logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      minus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek
         minus Tryb działania
         minus Archiwa danych
         minus Załatwianie spraw
         minus Pozostałe informacje
         minus Redakcja
         minus Statut szkoły
         minus Zarządzenia
         plus Sprawozdania finansowe
         minus Zamówienia publiczne
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      plus SP w Opolnie Zdroju
      plus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
      plus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
Postanowienia wstępne.
§ 1
 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
a) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
b) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. nr 3, poz. 19) z późniejszymi zmianami,
c) organie prowadzącym szkołę - należy przez to rozumieć Radę Miasta i Gminy Bogatynia,
d) kuratorze oświaty - należy przez to rozumieć organ nadzorujący szkoły,
e) nauczycieli - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły,
f) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka.
Ogólne informacje o szkole.
§ 2
 1. Szkoła Podstawowa nr 5 w Bogatyni jest sześcioletnią szkołą publiczną w znaczeniu ustawy.
2. Siedzibą szkoły jest: Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 20.
3. Ustalona nazwa: Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni używana jest przez Szkołę zasadniczo w pełnym brzmieniu.
4. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy: Szkoła Podstawowa nr 5 w Bogatyni.
5. Szkoła ma własny hymn, sztandar, godło i ceremoniał. Tekst hymnu, opis sztandaru i godła oraz zasady ceremoniału szkolnego określają szczegółowe przepisy w Ceremoniale Szkoły.
§ 3
 1. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Miasta i Gminy Bogatynia.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kurator Oświaty we Wrocławiu.
§ 4
1. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania, wynosi sześć lat.
2. Dla dzieci ze stwierdzonym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, które orzeczeniem poradni wychowawczo - zawodowej (lub psychologiczno - pedagogicznej) nie rokują nadziei na ukończenie szkoły masowej, mogą być prowadzone w szkole klasy specjalne.
3. W szkole prowadzone są (mogą być):
a) świetlica z dożywianiem,
b) biblioteka,
c) klasy wyrównawcze,
d) klasy terapeutyczne,
e) oddziały przedszkolne,
f) klasy sportowe.
4. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z gabinetu pielęgniarki szkolnej.
Cele i zadania
§ 5
 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
b) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
c) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
d) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
§ 6
1. Szkoła zapewnia wykonanie zadań wynikających z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności w zakresie:
a) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez stały kontakt z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno - pedagogiczną,
b) umożliwia rozwijanie zainteresowań własnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania i zajęcia pozalekcyjne,
c) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, organizując na prośbę rodziców lekcje religii.
§ 7
1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
a) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych poprzez:
- otaczanie opieką ucznia podczas planowanego czasu tych zajęć,
- zaznajomienie uczniów klas młodszych z zasadami korzystania ze sprzętu znajdującego się w sali lekcyjnej oraz regulaminem wewnętrznym klasy (dyżury, dbałość o hodowane rośliny, zwierzątka itp.),
- wywieszenie w klasach i zaznajomienie uczniów z regulaminami poszczególnych pracowni,
- zabezpieczenie w salach lekcyjnych odpowiednich dla wzrostu uczniów ławek i krzeseł,
- wdrażanie przez nauczycieli, szczególnie podczas zajęć przyrody, techniki i wychowania fizycznego, przepisów bezpieczeństwa i higieny,
b) sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek
organizowanych przez szkołę według następujących zasad:
- opieka nad grupami uczniowskimi:
* na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo - turystycznej jeden opiekun na 30 uczniów, jeśli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość (miasto) i nie korzysta z publicznych środków lokomocji,
* na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo - turystycznej udającej się poza teren szkoły,  w przypadku korzystania z publicznych środków lokomocji poza miejscowością (miastem) będącą siedzibą szkoły - jedna osoba na grupę do 15 uczniów,
* grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekraczać 15 osób,
* jeden opiekun na 10 uczniów, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikacyjnej lub jeśli przepisy szczegółowe (danej dziedziny turystyki) nie stanowią inaczej,
- na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki lokalnej w granicach miejscowości) oraz w imprezie turystycznej - kierownik wycieczki musi uzyskać zgodę rodziców uczniów,
- wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia „Karty wycieczki”,
- podczas wycieczki do lasu należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i możliwość zgubienia się uczestników,
- kąpiel dozwolona jest w grupach do 15 osób i wyłącznie w kąpieliskach strzeżonych, z ratownikiem,
- obowiązkiem każdego kierownika imprezy (opiekuna grupy) jest ciągłe liczenie uczestników: przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybyciu do celu; kierownik wycieczki (biwaku) wydaje polecenia uczestnikom, w razie wypadku podejmuje decyzję, tak jak dyrektor szkoły i odpowiada za nie,
- nie wolno organizować żadnych wyjść w teren w wypadku: burzy, śnieżycy i gołoledzi,
- kierownikiem wycieczki może być każdy nauczyciel (pracownik pedagogiczny szkoły), natomiast opiekunem grupy, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, każda osoba pełnoletnia,
c) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas przerw w sposób następujący:
- nauczyciel dyżurny musi zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom (bójki, wchodzenie na wysokie konstrukcje, rzucanie niebezpiecznymi przedmiotami).
2. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami:
a) uczniami najniższych klas szkoły poprzez:
- objęcie pracą indywidualną uczniów z trudnościami dydaktycznymi, tj.:
* praca indywidualna z uczniami na lekcji,
* zespoły reedukacyjne,
* zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,
- objęcie opieką pedagoga szkolnego i poradni wychowawczo - zawodowej (psychologiczno -pedagogicznej) uczniów sprawujących trudności dydaktyczno - wychowawcze,
- współpracę z rodzicami mającą na celu ścisłe współdziałanie w rozwiązywaniu problemów dzieci,
- współpracę z ośrodkiem pomocy społecznej w związku z pomocą dzieciom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych, tj.:
* zapomogi jednorazowe i stałe,
* dożywianie w miarę uzyskanych funduszy,
- zapewnianie dzieciom opieki podczas oczekiwania na dojazd do szkoły i ze szkoły,
- objęcie dzieci opieką świetlicy szkolnej,
b) uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku w sposób następujący:
- badanie uczniów z zaburzeniami rozwoju w poradni wychowawczo-zawodowej (psychologiczno-pedagogicznej),
- współpraca wychowawców klas z pedagogiem szkolnym, rodzicami i pielęgniarką szkolną,
- dostrzeganie przez pracowników pedagogicznych szkoły właściwości rozwojowych i zróżnicowanie sprawności uczniów oraz dostosowanie wymagań programowych i metod pracy do potrzeb uczniów wykazujących opóźnienie i niedomogi w tym zakresie,
- dążenie do zapobiegania skutkom zmęczenia ucznia pracą szkolną i usuwanie ich przez właściwe zorganizowanie form aktywnego wypoczynku w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, stosowanie rekreacyjnych przerw międzylekcyjnych i ćwiczeń śródlekcyjnych,
- dopasowanie wielkości ławek szkolnych do wzrostu uczniów,
- wczesne wykrycie przez nauczycieli (z udziałem szkolnej służby zdrowia) klas młodszych uszkodzeń słuchu lub wzroku u dzieci,
* udzielenie instruktażu rodzicom dzieci z wadami słuchu i wzroku,
* otoczenie maksymalną opieką i poddanie jak najwcześniejszej rewalidacji ww. dzieci na zajęciach wyrównawczych,
* właściwe oświetlenie sal lekcyjnych,
c) uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna poprzez:
- zgłoszenie do ośrodka pomocy społecznej informacji o trudnej sytuacji ucznia z prośbą o pomoc finansową (jednorazową lub stałą),
- otoczenie opieką uczniów pozostających w rodzinach zastępczych (częste kontrole, wywiady, rozmowy),
- pomoc uczniom, którzy weszli w konflikt z prawem w postaci:
* stałych kontaktów wychowawców z pedagogiem szkolnym,
* rozmów z uczniami i rodzicami,
* współpracy z sądem rejonowym - wydział rodzinny i nieletnich oraz z policją,
- dozór nad dziećmi z rodzin alkoholików, rodzin moralnie zagrożonych, rozbitych i niepełnych poprzez:
* rozmowy z rodzicami i uczniami,
* współpracę wychowawców z pedagogiem szkolnym,
* ścisłe kontakty z inspektorem do spraw nieletnich,
- współpracę z poradnią wychowawczo-zawodową (psychologiczno - pedagogiczną) w celu pomocy uczniom słabym w nauce.
§ 8
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania, szczególnie w klasach I - III.
