logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXII/432/2010
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 27 maja 2010 roku


w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 i art.218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 2.016.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 2.016.800,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 2.141.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki majątkowe kwota 911.800,00 zł
- wydatki bieżące kwota 1.230.000,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 125.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 125.000,00 zł


§ 3

Załącznik Nr 17 – Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną
środowiska do Uchwały Nr LXII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia
29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4


W dziale 600 „ Transport i łączność”, rozdział 60016 „ Drogi publiczne gminne”
§ 6050 „ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w zadaniu ” Przebudowa ulicy II Armii Czerwonej, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej i 3 – go Maja wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego” z kwotą 3.400.000,00 zł
zmienia się źródła finansowania j/n:
- wydatki inwestycyjne związane z ochroną środowiska kwotę 2.400.000,00 zł
zastępuje się kwotą 3.239.000,00 zł ( zwiększenie o kwotę 839.000,00 zł )
- wydatki inwestycyjne kwotę 1.000.000,00 zł
zastępuje się kwotą 161.000,00 zł ( zmniejszenie o kwotę 839.000,00 zł )


§ 5

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 145.454.660,74 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 148.907.582,49 zł
- deficyt budżetu kwota 3.452.921,75 zł

- przychody budżetowe w wysokości 9.202.021,75 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 5.749.100,00 zł


§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LXII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXII/432/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXII/432/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-06-07 12:46:07
Data udostępnienia informacji: 2010-06-07 12:46:07
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-07 12:48:40

Wersja do wydruku...

corner   corner