logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr1
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnosciowa
         minus Majatek
         minus Statut
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Ochrona danych osobowych
         minus Zarządzenia
         minus Regulaminy
         minus Strona internetowa
         minus Informacje nieudostępnione
         minus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
         minus Sprawozdania finansowe
         minus Archiwa danych
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Publiczne Przedszkole Nr 1 - Przedmiot działalności i kompetencje Przedmiot działalności i kompetencje - określa art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut przedszkola. 1. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej. 2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie. 3. CELEM PRZEDSZKOLA JEST: 3.1 realizacja sytuacji edukacyjnych w zakresie Podstawy Programowej. 3.2 objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju. 3.3 wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturalnym i przyrodniczym. 3.4 kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata 3.5 współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych 3.6 wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętność do podjęcia nauki w szkole. 4. DO ZADAN PRZEDSZKOLA NALEŻY: 4.1 Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w ramach określonych obszarów edukacyjnych: - poznawanie i rozumienie siebie i świata, - nabywanie umiejętności przez działanie, - odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, - budowanie systemu wartości 4.2 Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka. 4.3 Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej polegającej na : - wnioskowaniu i wykonywaniu badań diagnostycznych (psycholog, pedagog, logopeda) - szkoleniu Rady Pedagogicznej w zakresie udzielania pomocy specjalistycznej, - udzielaniu indywidualnych porad rodzicom 4.4 Umożliwianie dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej i religijnej. 4.5 Zapewnienie dzieciom opieki poprzez przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. 4.6 Zapewnienie dzieciom opieki nad zdrowiem poprzez: - współpracę z Terenową Poradnią Medycyny Szkolnej - współpracę z Sanepidem, - opiekę nauczycielki oraz dodatkowo jednej osoby dorosłej w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) 4.7 Zapewnienie doraźnej pomocy tym dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc materialna (ustalona przez Dyrektora, Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców). 5.PRZEDSZKOLE REALIZUJE POWYŻSZE CELE I ZADANIA POPRZEZ: 5.1 Wspomaganie i ukierunkowywanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych. 5.2 Sprawowanie opieki nad dziećmi w atmosferze akceptacji umożliwiającej dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej. 5.3 Troskę o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków. 5.4 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. 5.5 Przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole. 5.6 Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych 5.7 Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka zdrowego i z deficytami. 5.8 Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej i religijnej 5.9 Zapewnienie w przedszkolu bezpiecznych i przyjaznych warunków do rozwoju umysłowego dzieci, a przez to zachęcanie ich do aktywności badawczej i obserwacji otaczającego środowiska. 5.10 Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka, umożliwianie ich zaspakajania. 5.11 Rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka 5.12 Rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej, poprzez promowanie edukacji pro zdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, rodziców, nauczycieli 5.13 Rozwijanie wrażliwości moralnej 5.14 Budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną, środowiskiem, z krajem rodzinnym. 5.15 Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz budzenie aktywności twórczej; 5.16 Wspieranie dziecka uzdolnionego i z trudnościami. 5.17 Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 5.18 Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez: -wnioskowanie i wykonywanie badań diagnostycznych przez specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedę - organizowanie w przedszkolu zajęć specjalistycznych: logopedycznych, kompensacyjno-korekcyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym, porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców - korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. - pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana na wniosek: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rodzica. - czas trwania zajęć dodatkowych dla dzieci mających trudności jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci. - organizacja i terminy zajęć dodatkowych dla dzieci mających trudności ustalane są przez dyrektora placówki. - uczęszczanie dziecka na zajęcia specjalistyczne wymaga zgody rodziców. 5.19 W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do momentu podjęcia nauki w szkole

Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Zawadzka
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Michalczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Irena Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2007-08-28 12:46:00
Data udostępnienia informacji: 2007-08-28 12:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-28 13:43:50

Wersja do wydruku...

corner   corner