3. Rodzice i uczniowie mają możliwość wpływu na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor szkoły powierzy, bądź powierzył zadania wychowawcy.
a) w sytuacji opisanej w punkcie 3 wniosek wraz z motywacją mogą złożyć rodzice na piśmie do dyrektora szkoły; wniosek musi być podpisany przez co najmniej 2/3 rodziców danej klasy, wniosek wraz z motywacją mogą złożyć uczniowie danej klasy na piśmie do Rady Samorządu Uczniowskiego, która przekazuje go dyrektorowi szkoły; wniosek musi być podpisany przez co najmniej 2/3 uczniów danej klasy,
b) dyrektor szkoły po zbadaniu sprawy udziela odpowiedzi na piśmie w ciągu 15 dni,
a) od decyzji dyrektora nie ma odwołania.
Organy szkoły
§ 9
1. Organami szkoły są;
a) dyrektor szkoły,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców,
d) samorząd uczniowski,
e) rada szkoły - jeśli jest utworzona,
2. Poszczególne organy szkoły posiadają kompetencje zgodne z ustawą i Kartą Nauczyciela.
3. Podstawowy zakres obowiązków i uprawnień dyrektora szkoły:
a) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,
b) dysponowanie środkami finansowymi szkoły oraz ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,
c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
d) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stworzenie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
e) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
f) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
g) przyznawanie nagród dyrektora, wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz zwiększanie wynagrodzenia zasadniczego,
h) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
i) podejmowanie, na wniosek rodziców, decyzji o wcześniejszym przyjęciu do szkoły dziecka 6 - letniego, po zasięgnięciu opinii poradni wychowawczo - zawodowej lub psychologiczno - pedagogicznej,
j) podejmowanie decyzji w sprawie odroczenia (nie dłużej niż o 1 rok) rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni wychowawczo - zawodowej lub psychologiczno - pedagogicznej,
k) udzielanie zezwoleń na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą ,
l) sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkolnym,
ł) powierzanie funkcji wicedyrektora szkoły i innych stanowisk kierowniczych w szkole (po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej),
m) przewodzenie radzie pedagogicznej,
n) wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i niezwłoczne powiadomienie o tym organu prowadzącego szkołę,
o) organizowanie powołania (powstawania) rady szkoły pierwszej kadencji (na wniosek 2 właściwych podmiotów),
p) ustalanie oceny pracy nauczycieli,
r) kierowanie nauczycieli na badania przez komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia,
s)podawanie do publicznej wiadomości, do dnia 31 marca, odpowiednio: zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.
t) stwarzanie warunków do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
u) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
4. Kompetencje rady pedagogicznej. Szczegółowe zasady pracy rady pedagogiczne określają szczegółowe przepisy „Regulaminu pracy rady pedagogicznej”.
4.1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły, programu wychowawczego i profilaktyki,
b) ustalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i promowania uczniów,
c) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
f) uchwalanie statutu szkoły,
g)ustalanie, w drodze uchwały, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz podręczników, po zasięgnięciu opinii rady rodziców odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również:
1) przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów;
2) wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat.
W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
h) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
4.2. Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należy w szczególności:
a) opiniowanie planu finansowego szkoły,
b) opiniowanie organizacji pracy szkoły lub placówki, zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
c) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
d) opiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
e) opiniowanie propozycji dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole.
5. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
6. Do kompetencji rady rodziców:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Szczegółowe zadania rady rodziców określa „Regulamin rady rodziców”.
7. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej lub dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły (zgodnie z „Regulaminem samorządu szkolnego”), a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, tj.:
a) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowywaniu zgodnie z „Wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania”.
c) prawa do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z dyrektorem ,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
8. Ustala się następujące zasady współdziałania organów szkoły:
a) każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny; plany działania powinny być uchwalone nie później niż do końca września, kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły,
b) każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, przedstawiając swoją opinię, stanowisko w danej sprawie, nie naruszając przy tym kompetencji organu uprawnionego,
c) organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów,
d) dyrektor szkoły zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania każdemu organowi szkoły jego kompetencji.
9. Spory kompetencyjne między organami szkoły rozstrzyga Komisja statutowa, w skład której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu. Organy kolegialne wybierają swego przedstawiciela do Komisji. Dyrektor szkoły, jako organ o charakterze jednoosobowym, wyznacza swego przedstawiciela. Komisja jest powoływana na trzy lata. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego na kadencję roczną. Komisja statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków. Rozstrzygnięcia jej są ostateczne. Sprawy pod obrady Komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, którego kompetencje naruszono. Organ, którego winę Komisja ustaliła, musi naprawić skutki swego działania w ciągu trzech miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez Komisję.
