logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


IOŚ.7624 – 1/10                                                                            Bogatynia, dnia 12.03.2010 r.

 
 
OBWIESZCZENIE
 
      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
 
       Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
                                                       zawiadamia
 
      że na podstawie art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.,
Nr 199, poz. 1227 ze m.) oraz § 3 ust.1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) w dniu 8.03.2010r. zostało wydane postanowienie nr IOŚ.7624- 1-6/34/307/2010 stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami sanitarnymi dla miejscowości Opolno Zdrój, gmina Bogatynia.
 
      Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
 
      Z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. 1-go Maja 29. 
Wykaz dostępny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1400.
 
      Wnioski i uwagi dotyczące niniejszego postępowania można składać w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1, ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej lub
za pomocą środków komunikacji elektronicznej: umig@bogatynia.pl w terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości czyli tj. od 26.03.2010 do 9.04.2010.
     
      Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
             Andrzej Grzmielewicz
 
 

Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływani na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2010-03-12 09:00:00
Data udostępnienia informacji: 2010-03-26 10:00:29
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-29 11:17:27

Wersja do wydruku...

corner   corner