logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A AUchwała nr LXXII/435/10
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wyodrębnionych terenów w obszarze miasta Bogatynia


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o pla-nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXXVIII/331/06 z 1 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów w ob-szarze miasta Bogatynia, po stwierdzeniu zgodności projektu planu z ustaleniami studium uwarun-kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia przyjętego uchwa-łą nr XXXII/255/2001 z dnia 30 stycznia 2001 r. i zmienionego uchwałami nr: XXXVII/325/06 z dnia 08 sierpnia 2006 r. i nr LXIV/381/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. uchwala się

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla wyodrębnionych terenów w obszarze miasta Bogatynia.

Integralną część niniejszej uchwały stanowią:
- załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu nr 1 w skali 1:2000,
- załącznik graficzny nr 2 – rysunek planu nr 2 w skali 1:1000,
- załącznik nr 3 - „Rozstrzygnięcia dot. uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i zasad ich finanso-wania”.


Rozdział 1
Przedmiot i zakres ustaleń planu.

§ 1
Przedmiot i zakres ustaleń zmiany planu

1. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są obszary położone w mieście Bogatynia:
1/ w rejonie ul.Dąbrowskiego,
2/ w rejonie ul.Górskiej.
2. Zakres ustaleń planu oraz działań podejmowanych w granicach obszarów nim objętych określa się poniżej.
3. Nie wprowadza się, ze względu na brak występowania, ustaleń w zakresie:
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, usta-lonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:
a) terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
b) terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
c) granice terenów wymagających rekultywacji,
d) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji im-prez masowych.


§ 2
1. W rysunkach planu obowiązującymi ustaleniami planu są przeznaczenie terenu i linie rozgrani-czające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach gospodarowania, przeznaczenie podstawowe terenów wyrażone symbolami literowymi wyróżniającymi poszczególne tereny, nieprzekraczalne linie zabudowy, przebiegi dróg istniejących i projektowanych, linii elektroener-getycznych wysokich napięć oraz granice obszarów objętych zmianą planu. Pozostałe ozna-czenia mają charakter regulacyjny i informacyjny lub przesądzone są innymi niż plan przepisa-mi.
2. Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:
1) plan – należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-go dla wyodrębnionych terenów w obszarze miasta Bogatynia;
2) uchwała – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy i Miasta wraz załączni-kami;
3) rysunki planu – należy przez to rozumieć załączniki graficzne nr 1 i 2 do nin. uchwały , od-noszące ustalenia uchwały do obszarów objętych zmianami planu oraz zawierające ozna-czenia o charakterze obowiązującym lub informacyjnym;
4) przepisy odrębne (szczególne) – należy przez to rozumieć ustawy wraz z aktami wykonaw-czymi i aktami prawa miejscowego, a także ograniczenia w zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenu zawarte w prawomocnych decyzjach administracyjnych;
5) linie rozgraniczające – należy przez to rozumieć linie wydzielające tereny o różnym prze-znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, których przebieg przedstawiony w ry-sunku planu ma charakter przesądzony i nie może ulegać korektom w ramach realizacji planu; granica opracowania planu, granica gminy oraz granice obrębów są jednocześnie ustalonymi liniami rozgraniczającymi;
6) nieprzekraczalna linia zabudowy – dopuszczalna linia usytuowania bryły budynku, określona w metrach odległość projektowanej zabudowy od określonej w planie linii rozgraniczającej, regulacjom liniami zabudowy nie podlegają w szczególności wykusze, balkony, ganki i za-daszenia przedwejściowe, gzymsy, okapy, itp., wysunięte nie więcej niż 1,2 m poza lico ściany frontowej budynku;
7) tereny zainwestowane – tereny, dla których plan ustala lub dopuszcza możliwość realizacji zabudowy kubaturowej lub użytkowania nierolniczego i nieleśnego;
8) przeznaczenie podstawowe terenu – należy przez to rozumieć określone w planie przezna-czenie przeważające na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi; wprowa-dzenie innych niż podstawowa funkcji terenu, jest dopuszczalne wyłącznie, o ile stanowią tak ustalenia nin. uchwały;
9) przeznaczenie uzupełniające terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które mo-że być realizowane jako uzupełnienie funkcji podstawowej, na terenach na których do-puszczają je ustalenia nin. uchwały oraz w stopniu określonym przepisami prawa po-wszechnego;
10) tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej - należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów z zakresu działalności komercyjnej: usług niepublicznych - z zakresu handlu, gastronomii, hotelarstwa, administracji i zarządzania, ubezpieczeń i finansów oraz z za-kresu drobnej wytwórczości, produkcji i składowania, nie powodujące szkodliwego oddzia-ływania na środowisko i zdrowie ludzi;
11) wskaźnik zabudowy działki – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni zabu-dowy wszystkich stałych obiektów kubaturowych zlokalizowanych w obrębie nieruchomo-ści do powierzchni tej nieruchomości.


