logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXX/470/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia16 września 2010 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia - dla obszaru miasta Bogatynia przeznaczonego pod budowę magistralnej sieci przesyłowej wodno – kanalizacyjnej i ciepłowniczej na trasie SUW Zatonie - Bogatynia.


Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia - dla obszaru miasta Bogatynia przeznaczonego pod budowę magistralnej sieci przesyłowej wodno – kanalizacyjnej i ciepłowniczej na trasie SUW Zatonie - Bogatynia.

§2

Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

 

 


Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia - dla obszaru miasta Bogatynia przeznaczonego pod budowę magistralnej sieci przesyłowej wodno – kanalizacyjnej i ciepłowniczej na trasie SUW Zatonie - Bogatynia.

Podstawa prawna analizy:
Analiza została sporządzona na podstawie art. 14 ust 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.).
W myśl zapisów ustawy, przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Burmistrz dokonuje analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.


Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I. Informacje o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Dla obszaru miasta i gminy opracowany został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, uchwalony uchwałą nr XLVIII/347/2002 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 sierpnia 2002r. (DZ.U. NR 218 z 16.10.200r., poz. 3000).
Prace planistyczne nad planem, prowadzone były w trybie procedury określonej w ustawie z dnia 07 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
Na plan składają się:
- uchwała w sprawie uchwalenia planu (zawierające tekstowe ustalenia planu),
- załączniki graficzne do uchwały – rysunki planu od nr 1 do nr 16 (w skali 1:10000, 1:5000 i 1:2000).
Ustalenia w części graficznej dla obszaru miasta Bogatynia zawarte są na rysunku planu nr 2 w skali 1:5000.

II. Analiza ustaleń planistycznych obowiązującego planu.
Podstawą ustaleń zapisów dotychczasowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, w zakresie zasad i warunków zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy, były wnioski właścicieli terenów, inwestorów oraz władz gminy.
Uwzględniono też zamierzenia i programy związane z realizacją ponadlokalnych inwestycji celu publicznego.
Ustalenia formułowane były również z uwzględnieniem:
- postanowień art. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
- postanowień przepisów odrębnych (przepisów ustawowych),
- ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (suikzp) Miasta i Gminy Bogatynia, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXII/255/2001 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30 stycznia 2001r.,
- ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego i innych dokumentów dot. planowania strategicznego,
- projektów budowlanych i innych opracowań studialno – projektowych wykonywanych dla obszaru gminy.

Zapisy ustaleń planu sformułowane zostały w oparciu o ustawę ustawie z dnia 07 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
W związku z powyższym nie uwzględniają wymaganych obecnie zapisów i regulacji, właściwych dla obecnej ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Oznacza to, że obecny plan nie ustala wszystkich niezbędnych do wydawania pozwoleń na budowę warunków zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy.

Dodatkowo wskazuje się na następujące okoliczności:
Opracowany w plan w części wykonany został w skali 1:5000 (ustalenia dla miasta Bogatynia). Ustalenia obowiązującego planu konstruowane były w sytuacji, w której, w toku postępowania lokalizacyjnego i realizacyjnego, między planem a pozwoleniem na budowę funkcjonowała decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja ta była dokumentem, który służył do uściślania i uzupełniania ustaleń planu dotyczących zagospodarowania terenu, kształtowania zabudowy, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, ochrony zdrowia ludzi oraz uwzględniania interesu osób trzecich w oparciu o obowiązujące przepisy odrębne.
Konstrukcja zapisów w opracowaniach planistycznych wykonanych w innej sytuacji formalnej i merytorycznej oraz w skali 1:5000, nie uzupełniona ustaleniami ww. decyzji, stwarza znaczne komplikacje realizacyjne. Przy aktualnym stanie prawnym, ustalenia planu zagospodarowania powinny ściślej odpowiadać regulacjom przepisów odrębnych, a także dokładniej i szczegółowiej uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne danego miejsca i zawierać w sobie zapisy odpowiadające ustaleniom, które w poprzedniej sytuacji formalnej określane były lub mogły być określane, w stosunku do poszczególnych zamierzeń, w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokładniejsze i szczegółowe uwzględnienie uwarunkowań lokalizacyjnych danego miejsca wiąże się z potrzebą wykonania zmian planu w odpowiedniej skali (obowiązująca ustawa zobowiązuje do wykonywania planu skali 1:1000 lub 1:2000).
Plan jednocześnie ulega dalszej dezaktualizacji w związku ze zmianami przepisów odrębnych, w tym przepisów Prawa budowlanego.
W okresie ostatnich lat ukształtowany został też nowy system prawny dotyczący zagadnień ochrony środowiska oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych, którego wpływ na dezaktualizację dotychczasowej polityki przestrzennej gminy jest oczywisty.
Wyklucza to między innymi z możliwość ingerencji nowymi inwestycjami w tereny podlegające szczególnej ochronie, np. tereny lasu.