§ 10
1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora na nie mniej niż 12 oddziałów. Za zgodą organu prowadzącego szkołę, biorąc pod uwagę warunki organizacyjne i potrzeby  szkoły, można tworzyć stanowisko wicedyrektora przy mniejszej ilości oddziałów. Ponadto w szkole tworzy się stanowisko kierownika świetlicy oraz pedagoga. Zadaniem osób powołanych na te stanowiska jest wspomaganie dyrektora w kierowaniu szkołą, zgodnie z ustalonym przydziałem obowiązków. Powierzania tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej. Szczegółowe zasady tworzenia tych stanowisk określają odrębne przepisy.
2. Zakres uprawnień i obowiązków wicedyrektora:
a) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
b) sporządzanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz planu dyżurów podczas przerw śródlekcyjnych,
c) organizacja zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli,
d) kontrola dokumentacji szkolnej prowadzonej przez nauczycieli (dzienniki lekcyjne, zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen),
e) rozliczanie i zatwierdzanie realizacji godzin ponadwymiarowych nauczycieli,
f) pełnienie funkcji dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole,
g) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych i potrzeb szkoły.
3. Zakres obowiązków i uprawnień kierownika świetlicy:
a) organizacja całokształtu pracy świetlicy,
b) nadzorowanie organizacji dożywiania w szkole,
c) troska o ład i porządek w pomieszczeniach świetlicowych i żywieniowych,
d) hospitowanie i prowadzenie informacji o pracy pedagogicznej wychowawców świetlicy,
e) nadzór nad dokumentacją pracy świetlicy,
f) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,
g) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora i wicedyrektora.
§ 11
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
2. Rodzice mają prawo do:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie,
b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w nauce,
d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
e) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
3. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, spotkania takie nie powinny być organizowane rzadziej niż raz na kwartał.
Organizacja szkoły
§ 12
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.
§ 13
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie planu nauczania szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku.
2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
§ 14
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów.
2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić do 26 uczniów.
3. W klasach wyrównawczych liczba uczniów wynosi od 10 do 15.
4. Liczba uczestników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych nie powinna przekraczać 8.
5.  Na zajęciach terapii pedagogicznej, logopedii liczba uczniów wynosi od 2 do 5.
6.  Liczba uczestników zajęć socjoterapeutycznych oraz zajęć o charakterze terapeutycznym powinna wynosić od 3 do 10 uczniów.
§ 15
1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno - wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dziennych zajęć ustala nauczyciel.
§ 16
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 min., przerwy od 5 do 20 min.
§ 17
1. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania, oddziały mogą być corocznie podzielone na grupy.
2. Dzieląc oddziały na grupy należy przestrzegać następujących zasad:
a) podział na grupy powinien zapewnić możliwość realizacji zajęć laboratoryjnych i praktycznych w szczególności na zajęciach języków obcych,
b) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, techniki w klasach IV-VI i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej ni 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
c) zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV - VI prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów.
§ 18
1. Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe, np.: zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań i inne, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów (np. zielone szkoły lub inne formy wyjazdowe).
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.
3. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.
§ 19
1. Dla dzieci i młodzieży o szczególnych uzdolnieniach sportowych oraz odpowiednich warunkach zdrowotnych w szkole można tworzyć klasy o rozszerzonym programie wychowania fizycznego oraz klasy sportowe.
2. Decyzję o utworzeniu klas o rozszerzonym programie wychowania fizycznego i klas sportowych podejmuje Rada Miasta i Gminy Bogatynia w ramach posiadanych środków finansowych na wniosek dyrektora szkoły zaopiniowany przez radę pedagogiczną.
3. Warunkiem utworzenia klas, o których mowa w ust. 1 jest zapewnienie przez organ prowadzący szkołę:
a) wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej oraz trenerskiej,
b) dostępu do odpowiednich dla danej dyscypliny sportu, urządzeń i obiektów sportowych,
c) opieki lekarskiej i niezbędnego zaplecza medycznego,
d) odpowiedniego wyżywienia dla uczniów,
e) opieki medyczno-szkoleniowej odpowiedniego wojewódzkiego związku sportowego.