§ 3
W planie określono:
1) W rozdziale 2 i 3 uchwały oraz na rysunkach planu:
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
h) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-nicznej.
2) W rozdziale 4 uchwały - szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
3) W rozdziale 2, 3 i 4 uchwały oraz na rysunkach planu - sposób i termin tymczasowego za-gospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
4) W rozdziale 4 uchwały - stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 

Rozdział 2
Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów – ustalenia ogólne

§ 4
Podstawowe ustalenia funkcjonalno-przestrzenne
dla terenów zainwestowania

1. Ustala się zasięg istniejącego i projektowanego zainwestowania jak na rysunkach planu.
2. W obrębie terenów zainwestowania dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej i usłu-gowej, nieuciążliwej produkcyjnej i magazynowo-składowej oraz zainwestowania służącego ce-lom publicznym, w tym związanego z gospodarką komunalną.
3. Na wszystkich terenach prócz terenów w liniach rozgraniczających ulic – jeżeli ustalenia szcze-gółowe zawarte w rozdziale 3 uchwały nie stanowią inaczej - dopuszcza się lokalizację niewiel-kich urządzeń gospodarki komunalnej na ewent. wydzielonych działkach do 150 m2, zaś na te-renach mieszkaniowych i usługowo-produkcyjnych również jako obiektów wbudowanych. Do-puszcza się ponadto sytuowanie instalacji magazynowych – zbiorników paliw płynnych i gazo-wych – do celów grzewczych i bytowych (olej opałowy, gaz płynny).
4. Przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi określono na rysunku planu oraz w rozdz.2 i 3 nin. uchwały. Używane w ustaleniach funkcjonalnych określenia: „przezna-czenie/funkcja/e podstawowa/e” i „przeznaczenie/funkcja/e uzupełniająca/e (dopuszczalna/e, towarzysząca/e)” oznaczają odpowiednio: przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi oraz przeznaczenie nie kolidujące z przezna-czeniem podstawowym, które może uzupełniać przeznaczenie podstawowe.
5. W rozdziale 3 nin. uchwały w ustaleniach szczegółowych dotyczących poszczególnych obsza-rów i terenów ustala się zasady przekształcania istniejącego zainwestowania, gabaryty i charak-ter projektowanych obiektów kubaturowych oraz określa wymagania dotyczące zagospodaro-wania terenów.
6. Wymaga się, aby sytuując projektowane obiekty respektować określone w planie ustalone i nieprzekraczalne linie zabudowy, a w przypadku ich braku w oparciu o przepisy szczególne.
7. Wzdłuż dróg i placów publicznych nie dopuszcza się realizacji ogrodzeń pełnych.
8. W rysunkach planu i w ustaleniach szczegółowych dla niektórych terenów wskazano warto-ściową istniejącą zieleń wysoką przewidywaną do zachowania. Dopuszcza się wycinanie poje-dynczych drzew, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowotny.
9. Ustala się rehabilitację terenów zainwestowania w szczególności poprzez realizację sieci sani-tarnych, oświetlenia ulic oraz modernizację dróg.
10. Szczegółowe zasady i wymagania dotyczące parcelacji określono w § 17 nin uchwały.


§ 5
Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne dla terenów
wydzielonych liniami rozgraniczającymi

