logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXIX/464/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 27 sierpnia 2010 roku

w sprawie zamiany nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zamianę :
lokalu mieszkalnego nr 4 przy ulicy Kasztanowej nr 41 w Opolnie Zdroju o łącznej powierzchni użytkowej 118,20 m2 wraz z udziałem wynoszącym 293/1.000 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz taki sam udział w prawie własności działki o nr ewid. 152 AM 1, obr. Opolno Zdrój o powierzchni 4.000 m2, stanowiącej własność Gminy Bogatynia na:
- lokal mieszkalny nr 2 (obecnie nr 6), położony w Bogatyni przy ul. Spółdzielczej 8, o łącznej powierzchni 46,96 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1.336/10.000 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz taki sam udział w prawie użytkowania wieczystego działki o nr ewid. 68 AM 12 obr. II o powierzchni 497 m2, będący własnością PGE KWB Turów S.A. w Bogatyni,
- lokal mieszkalny nr 9, położony w Bogatyni przy ul. Kusocińskiego 16, o łącznej powierzchni 45,10 m2 wraz z udziałem wynoszącym 229/10.000 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz taki sam udział w prawie własności działki o nr ewid. 160/17 AM 16 obr. II o powierzchni 1.917 m2, będący własnością PGE KWB Turów S.A. w Bogatyni,

§ 2
Zamiana nastąpi na zasadach i warunkach określonych przepisami prawa.

§ 3
Lokale mieszkalne przejmowane przez Gminę Bogatynia przeznaczone zostaną na realizację zadań własnych gminy.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXIX/464/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXIX/464/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie zamiany nieruchomości
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-09-13 14:47:03
Data udostępnienia informacji: 2010-09-13 14:47:03
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-13 14:49:50

Wersja do wydruku...

corner   corner