logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


DYREKTOR ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PORAJOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Specjalista ds. uczniowskich

/nazwa stanowiska pracy/

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie z pięcioletnim stażem pracy lub wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku pracy z czteroletnim stażem pracy,

 2. obsługa programu sekretariat

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa oświatowego,

 2. umiejętność obsługi komputera,

 3. umiejętność pracy w zespole,

 4. wysoka kultura osobista,

 5. sumienność, dokładność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. gromadzenie i zabezpieczanie szkolnej dokumentacji uczniów,

 2. prowadzenie terminarza spraw,

 3. gromadzenie danych i sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw uczniów kończących szkołę lub zmieniających placówkę,

 4. prowadzenie spraw związanych z dowozami uczniów

 5. obsługa centrali telefonicznej,

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;

 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 3. oryginał kwestionariusza osobowego;

 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

 6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;

 7. oświadczenie o niekaralności;

 8. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu;

 9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14 poz.114).

 

 

 

 

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U.z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 14.07.2010 r.,
godz 13:00 na adres: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie przy ul. Górniczej 1c, 59-921 Sieniawka, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie".

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie w dniu 14.07.2010r., o godz. 13:15.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie przy ul Górniczej 1c.. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów: 075 77 38 223 lub 075 77 38 227

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://gmina.bogatynia.sisco.info  oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Górniczej 1c, 59-921 Sieniawka w terminie do dnia 14.07.2010 r.

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. uczniowskich
Podmiot udostępniający: ZSPiG w Porajowie
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Michniewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Michniewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Mariusz Michniewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-06-29 13:06:30
Data udostępnienia informacji: 2010-06-29 13:06:30
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-30 11:02:51

Wersja do wydruku...

corner   corner