1. Dla terenów dominujących funkcjonalnie i przestrzennie w granicach istn. i proj. zainwestowa-nia ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne zostały ustalone w p-ktach 2 –7. Dotyczy to te-renów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych w rysunku planu symbolami: MN i U/P. Dla pozostałych terenów ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne zostały ustalone w p-kcie 4.
2. Tereny MN :
1) przeznaczenie podstawowe – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności;
2) przeznaczenie uzupełniające - obiekty usługowe i administracyjne, pensjonaty, obiekty go-spodarcze, garaże i parkingi, sady i uprawy szklarniowe, boiska i place zabaw, zieleń urzą-dzona, pojedyncze nieuciążliwe zakłady rzemieślnicze, stawy rekreacyjne, obiekty i urzą-dzenia infrastruktury technicznej.
3. Tereny U/P :
1) przeznaczenie podstawowe – tereny projektowanej zabudowy usługowo-produkcyjno-składowej;
2) przeznaczenie uzupełniające - usługi i administracja, zakłady rzemieślnicze, obiekty gospo-darcze, garaże i parkingi, stacje paliw, zieleń urządzona, stawy rekreacyjne, sieci i urządze-nia infrastruktury technicznej.
4. Dla pozostałych terenów – poza dominującymi – wprowadza się następujące ogólne ustalenia funkcjonalne - przeznaczenie podstawowe i uzupełniające:
dla terenów i obiektów energetyki (E) – obiekty administracyjno-socjalne i gospodarcze, garaże i parkingi, zieleń urządzona, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
5. W liniach rozgraniczających dróg określonych w rysunku planu dopuszcza się sytuowanie wiat przystankowych komunikacji zbiorowej.
6. Ustalone w planie przeznaczenie terenów może być ograniczane przepisami prawa po-wszechnego lub/i decyzji ustanawiających formy ochrony terenów lub/i strefy ograniczonego użytkowania.


§ 6
Zasady ochrony środowiska i przyrody.

1. Dla określenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku ustala się zaliczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) – do grupy „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”,
2. W celu uniknięcia tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania - stosując dostępne rozwią-zania techniczne, technologiczne i organizacyjne – należy zapewniać dotrzymywanie standar-dów jakości środowiska poza terenami inwestycji mogących oddziaływać na środowisko. Wy-maga się, aby ewentualne uciążliwości związane z realizacją i funkcjonowaniem zespołów projek-towanego zainwestowania nie wykraczały poza granice nieruchomości należących do właścicieli obiektów. Powyższe nie dot. linii elektroenergetycznych WN oraz dróg publicznych.
3. Projektowane obiekty i zespoły zabudowy należy podłączać do istniejących i projektowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
4. Dla ochrony gruntów i wód podziemnych place manewrowe i parkingi (powyżej 10 mp) sytu-owane w granicach istn. i proj. zainwestowania należy wyposażać w separatory substancji ro-popochodnych, w których winny być oczyszczane wody opadowe przed ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub innych odbiorników.
5. Ewentualne roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie urządzeń melioracyjnych lub z nimi koli-dujące muszą być uzgadniane z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.
6. W systemach grzewczych zaleca się korzystanie z paliw ekologicznych. W przypadku realizo-wania nowych zbiorczych kotłowni lokalnych (dla zespołów zabudowy mieszkaniowej lub w ob-rębie terenów oznaczonych symbolem U/P ustala się zakaz stosowania paliw węglowych.
7. Dla ochrony wód powierzchniowych ustala się zakaz zrzutu ścieków sanitarnych do cieków po-wierzchniowych.
8. Istniejącą zieleń przyuliczną (przydrożną) przeznacza się do zachowania. Dopuszcza się wy-cinki drzew i krzewów w trakcie modernizacji dróg w niezbędnym zakresie. Wymaga się reali-zacji nasadzeń uzupełniających szpalery zieleni wysokiej. Ustalenia dot. istniejącej i projektowanej zieleni na terenach, dla których obowiązują ustalenia szczegółowe – zawarto w rozdziale 3 uchwały, gdzie określono charakter i funkcje nowych nasadzeń oraz – w niektó-rych wypadkach - zalecenia dotyczące istniejących zespołów zieleni.
9. Wymaga się, aby realizując obiekty kubaturowe i sieci infrastruktury technicznej nie naruszać systemów korzeniowych drzew, prowadząc roboty ziemne – w miarę możliwości – poza zasię-giem ich koron. Wymaga się zabezpieczania drzew na placach budów dla ich ochrony przed zniszczeniami mechanicznymi.
10. Nie ogranicza się możliwości wprowadzania innych, nie określonych w rysunku planu nasa-dzeń, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi ustaleniami planu oraz nie ogranicza możliwości realizowania ustalonego planem zainwestowania.


