logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE NR 86/2010
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz. 1591z 2001 r. z późn. zmianami), Uchwały Nr LXXIX/460/10 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Bogatynia, Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:

W celu opracowania projektu budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2011 rok ustala się następujący sposób opracowania materiałów planistycznych przez gminne jednostki organizacyjne oraz wydziały i samodzielne stanowiska Urzędu Miasta i Gminy.

§ 1

Kalkulację dochodów budżetowych dokonuje się według następujących zasad:

 1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:
  1. podatek rolny utrzymuje się w wysokości roku 2010.
  2. dochody z tytułu podatku od nieruchomości określonych Uchwałą LV/354/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 ustala się poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów na 2010 r. o określony wskaźnik inflacyjny w wysokości 2,3 %
  3. dochody z tytułu podatku od środków transportowych określonych Uchwałą Nr LV/355/09 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok ustala się poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów na 2010 r.
   o określony wskaźnik inflacyjny w wysokości 2,3 % z uwzględnieniem przewidywanych zmian
  4. wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustala się poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów o wskaźnik inflacji.
  5. opłaty: targową i za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, należy ustalić na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku.
 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:
  1. podatek dochodowy od osób fizycznych do budżetu na 2011 rok przyjmuje się w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów.
  2. podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 z uwzględnieniem zmian organizacyjnych przedsiębiorstw oraz innych znanych okoliczności
 3. Wpływy od jednostek budżetowych przyjmuje się na poziomie wykonania w 2010 roku, podwyższając o wskaźnik inflacji po uwzględnieniu zmian organizacyjnych.
 4. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2011 r. zawartych umów o dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów w/g stanu na 31.X.2010 r. powiększone o przewidywane wpłaty z tytułu sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  lub oddania w wieczyste użytkowanie gruntów w 2011 r.
 5. Pozostałe dochody - odsetki od lokat bankowych na rok 2011 planuje się w wysokości przewidywanego wykonania 2010 roku.
 6. Dochody organów gminy i jednostek budżetowych planuje się w wysokości przewidywanego wykonania 2010 r.
 7. Subwencje i dotacje do budżetu na 2011 r. przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy.

Kalkulacje dochodów budżetowych sporządza Wydział Podatkowy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni i przedkłada Skarbnikowi Gminy.

§ 2

Wydatki budżetowe

Przy planowaniu wydatków budżetowych bierze się pod uwagę:

 • poniesione wydatki na realizację zadań własnych w roku 2010
 • stan zapasów materiałowych
 • rozpoczęte zadania inwestycyjne – usuwanie skutków powodzi
 • zmianę struktury wydatków oraz zmiany organizacyjne.

Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:

 1. zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie.
 2. zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne.
 3. priorytet winny znaleźć środki na inwestycje kontynuowane i ujęte w wieloletniej prognozie finansowej oraz na programy i projekty współfinansowane ze środków pomocowych z UE.
 4. środki na nowe zadania inwestycyjne przeznaczone mogą być tylko na inwestycje przygotowane (dokumentacja techniczna, kosztorysy, uzgodnienia itd).
 5. ustala się wysokość kwot do wyliczenia środków na wydatki Rad Osiedlowych - 6 zł oraz Rad Sołeckich - 8 zł (kwoty do konsultacji) w przeliczeniu na jednego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały.

Postanowienia szczegółowe:

 1. Wynagrodzenia osobowe planuje się w wysokości limitu wynagrodzeń określonych w budżecie na rok 2010 z uwzględnieniem zmian zatrudnienia i planu awansów zawodowych nauczycieli.
 2. W ramach wydzielonego rachunku dochodów szkół i przedszkoli realizowane mogą być tylko dochody i wydatki określone w ustawie o finansach publicznych w art. 223 ust 1.
 3. Wszelkie dochody z majątku stanowiącego własność gminy i będące w zarządzie  jednostek budżetowych są dochodami budżetu gminy (z obowiązkowym  odprowadzeniem ich na rachunek budżetu gminy).