III. Wnioski o zmianę planu.
Wniosek o zmianę planu wynika z ustaleń projektu „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz przebudową dróg i chodników na trasie SUW Zatonie - Bogatynia”, opracowanego przez Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Biprozap” w Zielonej Górze.
Zgodnie z w/w projektem podstawowymi elementami projektowanej sieci uzbrojenia terenu, będą:
- przesyłowa sieć wodociągowa ø 400;
- rurociąg tłoczny RT.
W w/w projekcie zaproponowano właściwe dla parametrów sieci ich przebiegi.
Przebiegi te uwzględniają uwarunkowania terenowo – prawne oraz wymagania techniczno – budowlane dotyczące sieci infrastruktury technicznej.
Wobec konieczności zapewnienia najbardziej funkcjonalnego rozwiązania technicznego obejmują tereny lasów oraz tereny dróg, jak i inne tereny o różnym przeznaczeniu i różnym statusie własnościowym.
Budowa sieci, o których mowa, wymaga zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

IV. Przewidywany zakres zmiany planu.
W oparciu o analizę lokalizacji przedmiotowych sieci uzbrojenia terenu oraz ustaleń dotychczas obowiązującego planu miejscowego, ustalono potrzebę jego zmiany, celem realizacji inwestycji zgodnie z opracowanym projektem.
Obszary miasta, na których przewiduje się ich budowę, podlegały transformacji w zakresie stanu własności oraz sposobu użytkowania. Część terenów poddano leśnej rekultywacji, łącznie ze zmianą klasyfikacji gruntów z budowlanej na leśną.
Jednocześnie nie uwzględniono lokalizacji sieci na terenach, które w okresie opracowywania dotychczasowego planu (przed 2000r.), stanowiły tereny leśne.
Granicę zmiany planu określa załącznik graficzny do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu, opracowany na podstawie projektu „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz przebudową dróg i chodników na trasie SUW Zatonie - Bogatynia”.
Granice wyznaczono z dodatkowymi niezbędnymi terenami celem właściwego rozwiązania problemów związanych z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć inwestycyjnych.
W ramach zmiany planu niezbędne jest uzyskanie zgody na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne.
Stwierdza się jednocześnie potrzebę zaktualizowania postanowień planu pod kątem obowiązujących przepisów odrębnych dotyczących lokalizacji obiektów budowlanych, w tym wynikających z przepisów Prawa budowlanego.

V. Zasadność przystąpienia do sporządzenia zmian planu

Złożony wniosek do zmiany planu został przeanalizowany pod kątem wymagań, dotyczących:
- uwarunkowań środowiskowych,
- zgodności z aktualnymi przepisami odrębnymi,
- zgodności z Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i jego przeprowadzanej aktualizacji.
Po przeprowadzonej analizie wniosku, dokumentów planistycznych, zgodności proponowanych zmian ze Studium (suikzp), należy stwierdzić, że przystąpienie do sporządzenia zmiany planu jest zasadne.

Stwierdza się potrzebę aktualizacji ustaleń planu miejscowego w zakresie dotyczącym lokalizacji projektowanych sieci na terenach lasów oraz na innych terenach w obszarze miasta, mogących wywoływać kolizje z nowym projektowanym zainwestowaniem.
Zaktualizowany plan określi nowe warunki zagospodarowania i przeznaczenia terenów oraz inne warunki wynikające z art. 15 ustawy, stwarzając podstawę uzyskania pozwolenia na budowę na przedsięwzięcie „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz przebudową dróg i chodników na trasie SUW Zatonie - Bogatynia”.
Zapewni też sprawne przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, związanego z budową projektowanych sieci.