§ 7
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
dóbr kultury współczesnej oraz krajobrazu kulturowego

1. Na rysunku planu nr 2 ustalono przebieg granicy strefy „B” ochrony konserwatorskiej dla obsza-ru o stosunkowo dobrze zachowanych głównych elementach historycznej struktury przestrzen-nej, w którego obrębie należy utrzymać podstawowe elementy zespołów: rozplanowanie, rodzaj użytkowania działek, typ i charakter zabudowy. Ustala się zasadę harmonijnego kształtowania przestrzennego istn. układu urbanistyczno-architektonicznego i proj. zabudowy, dostosowując do otoczenia gabaryty, formę i stosowane materiały projektowanych obiektów.
2. W przypadku działań inwestycyjnych (remontów, adaptacji, modernizacji oraz lokalizacji proj. zabudowy i urządzeń) dot. obszaru objętego granicą strefy „B” ochrony konserwatorskiej należy uzyskać na etapie pozwolenia na budowę pozytywną opinię służby ochrony zabytków.
3. Dla obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia sformułowane dla poszczególnych stref oraz szczegóło-we zalecenia zawarte w rozdziale 3 uchwały. Dopuszcza się rozbiórkę budynków i budowli znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, a nie wpisanych do rejestru zabytków, gdy jest to uzasadnione względami technicznymi lub wynika z ustaleń planu.
4. Na całym obszarze objętym planem, w przypadku prowadzenia robót ziemnych i natrafienia na obiekty mające charakter zabytku archeologicznego, o odkryciu należy niezwłocznie powiado-mić służbę ochrony zabytków.

 

§ 8
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. Terenami składającymi się na przestrzeń publiczną w obszarze objętym planem są elementy układu drogowej komunikacji publicznej oznaczone w rysunku planu symbolami KD (G i Z).
2. Umieszczanie wolnostojących reklam i znaków nie może powodować utrudnień w komunikacji pieszej i rowerowej, ograniczania widoczności na skrzyżowaniach oraz percepcji znaków i sy-gnałów drogowych - dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych.
3. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych zawarto również w rozdziale 3 uchwały.


§ 9
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz dotyczące sposobu zagospodarowywania te-renów zawarto w rozdziale 3 uchwały, w ustaleniach szczegółowych dotyczących poszczególnych terenów.


§ 10
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

1. Zasady ochrony środowiska i przyrody określono w § 6 nin. uchwały.
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kul-turowego określono w § 7 nin. uchwały.
3. Na terenach objętych planem ochronie podlega istniejąca zieleń wysoka (za wyjątkiem drzew owocowych, drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat oraz drzew i krzewów sadzonych na plantacjach). W przypadku wydawania zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów na inwesto-ra może być nałożony obowiązek przesadzenia drzewa lub krzewu w inne miejsce lub dokonania nasadzeń rekompensujących. Dopuszcza się wycinanie pojedynczych drzew, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowotny oraz drzew położonych w liniach rozgraniczających dróg w celu poprawy bez-pieczeństwa i organizacji ruchu.
4. Dla ochrony wód powierzchniowych ustala się zakaz zrzutu ścieków sanitarnych do cieków powierzchniowych.

§ 11
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

Szczególne warunki zagospodarowania terenów, ograniczenia w ich użytkowaniu oraz – w niektó-rych wypadkach wskaźniki kształtowania zagospodarowania - ustalone zostały dla poszczególnych obszarów i terenów w rozdziale 3 uchwały.


§ 12
Podstawowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji

1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów zainwestowanych poprzez sieć istniejących i projek-towanych dróg publicznych i wewnętrznych określonych w rysunkach planu – jeżeli ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej.
2. W obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza się możliwość lokalizacji – w uzgodnie-niu z zarządcami dróg – obiektów nie ograniczających ruchu:
- związanych z obsługą ruchu (np. wiaty przystankowe),
- małych obiektów usługowych (np. kioski) o powierzchni całkowitej maks. 15,0 m2, nie związa-nych trwale z gruntem,
- elementów małej architektury (np. reklamy, miejsca odpoczynku).
3. Dopuszcza się możliwość wydzielania niezbędnych wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych o minimalnych szerokościach: 6,0 m – dla obsługi do 4 działek, 8,0 m - dla obsługi większej ilości niż 4 działki.
4. Szczegółowe ustalenia dotyczące poszczególnych dróg publicznych zawiera rozdział 3.
5. W ramach modernizacji dróg publicznych dopuszcza się możliwość niezbędnych wycięć istnie-jących zadrzewień i zakrzewień.