§ 3

 1. Szczegółowość materiałów planistycznych:
  Materiały planistyczne należy przygotować na odpowiednich drukach jak w latach poprzednich.
 2. Wskaźniki budżetowe:
  • szkoły podają:
   1. liczbę klas i liczbę uczniów na rok szkolny 2010/2011 z uwzględnieniem zmian od września 2010 r.
  • przedszkola podają:
   1. liczbę miejsc w przedszkolu z uwzględnieniem zmian od września 2010 r.
   2. planowane osobodni w przedszkolu
  • żłobek podaje:
   1. liczbę miejsc w żłobku
   2. planowane osobodni w żłobku
  • biblioteka podaje:
   1. liczbę wolumenów
   2. liczbę czytelników
    Materiały planistyczne należy opracować zgodnie z Uchwałą Nr LXXIX/460/10 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Bogatynia . O wysokość premii i nagród stanowi regulamin opracowany przez dyrektora jednostki.
  • ośrodek kultury podaje:
   1. liczbę sekcji
    Materiały planistyczne należy opracować zgodnie z Uchwałą Nr LXXIX/460/10 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Bogatynia . O wysokość premii i nagród stanowi regulamin
    opracowany przez dyrektora jednostki.
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej podaje :
   1. wielkość planowanych przychodów
   2. wielkość kosztów bieżących
   3. wielkość dotacji planowanej z budżetu gminy
   4. planowany wskaźnik rentowności oraz szczegółową kalkulację i uzasadnienie przyjętych
    do planu założeń
  • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni podeje:
   1. wielkość planowanych przychodów
   2. wielkość kosztów bieżących
   3. wielkość dotacji planowanej z budżetu gminy
   4. wielkość planowanej wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych
 3. Zatrudnienie – etaty:
  Należy podać etaty przeliczeniowe. Ponadto w szkołach i przedszkolach w rubryce „ilość godzin zatrudnienia” wyodrębnić ilość godzin za zajęcia nadobowiązkowe płatne z budżetu Gminy (jeżeli takie występują).
 4. Normy budżetowe
  Należy podać planowane normy budżetowe w szczegółowości odpowiadającej jednostce organizacyjnej, w tym:
  • Norma osobowa - planowane wydatki budżetowe (§§ 4010,4040,4110,4120,4440)
  • Norma rzeczowa obejmuje - pozostałe wydatki bieżące z wyłączeniem wartości remontów i zakupów inwestycyjnych.
    
  • w szkołach:
   • normy osobowe należy obliczyć na 1-ną klasę i 1-go ucznia.
   • normy rzeczowe obejmują pozostałe wydatki bieżące z wyłączeniem remontów i zakupów inwestycyjnych
  • w przedszkolach i żłobku:
   • Normę osobową i rzeczową należy obliczyć na 1 miejsce i 1 osobodzień (przyjąć 240 dni
    w roku).
 5. Wydatki budżetowe.
  Wydatki budżetowe należy planować wyłącznie na bieżące utrzymanie jednostki organizacyjnej .Wszelkie dodatkowe wydatki (remonty, wymiana wyposażenia, itp.) należy wyspecyfikować w odrębnym załączniku. Podstawą kalkulacji wydatków rzeczowych winny być kwoty przewidywanego wykonania w 2010 roku.
 6. Wynagrodzenia osobowe pracowników.
  Wynagrodzenia pracowników we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy ustalić uwzględniając obowiązujące płace na dzień 01.09.2010 r.
  Wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli należy przyjąć w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
  Dodatki motywacyjne nauczycieli należy przyjąć w wysokości do 5% wynagrodzeń zasadniczych, premie pozostałych pracowników w wysokości uwzględniającej dokonane podwyżki wynagrodzeń, nie wyższe niż 10%.
  Fundusz nagród dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty ustala się w wysokości do 1% planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników.