4. W ww. klasach programy wychowania fizycznego i szkolenia specjalistycznego zatwierdza Minister Edukacji Narodowej na wniosek odpowiedniego związku sportowego.
§ 20
1. Szkoła może przyjmować słuchaczy z zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
§ 21
1. Szkoła powinna zapewnić uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.
§ 22
1.Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także rodzice.
3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:
a) gromadzenie i opracowanie zbiorów,
b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
c) prowadzenie przysposobienia czytelniczego uczniów (w grupach bądź w oddziałach),
d) dostęp do Internetu.
4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy ponadto:
a) wspieranie nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań uczniów poprzez konkursy czytelnicze i inne formy działalności, np. włączanie się do organizowania imprez artystycznych czy występów uczniów, udzielanie pomocy w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów, itp.,
b) troska o powierzone zbiory, ich konserwacja i wzbogacanie, w miarę możliwości szkoły,
c) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
d) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, a także informowanie uczniów i nauczycieli o nowościach,
e) prezentowanie nowości czytelniczych,
f) opracowanie rocznego planu pracy biblioteki,
g) włączanie się do realizacji zadań wynikających z planu pracy szkoły,
h) dwa razy w roku na radach pedagogicznych dokonywanie sprawozdań z pracy biblioteki oraz analiz czytelnictwa w szkole,
i) komputerowe opracowanie księgozbioru,
5. Organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza określa „Regulamin biblioteki”.
6. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
§ 23
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły, szkoła powinna organizować świetlicę.
2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
3. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza w świetlicy liczy w zasadzie nie mniej niż 25 uczniów. Wychowawcy świetlicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci przebywające pod ich opieką.
4. Świetlica czynna jest w godzinach od 800 do 1600. O zmianach godzin pracy świetlicy decyduje dyrektor szkoły.
5. Świetlica swoją działalnością wspiera realizację zadań opiekuńczych i dydaktyczno - wychowawczych szkoły, zapewnia uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, uczy pozytywnego spędzania wolnego czasu, kształtuje pożądane postawy.
6. Stałą opieką świetlicową objęte są dzieci, których rodzice zgłosili taką potrzebę. Poza tym ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie szkoły, szczególnie dojeżdżający, oczekujący na rozpoczęcie zajęć.
7. Kierownik świetlicy opracowuje roczny plan pracy świetlicy, jest odpowiedzialny za pełną i prawidłową realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych.
8. Dwa razy w roku, na posiedzeniu rady pedagogicznej, kierownik świetlicy dokonuje analizy pracy świetlicy.
9. Organizację i formy pracy w świetlicy określa „Regulamin świetlicy”.
10. W szkole funkcjonuje stołówka, która umożliwia uczniom spożywanie posiłków.
11. Prawo do korzystania ze stołówki szkolnej mają w pierwszej kolejności uczniowie szkoły, następnie pracownicy szkoły i członkowie ich rodzin oraz osoby z zewnątrz, jeśli są wolne miejsca. Członkowie rodzin pracowników szkoły oraz osoby z zewnątrz korzystający z usług stołówki szkolnej mogą być zobowiązani do ponoszenia kosztów dodatkowych ustalonych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z kierownikiem świetlicy. Dodatkowe środki uzyskane z działalności stołówki przeznaczone będą na jej cele, lub cele świetlicy szkolnej. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej dla uczniów i pracowników szkoły ustala dyrektor w porozumieniu z kierownikiem świetlicy. Kierownik świetlicy wraz z pedagogiem szkolnym będą czynić starania w pozyskiwaniu środków z opieki społecznej lub innych źródeł (darowizny od osób fizycznych, prawnych, TPD, PCK, środki własne) w celu całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnego wsparcia w zakresie dożywiania.
§ 24
1. Dla realizacji celów statutowych szkoła powinna posiadać pomieszczenia zgodnie z art.67.ust.1 ustawy, a ponadto w miarę możliwości:
a) pomieszczenia przeznaczone na działalność organizacji uczniowskich, samorządu uczniowskiego, sklepiku i świetlicy szkolnej,
b) gabinet pielęgniarki szkolnej,
c) archiwum,
d) szatnię.