§ 13
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się przyłączenie proj. zabudowy do istniejącej sieci wodociągowej w ul.Dąbrowskiego i Górskiej.

2. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się,
1) do czasu realizacji miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozwiązanie gospodarki ściekowej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej realizowane będzie w oparciu o indywidualne zbiorniki bezodpływowe;
2) konieczność podczyszczania ścieków przemysłowych z terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej przed ich odprowadzeniem do kanalizacji, o ile nie będą odpowiadały normom.
Dla proj. zabudowy usługowo-produkcyjnej dopuszcza się możliwość realizacji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków;

3. W zakresie elektroenergetyki ustala się:
1) adaptację odcinków linii elektroenergetycznych wysokich napięć 110 kV; zezwala się na ich modernizację i rozbudowę;
2) adaptację i stopniową rozbudowę istniejącego systemu sieci i urządzeń SN, nie ogranicza-jąc możliwości prowadzenia nowych linii elektroenergetycznych średniego napięcia i reali-zacji stacji transformatorowych 20/0,4 kV, stosownie do potrzeb, na ewentualnie wydziela-nych działkach o powierzchni do 100 m2 (dopuszcza się zbliżenia ścian obiektów stacji trans-formatorowych do granic działek); ustala się warunek kablowania lub przebudowy istnieją-cych linii napowietrznych kolidujących z projektowanym zainwestowaniem lub ograniczają-cych możliwość jego realizacji, po uprzednim ustaleniu warunków z zarządcą sieci;
3) doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich terenów przewidywanych do zagospoda-rowania; zasilanie projektowanego zainwestowania – z istniejących i projektowanych sieci SN oraz istniejących i projektowanych stacji transformatorowych.

4. W zakresie telekomunikacji ustala się:
1) trwałą adaptację istniejących sieci teletechnicznych, dopuszczając ich modernizację i ko-rekty przebiegu w przypadku kolizji z projektowanym zainwestowaniem; dopuszcza się możliwość rozbudowy sieci, zalecając prowadzenie nowych odcinków w kanalizacjach podziemnych; zaleca się systematyczne kablowanie napowietrznych odcinków sieci;
2) zakaz lokalizacji stacji bazowych i przekaźnikowych telefonii mobilnej.

5. W zakresie gospodarki cieplnej nie przewiduje się realizacji systemu centralnego zaopatrzenia w ciepło. Obiekty kubaturowe winny być ogrzewane przez indywidualne lub lokalne kotłownie. Zaleca się stopniową likwidację indywidualnych kotłowni na paliwo stałe i stosowanie innych zamiennych źródeł energii (paliwa proekologiczne).

6. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:
1) odpady komunalne winny być składowane na komunalnym składowisku odpadów w Boga-tyni – jak w stanie istniejącym;
2) odpady niebezpieczne (np. szlamy z separatorów, odpadowe oleje hydrauliczne, płyny ha-mulcowe itp.) winny być gromadzone w szczelnych pojemnikach i przekazywane do wykorzy-stania lub unieszkodliwiania w instalacjach specjalistycznych;
Wymaga się wprowadzanie systemu segregacji odpadów komunalnych.

8. Zaleca się prowadzenie nowych odcinków sieci jako podziemne, w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg – w uzgodnieniu z zarządcą drogi, wzdłuż istniejących i projektowanych korytarzy infrastruktury technicznej oraz wzdłuż granic działek.

9. W obrębie obszarów opracowania dopuszcza się wydzielanie działek pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej o powierzchni do 100 m2, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami odrębnymi lub innymi ustaleniami planu.

§ 14
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki kształtowania i modernizacji zabudowy oraz zagospodarowania terenu
dla poszczególnych kategorii terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi

1. Dla terenów dominujących funkcjonalnie i przestrzennie w granicach istn. i proj. zainwestowa-nia, oznaczonych w rysunkach planu symbolami: MN i U/P szczegółowe ustalenia funkcjonal-no-przestrzenne dot. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania i modernizacji zabudowy oraz zagospodarowania terenu zostały ustalone w p-cie 2. Sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ustalone dla w/w terenów zostały w pkcie 3.

