logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXXII/488/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 3 listopada 2010 roku


w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/335/06 Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni z 1 września 2006 roku w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części obszarów wsi Sieniawka, Porajów i Kopaczów.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XXXVIII/335/06 z 1 września 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów wsi Sieniawka, Porajów i Kopaczów zmienia się obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, poprzez wyłączenie części obszaru jak na załączniku graficznym do nin. uchwały


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

 


UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/335/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z 1 września 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów wsi Sieniawka, Porajów i Kopaczów.

 

Zmienia się obszar wyznaczający zakres opracowania miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Uchwale Nr XXXVIII/335/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 1 września 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów wsi Sieniawka, Porajów i Kopaczów, poprzez wyłączenie części obszaru zgodnie z załącznikiem graficznym do nin. projektu uchwały.

Teren został wyłączony z niniejszego opracowania i włączony do zakresu uchwały Nr LXXX/476/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia podjętej w dniu 16 września 2010 roku, w celu przyspieszenia przeprowadzenia zmiany na tym terenie.
Podjęcie uchwały umożliwi przyspieszenie realizacji zadań inwestycyjnych gminie Bogatynia.

W związku z powyższym występuje konieczność podjęcia uchwały korygującej granice opracowania planu określone w Uchwale Nr XXXVIII/335/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z 1 września 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów wsi Sieniawka, Porajów i Kopaczów.
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXXII/488/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXXII/488/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/335/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z 1 września 2006 roku w sprawie przys
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Nietrzeba -Marcinonis
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-11-09 11:36:52
Data udostępnienia informacji: 2010-11-09 11:36:52
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-09 11:40:36

Wersja do wydruku...

corner   corner