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 25
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
§ 26
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do zadań nauczyciela należy:
a) dbanie o życie, bezpieczeństwo i zdrowie uczniów,
b) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
c) dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,
d) zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
e) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, wspieranie ich rozwoju psychofizycznego oraz zdolności i zainteresowań,
f) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
g) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów,
h) przestrzeganie tajemnicy służbowej,
i) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu swojej wiedzy merytorycznej.
§ 27
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest:
a) w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb danego przedmiotu,
b) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,
c) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
e) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i klasopracowni, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia,
f) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich lub innowacyjnych programów nauczania.
2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.
§ 28
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania
do życia w rodzinie i społeczeństwie,
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi uczniami społeczności szkolnej,
2. Wychowawca, w celu realizacji zadań o których mowa w ust. 1:
a) otacza opieką indywidualną każdego wychowanka,
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
- różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
- ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy,
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
- poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,
- współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
- włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,
e) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów (organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej)
3. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Formy i minimalna częstotliwość kontaktów wychowawców i innych nauczycieli z rodzicami uczniów:
a) częstotliwość minimalna: dwa spotkania w jednym okresie roku szkolnego,
b) formy kontaktów:
- zebrania rodziców wszystkich uczniów danej klasy,
- indywidualny kontakt wychowawcy i innych nauczycieli,
- wizyta domowa wychowawcy,
- wizyta domowa wychowawcy wraz z radą klasową rodziców,
- wizyta domowa z policją,
- udział w posiedzeniu szkolnej komisji wychowawczej,
- kontakty poprzez organizowanie imprez, np.: sportowych, kulturalnych, wspólnych wieczorków, wycieczek, itp.,
- dzień otwarty szkoły.
5. Wychowawca ma prawo do korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony szkoły i innych instytucji oświatowych lub naukowych.
§ 29
1. Zdania pedagoga:
a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
b) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb,
c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
d) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
e) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
2. Pedagog szkolny w celu realizacji zadań statutowych współdziała z organizacjami społecznymi, policją, sądem rodzinnym, kuratorem sądowym, opieką społeczną i innymi instytucjami.
3. Pedagog szkolny prowadzi:
a) dziennik pracy,
b) dokumentację uczniów objętych różnymi formami opieki i pomocy specjalistycznej na terenie szkoły,
c) dokumentację komisji wychowawczych.
4. W szkole działa komisja wychowawcza.
5. Regulamin pracy komisji, w tym sposób działania, zakres i kompetencje określa Rada Pedagogiczna w drodze uchwały.
Uczniowie szkoły
§ 30
1. Uczniami szkoły są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, zgodnie z orzeczeniem organizacyjnym szkoły.
2. Uczniami szkoły mogą być dzieci mieszkające poza obwodem szkoły, a uczęszczające do klas specjalnych.
3. Uczniami szkoły mogą być również dzieci mieszkające poza jej obwodem, a przyjęte do szkoły na pisemną prośbę rodziców skierowaną do dyrektora szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie będą wolne miejsca.
§ 31
1. Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia są określone w „Regulaminie ucznia”.
2. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej - do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych, do powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie prac pisemnych i sprawdzianów wiadomości (sprawdzian godzinny), w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,
b) opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej, do ochrony i poszanowania jego godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
c) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
d) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie odpowiedzi, oraz wyznawanej religii - jeśli nie narusza ona dobra innych osób,
e) rozwijania zainteresowań zdolności i talentu, uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, udokumentowana poza szkołą działalność społeczna jest oceniana na równi z działalnością społeczną w szkole,
f) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz sposobów kontroli postępów w nauce, oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje za wiadomości, zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie,
g) pomocy w przypadku trudności w nauce po przedstawianiu wychowawcy klas, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień, dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego w uzgodnionym terminie sprawdzenia i oceny wiedzy lub umiejętności, ma też prawo do pomocy ze strony kolegów,
h) korzystania z poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego na wniosek wychowawcy lub rodziców,
i) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbiorów biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
j) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, w przypadku organizacji działających poza szkołą za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły,
k) reprezentowania szkoły na konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swymi możliwościami i umiejętnościami,
l) do opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
m) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi mu wymaganiami,
n) zapoznania z przysługującymi mu prawami i uprawnieniami,
3. Uczeń ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie szkoły,
b) uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, wyrównawczych i życia szkoły, rozwijać swe zdolności i zainteresowania na wybranych przez siebie  zajęciach szkolnych i pozaszkolnych,
c) godnie reprezentować szkołę, dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet,
d) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, zachowywać się zgodnie z zasadami kultury, współżycia, podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego lub szkolnego, spory rozstrzyga się tylko na zasadach określonych w Statucie szkoły,
e) chronić życie i zdrowie własne oraz swoich kolegów, przestrzegać zakazu noszenia ostrych i niebezpiecznych narzędzi,
f) uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających,
g) dbać o ład i porządek, higienę oraz wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia i przybory szkolne.