2. Określa się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki kształtowania i modernizacji zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) Dla terenów oznaczonych symbolami: MN :
a) w zakresie remontów, modernizacji lub rozbudowy obiektów istniejących:
- wymaga się dostosowania dobudowywanych części budynków do istniejącej zabu-dowy w zakresie wysokości, geometrii i kąta nachylenia dachów oraz materiałów elewacyjnych i pokrycia dachu,
- przy projektowanej rozbudowie wskaźnik zabudowy dla działki nie może się zwięk-szyć o więcej niż 40%;
b) w zakresie lokalizacji nowej zabudowy:
- wymaga się, aby usytuowanie projektowanych obiektów respektowało przebiegi ustalonych planem nieprzekraczalnych lub obowiązujących linii zabudowy,
- na terenach, dla których w planie nie określono przebiegów linii zabudowy, obowią-zują przepisy prawa powszechnego, a w szczególności przepisy ustawy o drogach publicznych,
- dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio przy gra-nicy działki (nie dotyczy granic z drogami lub ciągami pieszo-jezdnymi), o ile nie naru-sza to ustalonych planem nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz nie stoi w sprzecz-ności z przepisami odrębnymi, w tym dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
- maks. wysokość proj. obiektów – 2 kondygnacje + poddasze użytkowe,
- ustala się następujące maksymalne wskaźniki zabudowy dla działek z nowo projek-towaną zabudową: jednorodzinną - 0,25, wielorodzinną – 0,35;
c) w zakresie innych elementów zagospodarowania:
- jeśli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, nie przesądza się o sposobie gro-dzenia terenów, lecz nie dopuszcza się grodzenia posesji ogrodzeniami pełnymi od strony dróg publicznych,
- istniejąca wartościowa zieleń wysoka - do zachowania, dopuszcza się wycinanie po-jedynczych drzew, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowotny oraz drzew położonych w liniach rozgraniczających dróg w celu poprawy bezpieczeństwa i organizacji ruchu,
- ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działek - 40%,
- zalecane nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż granic z drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz od strony zabudowań gospodarczych lub boksów garażowych i miejsc postojowych.

2) Dla terenów oznaczonych symbolami U/P:
a) w zakresie remontów, modernizacji lub rozbudowy obiektów istniejących:
- wymaga się dostosowania dobudowywanych części budynków do istniejącej zabu-dowy w zakresie wysokości oraz geometrii i kąta nachylenia dachów,
- dopuszcza się nadbudowywanie istniejących budynków do wysokości równej wyso-kości innego istniejącego budynku na działce lub działce bezpośrednio sąsiedniej (ustalona maksymalna wysokość zabudowy nie dotyczy budynków, które w stanie istniejącym przekraczają tę wysokość),
- przy projektowanej rozbudowie wskaźnik zabudowy dla działki nie może się zwięk-szy o więcej niż 50% jak w stanie istniejącym,
b) w zakresie lokalizacji nowej zabudowy:
- wymaga się, aby usytuowanie projektowanych obiektów respektowało przebiegi ustalonych planem nieprzekraczalnych linii zabudowy,
- na terenach, dla których w planie nie określono przebiegów linii zabudowy, obowią-zują przepisy prawa powszechnego, a w szczególności przepisy ustawy o drogach publicznych,
- dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych, infrastruktury technicznej i gara-ży bezpośrednio przy granicy działki, o ile nie narusza to ustalonych planem nieprze-kraczalnych linii zabudowy oraz nie stoi w sprzeczności z przepisami odrębnymi, a w szczególności dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej,
- maksymalna wysokość proj. zabudowy – 12,0 m mierzone od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu (wjeździe) do budynku,
- maksymalny wskaźnik zabudowy dla działek z nowo projektowaną zabudową – 25%,
c) w zakresie innych elementów zagospodarowania:
- w przypadku grodzenia ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych,
- istniejąca wartościowa zieleń wysoka - do zachowania, dopuszcza się wycinanie po-jedynczych drzew, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowotny oraz drzew położonych w liniach rozgraniczających dróg w celu poprawy bezpieczeństwa i organizacji ruchu,
- ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działek – 40%,
- należy przewidzieć odpowiednią liczbę stanowisk parkingowych dla pracowników i klientów oraz dla pojazdów dostawczych,
- zalecane nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż granic z drogami publicznymi i we-wnętrznymi.

3. Dla oznaczonych w rysunku planu symbolami: MN i U/P ustala się następujące sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
1) dopuszcza się możliwość dotychczasowego użytkowania terenu oraz realizacji sieci infra-struktury komunalnej pod warunkiem ich nie kolidowania z planowanym zainwestowa-niem,
2) warunki tymczasowego zagospodarowania terenów, ograniczenia w ich użytkowaniu oraz – w niektórych wypadkach wskaźniki kształtowania zagospodarowania - ustalone zostały dla wybranych terenów w rozdziale 3 uchwały.
 

