logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      minus Publiczne Przedszkole nr 1
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnosciowa
         minus Majatek
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Archiwa danych
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Publiczne Przedszkole Nr 1 - Przedmiot działalności i kompetencje Przedmiot działalności i kompetencje - określa art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U.Nr 56,poz.458)oraz statut przedszkola. 1. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej. 2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie. 3. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA:Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.Celem wychowania przedszkolnego jest: 1)wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 2)budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 3)kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek; 4)rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 5)stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 6)troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 7)budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 8)wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 9)kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 10)zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, ktÓre są ważne w edukacji szkolnej.Cele wychowania przedszkolnego, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych: 1)kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych; 2)kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku; 3)wspomaganie rozwoju mowy dzieci; 4)wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; 5)wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci; 6)wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; 7)wychowanie przez sztukę: dziecko widzem i aktorem 8)wychowanie przez sztukę: muzyka i śpiew, pląsy i taniec 9)wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne 10)wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych; 11)pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń; 12)wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt; 13)wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną; 14)kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania; 15)wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Nazwa dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Zawadzka
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Michalczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Irena Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2007-08-28 12:46:00
Data udostępnienia informacji: 2007-08-28 12:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-09 14:45:05

Wersja do wydruku...

corner   corner