiatowa 2361D z kwotą 1.000.000,00 zł otrzymuje brzmienie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361D na terenie gminy Bogatynia”.

2. W Dziale 750, rozdział 75023 § 6050 – zadanie „Integracja systemu elektronicznych usług publicznych w Bogatyni (studium wykonalności) z kwotą 35.000,00 zł otrzymuje brzmienie: „System elektronicznych usług publicznych w Bogatyni – Wrota Bogatyni”.

3. W dziale 851, rozdział 85111 § 6060 – zadanie „Zakup aparatu rentgenowskiego dla szpitala w Bogatyni” z kwotą 600.000,00 zł, otrzymuje brzmienie: „Zakup aparatu rentgenowskiego wraz z systemem pośredniej radiografii cyfrowej dla szpitala w Bogatyni oraz urządzeń do wyposażenia pracowni mammograficznej”.


-3-

§ 5


W załączniku Nr 8a „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do Uchwały Nr XLII/275/09 z dnia 04 marca 2009 roku w sprawie budżetu na 2009 rok dokonuje się n/w zmiany:
1. W dziale 010, rozdział 01010 na zadaniu „Przebudowa infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Porajowie Etap I Osiedle Piastowskie zmniejsza się nakłady w 2009 roku o kwotę 11.520,00 zł.

2. W dziale 600, rozdział 60016 na zadaniu „Odbudowa drogi Wiejskiej w Bogatyni – Zatoniu z wpięciem do drogi wojewódzkiej” zmniejsza się nakłady w 2009 roku o kwotę 1.932,00 zł.

3. W dziale 630, rozdział 63095 na zadaniu „ Budowa ścieżek rowerowych w gminie Bogatynia” zmniejsza się nakłady w 2009 roku o kwotę 13.459,00 zł

4. W dziale 851, rozdział 85121 na zadaniu „ Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Porajowie” zmniejsza się nakłady w 2009 roku o kwotę 320,00 zł

5. W dziale 926, rozdział 92601 na zadaniu „Budowa zespołu boisk „ORLIK” przy Domu Kultury w Zatoniu”
- zwiększa się nakłady w 2009 roku o kwotę 1.580.000,00 zł
- zmniejsza się nakłady w 2010 roku o kwotę 960.000,00 zł

W/w załącznik otrzymuje brzmienie; Załącznik Nr 3 „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – tekst jednolity” i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 6


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 140.542.001,50 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 154.637.182,49 zł
- deficyt budżetu kwota 14.095.180,99 zł


-4-


przychody budżetowe w wysokości 19.000.000,00 zł
rozchody budżetowe w wysokości 3.576.614,00 zł

- przychody GFOŚ i GW kwota 7.457.000,00 zł
- wydatki GFOŚ i GW kwota 7.457.000,00 zł.


§ 7


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały
Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 04 marca 2009 rok w sprawie budżetu Gminy na rok 2009.

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLVI/300/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLVI/300/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2009 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-06-01 11:54:02
Data udostępnienia informacji: 2009-06-01 11:54:02
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-01 12:19:55

Wersja do wydruku...

corner   corner