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi


§ 15
Dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu nr 1 określa się następu-jące przeznaczenie i warunki zagospodarowania:

01 MN Teren projektowanej. zabudowy jednorodzinnej położony w zachodniej części obszaru na części dz. nr 1/117.
Ustala się lokalizację projektowanej zabudowy jednorodzinnej (MN) w granicach terenu jak na ry-sunku planu a ponadto:
- nieprzekraczalne linie zabudowy – jak na rysunku planu,
- trwałą adaptację położonej na dz. nr 1/116 stacji meteorologicznej,
- obsługę komunikacyjną z projektowanej ulicy 01KD.
Dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych jako wbudowanych o powierzchni użytkowej mniej-szej niż 40% łącznej powierzchni użytkowej obiektu (-ów).

02 E Teren projektowanych obiektów i urządzeń elektroenergetycznych położony na dz. nr 1/139 i cz. dz. nr 1/111 i 1/117.
Ustala się lokalizację obiektów i urządzeń elektroenergetycznych w granicach jak na rysunku planu, a ponadto:
- obsługę komunikacyjną z drogi 02KD lub drogi na dz. nr 1/91 (ul.Dąbrowskiego),
- wymóg realizacji parkingów dla personelu i klientów stosownie do potrzeb,
- nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż południowej granicy terenu.

03 U/P Teren projektowanej. zabudowy usługowo-produkcyjnej położony na dz. nr: 1/111, cz.1/140 i cz.1/117.
Ustala się lokalizację nieuciążliwej zabudowy usługowej lub produkcyjnej z wykluczeniem funkcji mieszkaniowej w granicach jak na rysunku planu, a ponadto:
- nieprzekraczalne linie zabudowy – jak na rysunku planu,
- maksymalna wysokość proj. zabudowy – 12 m,
- obsługę komunikacyjną z drogi 02KD,
- wymóg realizacji parkingów dla personelu i klientów stosownie do potrzeb w granicach nieru-chomości,
- nasadzenia zieleni izolacyjnej jak na rysunku planu.

04 U Teren istniejącej stacji meteorologicznej położony na cz. dz. nr 1/116 obr.Bogatynia-Marko-cice przeznaczony do trwałej adaptacji. W przypadku likwidacji stacji dopuszcza się przezna-czenie terenu pod funkcje:
- mieszkaniową MN,
- inną usługową z możliwością lokalizacji obiektu parterowego o powierzchni zabudowy
do 75 m2.

01KD D1/2 Projektowana ulica dojazdowa położona wzdłuż zachodniej granicy obszaru. .
Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m, jednostronny przekrój uliczny.

02KD D1/2 Projektowana ulica dojazdowa obsługująca teren zabudowy usługowo-produkcyjnej.
Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m, , jednostronny przekrój uliczny.

 

§ 16

Dla terenu wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi na rysunku planu nr 2 określa się następują-ce przeznaczenie i warunki zagospodarowania:

01 MN Tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej położone w centralnej części
02 MN obszaru oraz na części dz. nr 2/14.
Ustala się:
1) trwałą adaptację istniejących budynków na dz. nr 2/1 i 2/11,
2) lokalizacje proj. zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej w granicach terenu jak na rysunku pla-nu, a ponadto:
- nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,
- przekrycie dachami stromymi symetrycznymi,
- obsługę komunikacyjną z ul.Górskiej, wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych o minimalnej sze-rokości – 6,0 m lub poprzez służebność przejazdu,
- zakaz realizacji indywidualnych wjazdów/wyjazdów z dróg 01KD i 02KD,
- realizację ciągów wysokiej zieleni izolacyjnej wzdłuż granic z drogami 01KD i 02KD.
Dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych jako wbudowanych o powierzchni użytkowej mniej-szej niż 40% łącznej powierzchni użytkowej obiektu (-ów).

01KD G1/2 (2/2) Odcinek projektowanej ulicy głównej stanowiącej południowo-wschodnie drogo-we obejście miasta.
Ustala się:
- szerokość w liniach rozgraniczających: 25,0 - 40,0 m,
- wymóg realizacji ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m,
- realizację w pasie drogowym ekranów akustycznych chroniących tereny zabudowy mieszkanio-wej (o ile zajdzie potrzeba na podstawie analiz hałasu drogowego).