h) przestrzegać zakazu opuszczania terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych bez opieki nauczyciela,
i) usprawiedliwiania swojej nieobecności w szkole według następujących zasad:
- niezwłocznie poinformować wychowawcę, poprzez rodzica/prawnego opiekuna, o przyczynie nieobecności w szkole – nie później niż w ciągu 24 godzin; w przypadku braku informacji od rodzica wychowawca zobowiązany jest w trybie natychmiastowym wezwać rodzica do szkoły w celu wyjaśnienia przyczyny nieobecności;
- przynieść pisemne usprawiedliwienie nieobecności w szkole (od rodziców/prawnych opiekunów, lekarza lub innej instytucji upoważnionej do wystawienia usprawiedliwienia), w terminie nie przekraczającym dwa dni od daty powrotu do szkoły,
j) dbać o schludny wygląd,
k) przestrzegać zakazu przychodzenia w makijażu oraz w biżuterii mogącej stwarzać niebezpieczeństwo (duże wiszące kolczyki, ostre pierścionki, naszyjniki, korale)
l) przestrzegać zakazu przynoszenia telefonów komórkowych do szkoły i innego sprzętu elektronicznego poza sprzętem wskazanym przez nauczyciela danego przedmiotu.
4. W szkole przewidziany jest system nagród i kar, nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.
5. Warunkiem otrzymania wyróżnień i nagród - świadectwa z wyróżnieniem - jest uzyskanie oceny wzorowej z zachowania oraz ogólnej oceny opisowej znakomicie w klasach I - III, oceny co najmniej bardzo dobrej z zachowania oraz średniej ocen co najmniej 4,75 w klasach IV – VI.
6. Wyróżnienia i nagrody są:
a) ustalone przepisami prawa szkolnego,
b) ustalone przez szkołę.
7. Uczeń może otrzymać wyróżnienie lub nagrodę bez względu na uzyskaną średnią ocen za:
a) osiągnięcia sportowe (mistrzostwo na szczeblu gminy, 1-3 miejsce na szczeblu rejonu)
b) reprezentowanie szkoły,
c) osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych (1 miejsce na szczeblu gminy, udziału na szczeblu rejonu 1-6 miejsce)
d) aktywną pracę na rzecz szkoły w organizacjach i stowarzyszeniach działających na terenie szkoły,
e) w innych przypadkach - jeśli tak zdecyduje rada pedagogiczna w porozumieniu z samorządem uczniowskim.
8. Do wyróżnień i nagród ustalonych przez szkołę należą:
a) pochwała wychowawcy wobec klasy,
b) pochwała dyrektora wobec zbiorowości na apelu szkolnym,
c) umieszczenie nazwiska w gazetce szkolnej,
d) list pochwalny do rodziców,
e) nagroda rzeczowa,
f) dyplom wzorowego ucznia,
g) nagroda burmistrza, w kl. VI, po pozytywnym zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły.
9. Warunki i kryteria przyznawania nagród i wyróżnień określonych przepisami prawa szkolnego określają te przepisy.
10. Warunki i kryteria oraz tryb przyznawania nagród i wyróżnień ustalonych przez szkołę określa rada pedagogiczna w porozumieniu z samorządem szkolnym.
11. Prawo występowania z inicjatywą o udzielenie uczniowi nagród i wyróżnień przysługuje nauczycielom, wychowawcom, samorządom klasowym, samorządowi szkolnemu, organizacjom młodzieżowym i społecznym oraz radzie rodziców.
12. Za wyraźne naruszenie obowiązków uczniowskich uczeń otrzymuje kary:
a) zwrócenie uwagi przez nauczyciela,
b) naganę wychowawcy,
c) naganę dyrektora,
d) uchwałą rady pedagogicznej może zostać przeniesiony do równoległej klasy w szkole,
e) w przypadkach częstego naruszania przez ucznia postanowień wymienionych w punkcie 12 sprawa jego może być rozpatrywana przez Komisję wychowawczą,
f) uczeń może zostać zobowiązany do naprawy lub poniesienia kosztów naprawy szkody wyrządzonej celowo lub spowodowanej brakiem dyscypliny, o zaistniałym fakcie powiadamia się rodziców, z którymi ustala się sposób usunięcia szkody.
g) uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem go do innej szkoły podstawowej, chyba że ukończył 15 lat, a kurator oświaty zwolnił tego ucznia ze spełniania obowiązku szkolnego.
