logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


IOŚ.7624 – 9/10                               Bogatynia, dnia 18.05.2010 r.

 
 
 
OBWIESZCZENIE
       Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 
      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
 
                                 zawiadamiam
 
      że na podstawie art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 ze m.) oraz § 3 ust.1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) w dniu 11.05.2010 r. zostało wydane postanowienie sygn. IOŚ.7624- 9-6/159/1666/2010 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wyszków, budowa oczyszczalni ścieków.” 
 
      Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
 
      Z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. 1-go Maja 29. 
Wykaz dostępny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1400.
 
      Wnioski i uwagi dotyczące niniejszego postanowienia można składać w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1, ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej: umig@bogatynia.pl w terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości czyli od 24.05.2010 do 7.06.2010         
     
                                          Zastępca Burmistrza ds.Inwestycji
                                                        Dominik Matelski

Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-postanowienie nakazujące obowiązek sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitranej w miejscowości Wyszków,budowa oc
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2010-05-18 10:00:00
Data udostępnienia informacji: 2010-05-24 13:33:19
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-24 14:14:31

Wersja do wydruku...

corner   corner