02KD Z1/2 Odcinek projektowanej ulicy zbiorczej.
Ustala się:
- szerokość w liniach rozgraniczających – 25,0 m,
- wymóg realizacji ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m.
- realizację w pasie drogowym ekranów akustycznych chroniących tereny zabudowy mieszkanio-wej (o ile zajdzie potrzeba na podstawie analiz hałasu drogowego).

 

Rozdział 4
Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu.

§ 17
Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału
nieruchomości objętych planem

1. Dla stwierdzenia zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu należy – jeżeli ustale-nia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 nie stanowią inaczej - ustalić, czy przewidywane prze-znaczenie dzielonego terenu jest zgodne z planem oraz czy istnieje możliwość zgodnego z planem zagospodarowania działek gruntu.
2. Wydzielane działki winny posiadać dostęp do ustalonych w planie dróg publicznych – bezpo-średni lub pośrednio, poprzez drogi wewnętrzne. Na terenach zabudowy mieszkaniowej ozna-czonych w rysunku planu symbolem MN dopuszcza się ustalanie służebności przejazdu dla za-pewnienia dostępu do dróg publicznych.
3. Dopuszcza się wtórną parcelację terenu na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz pod warunkiem zachowania następujących minimalnych wielkości wydzielanych działek (o ile usta-lenia szczegółowe nie stanowią inaczej):
a) dla działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową:
- jednorodzinną wolnostojącą: 1000 m2,
- jednorodzinną bliźniaczą: 750 m2,
- jednorodzinną szeregową: 350 m2,
- wielorodzinną 1500 m2;
b) dla działek przeznaczonych pod zabudowę usługową : 1250 m2;
c) dla działek przeznaczonych pod funkcje produkcyjne, składowe
oraz produkcyjno-usługowe (U/P) 2000 m2;
4. Ustalone minimalne wielkości wydzielanych działek nie dotyczą parceli wydzielanych w celu po-większenia i poprawy warunków zagospodarowania na działkach sąsiednich.
5. Ustalenia dotyczące minimalnych wielkości działek nie dotyczą istniejących parceli o mniejszej niż wymagana powierzchni.
6. Ustala się minimalną szerokość frontu wydzielanych działek:
a) 7,5 m – dla jednorodzinnego segmentu w zabudowie szeregowej,
b) 15 m – dla jednorodzinnego segmentu w zabudowie bliźniaczej,
c) 20 m – dla wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej,
d) 20 m – dla zabudowy usługowej,
e) 25 m – dla zabudowy usługowo-produkcyjnej i produkcyjnej.
7. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od ustalonych minimalnych szerokości frontów w przy-padku działek plombowych lub działek o nieregularnych kształtach.
8. W wypadku dokonywania podziałów terenów dla wydzielenia pasów drogowych nie określo-nych w rysunku planu ustala się minimalną szerokość działek dla dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych:
a) na terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej: 6,0 m – dla obsługi do 4 działek i 8,0 m dla obsługi więcej niż 4-ech działek,
b) na terenach produkcyjnych i produkcyjno-usługowych (P, U/P): 10,0 m.
9. Wydzielane drogi wewnętrzne winny spełniać wymogi dot. dróg pożarowych.
10. Do czasu realizacji ustaleń nin. planu ustala się dotychczasowy sposób użytkowania terenów.

 

§ 18
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów

1. Jeżeli ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 nie stanowią inaczej - dopuszcza się moż-liwość lokalizowania na terenach istniejącego i projektowanego zainwestowania obiektów tym-czasowych o funkcjach nie kolidujących z docelowymi, pod warunkiem spełnienia wymogów ustalonych dla ostatecznego zagospodarowania i nie utrudniających zagospodarowania tere-nów przylegających.
2. Dopuszcza się tymczasowe użytkowanie nieruchomości jak w stanie istniejącym, pod warunkiem ich uporządkowania, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.


§ 19
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w wysokości 30%.

 

Rozdział 5
Ustalenia przejściowe i końcowe.

§ 20
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 21
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-wództwa Dolnośląskiego.


§ 22
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Bogatyni.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXII/435/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXII/435/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów w obszarze miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Stefan Niementowski
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-06-08 08:54:38
Data udostępnienia informacji: 2010-06-08 08:54:38
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-08 08:56:59

Wersja do wydruku...

corner   corner