Podjęcie uchwały o przestąpieniu do sporządzenia zmiany planu jest zgodne z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (DZ. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).
Zapis w/w artykułu postanawia, że w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zabudowy i zagospodarowania Rada (gminy) podejmuje uchwałę o przestąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

VI. Stopień zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Przewidywane rozwiązania zmiany planu, uwzględniające określone we wniosku do zmiany planu miejscowego zamierzenia inwestycyjne, są zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Bogatynia – zatwierdzonym uchwałą Nr XXXII/255/2001 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30 stycznia 2001r., oraz zmienionym uchwałą Nr XXXVII/325/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08 sierpnia 2006r. i uchwałą nr LXIV/381/2010 Rady Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15 lutego 2010r.

VII. Zakres prac planistycznych dotyczących zmiany planu.

Przeprowadzone rozeznanie problemów planistycznych wykazało, że zakres problematyki określony jako obowiązujący w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) odpowiada w całości zakresowi zamierzonych prac planistycznych.
W szczególności wymagane będzie opracowanie:
- rysunku zmian planu w skali 1:2000,
- prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu zmian mpzp,
- wniosku o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne,
- opracowanie prognozy skutków ekonomicznych uchwalenia zmian planu.
Granice obszaru opracowania planu określa załącznik do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu.

VIII. Materiały geodezyjne niezbędne do opracowania projektów planu / zmian planu.
Opracowanie zostanie wykonane w wymaganej ustawowo skali.
Mapy zasadnicze (sytuacyjno – wysokościowe) i mapa ewidencji gruntów – oraz dane dotyczące użytkowania i władania terenów zostaną pozyskane w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.

 

 
Uzasadnienie.

Wniosek o zmianę planu wynika z ustaleń projektu „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz przebudową dróg i chodników na trasie SUW Zatonie - Bogatynia”, opracowanego przez Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Biprozap” w Zielonej Górze.
Zgodnie z w/w projektem podstawowymi elementami projektowanej sieci uzbrojenia terenu, będą:
- przesyłowa sieć wodociągowa ø 400;
- rurociąg tłoczny RT.
W w/w projekcie zaproponowano właściwe dla parametrów sieci ich przebiegi.
Przebiegi te uwzględniają uwarunkowania terenowo – prawne oraz wymagania techniczno – budowlane dotyczące lokalizacji sieci infrastruktury technicznej.
Budowa sieci, o których mowa, wymaga zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obejmującej lokalizację sieci na terenach lasów oraz na innych terenach w obszarze miasta, mogących wywoływać kolizje z nowym projektowanym zainwestowaniem.
Po przeprowadzonej analizie wniosku, dokumentów planistycznych, zgodności proponowanych zmian ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, należy stwierdzić, że przystąpienie do sporządzenia zmiany planu jest zasadne.
Zaktualizowany plan określi nowe warunki zagospodarowania i przeznaczenia terenów oraz inne warunki wynikające z art. 15 ustawy, stwarzając podstawę uzyskania pozwolenia na budowę na przedsięwzięcie „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz przebudową dróg i chodników na trasie SUW Zatonie - Bogatynia”.
Zapewni też sprawne przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, związanego z budową projektowanych sieci.
Podjęcie uchwały o przestąpieniu do sporządzenia zmiany planu jest zgodne z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (DZ. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).
Zapis w/w artykułu postanawia, że w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zabudowy i zagospodarowania Rada (gminy) podejmuje uchwałę o przestąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przeprowadzone rozeznanie problemów planistycznych wykazało, że zakres problematyki określony jako obowiązujący w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) odpowiada w całości zakresowi zamierzonych prac planistycznych.
W szczególności wymagane będzie opracowanie:
- rysunku zmian planu,
- prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu zmian mpzp,
- wniosku o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nieleśne,
- opracowanie prognozy skutków ekonomicznych uchwalenia zmian planu.
Granicę zmiany planu określa załącznik graficzny do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu, opracowany na podstawie projektu „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz przebudową dróg i chodników na trasie SUW Zatonie – Bogatynia”.

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXX/470/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXX/470/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 września 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy B
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Szcześniak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-09-20 14:10:47
Data udostępnienia informacji: 2010-09-20 14:10:47
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-20 14:15:19

Wersja do wydruku...

corner   corner