§ 4

Do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2011 roku za podstawę należy przyjąć kwotę w wysokości 2.900,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli wylicza się na podstawie 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art.5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.

§ 5

Wykaz jednostek budżetowych, instytucji kultury i innych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych określa Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Wykaz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy, które opracowują wycinkowe materiały planistyczne na podstawie zweryfikowanych materiałów gminnych jednostek organizacyjnych, określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Zakres materiałów planistycznych winien być opracowany zgodnie uchwałą Nr LXXIX/460/10 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27 sierpnia 2010r. w pełnej szczegółowości rozdziałów i § klasyfikacji budżetowej. Do każdego załącznika należy dołączyć pisemne uzasadnienie przewidywanych dochodów i wydatków budżetowych ze wskazaniem sposobu ich kalkulacji.

§ 8

Plany powinny być wykonane starannie i czytelnie (pismem maszynowym), sprawdzone pod względem rachunkowym.

§ 9

Zobowiązuje się dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie do opracowania materiałów planistycznych na rok 2011 w terminie do 30 września br.

§ 10

Powołuje się zespół do opracowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków do projektu budżetu w składzie:

 1. Bogumiła Wysocka - Skarbnik Gminy
 2. Anna Krukowska - Naczelnik Wydziału Budżetowego
 3. Andrzej Remian - Naczelnik Wydziału Podatkowego
 4. Olimpia Stanaszek - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego
 5. Czesław Brożyna - Naczelnik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji
 6. Marek Wołk Lewanowicz - Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych
 7. Józef Kosobucki - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
 8. Danuta Kapuścińska - Inspektor ds. Planowania i Budżetu
 9. Jagoda Zakrzewska - Inspektor ds. Księgowości Inwestycyjnej

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 12

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 86/10
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Burmistrza Miasta i Gminy
w Bogatyni

Wykaz jednostek budżetowych, instytucji kultury i innych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych podporządkowanych Gminie

 

Lp.
 Nazwa jednostki organizacyjnej gminy
1.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
2
Ośrodek Pomocy Społecznej
3.
Straż Miejska
4.
Zespół Szkół Energetycznych i Ekonomicznych
5.
Szkoła Podstawowa Nr 1
6.
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
7.
Szkoła Podstawowa Nr 5
8.
Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
9.
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
10.
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni
11.
Bogatyński Ośrodek Kultury
12.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
13.
Przedszkole Publiczne Nr 1
14.
Przedszkole Publiczne Nr 3
15.
Przedszkole Publiczne Nr 4
16.
Przedszkole Publiczne Nr 5
17.
Przedszkole Publiczne Nr 6
18.
Przedszkole Publiczne Nr 7
19.
Żłobek Nr 1
20.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
21.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
22.
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 86/10
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Burmistrza Miasta i Gminy
w Bogatyni

Wykaz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Lp.
Nazwa Wydziałów
1.
Biuro Obsługi Interesanta
2.
Wydział Organizacyjno-Prawny
3.
Wydział Budżetowy
4.
Wydział Podatkowy
5.
Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu
6.
Biuro Rady Gminy i Miasta
7.
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
8.
Wydział Spraw Obywatelskich
9.
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
10.
Wydział Współpracy Regionalnej, Transgranicznej i Promocji Gminy
11.
Wydział Zamówień Publicznych   
12.
Wydział Funduszy Zewnętrznych
13.
Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji
14.
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
15.
Urząd Stanu Cywilnego
16.
Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej
17.
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
18.
Biuro Burmistrza
19.
Główny Specjalista ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
20.
BHP i p.poż
21.
Biuro Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

 

Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 86/2010
Skrócony opis: w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2011
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Donata Kasprzak
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krukowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Kuczaj
Data wytworzenia informacji: 2010-08-31 10:00:01
Data udostępnienia informacji: 2010-09-13 12:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-13 13:09:48

Wersja do wydruku...

corner   corner