13. Na wniosek wychowawcy lub pedagoga szkolnego oraz na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów, gdy ten ukończył 18 lat i jednocześnie:
a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
b) wchodzi w kolizję z prawem,
c) demoralizuje innych uczniów,
d) łamie ustawę o wychowaniu w trzeźwości lub przychodzi na zajęcia pod wpływem środków odurzających,
e) poddaje się praktykom nierządu, drastycznie łamie normy moralne i obyczajowe przyjęte za powszechnie uznane dla danego wieku,
f) nie realizuje obowiązku szkolnego,
g) w innych przypadkach, gdy Rada Pedagogiczna uzna jego zachowanie za wysoce szkodliwe lub zagrażające bezpieczeństwu całej społeczności szkolnej.
14. Rodzice dzieci, wobec których zastosowano nagrody lub kary przewidziane regulaminem, będą o tym informowani przez wychowawców klas poprzez przekazanie informacji na zebraniach klasowych, w rozmowie indywidualnej potwierdzonej zapisem w dzienniku lub poprzez zapis w zeszycie ucznia.
15. Uczeń i jego rodzice mają prawo w ciągu trzech dni odwołać się od zastosowanej kary do wychowawcy, pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły. Dyrektor jest zobowiązany w takim przypadku w ciągu siedmiu dni od daty wpłynięcia odwołania ponownie rozpatrzyć sprawę. W tym celu przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia Komisji wychowawczej.
16. Decyzja Komisji wychowawczej jest ostateczna w szkole, może to być:
a) zawieszenie w prawach ucznia,
b) okresowe pozbawienie prawa do nagród i wyróżnień,
c) wniosek o przeniesienie ucznia do klasy równoległej w tej samej szkole,
d) wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
17. O fakcie wymierzania uczniowi kary dyrektor szkoły lub w jego imieniu wychowawca klasy zobowiązany jest pisemnie powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych.
18. Wykonanie kary przewidzianej w punktach 12 - e, f może być zawieszone na okres próby (od 1 do 4 miesięcy) za poręczeniem ogniw samorządu, rady rodziców, rady pedagogicznej, organizacji młodzieżowych lub organizacji społecznych.
§ 32
1. Oceny z zachowania i oceny z zajęć edukacyjnych ustala się zgodnie z „Wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania”.
Postanowienia końcowe
§ 33
1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
3. Nauka w zakresie szkoły jest obowiązkowa.
4. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej. Obowiązek ten nie może trwać jednak dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat.
5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przedszkolnemu i szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, szkoły oraz  zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia przedszkolne, szkolne.
6. Niespełnienie obowiązku szkolnego zachodzi wówczas, gdy:
a) rodzic nie dopełnił czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, szkoły,
b) dziecko nie uczęszcza regularnie na zajęcia przedszkolne, szkolne, a w rozliczeniu miesięcznym suma godzin lekcyjnych nieobecnych i nie usprawiedliwionych wynosi 50% rozliczenia miesięcznego, (w kl. I-III oraz oddziałach przedszkolnych i  klasach specjalnych rozlicza się dni nauki).
7. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że na ustawowego przedstawiciela dziecka może być nałożona grzywna, w celu przymuszenia do spełniania ciążącego na nim obowiązku.
§ 34
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 35
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
§ 36
1. 09. października 2008 r. traci moc statut uchwalony 19.06.2007r.
2. Niniejszy statut wchodzi w życie 10.10.2008 r.
 

Nazwa dokumentu: Statut szkoły
Podmiot udostępniający: PSP nr 5 Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Julian Koziobrodzki
Osoba, która odpowiada za treść: Julian Koziobrodzki
Osoba, która wprowadzała dane: Julian Koziobrodzki
Data wytworzenia informacji: 2007-08-30 11:20:01
Data udostępnienia informacji: 2007-08-30 11:20:01
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-06 21:44:35

Wersja do wydruku...

corner   corner