logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Publiczne Przedszkole nr 7
         minus Status prawny.
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Archiwa danych
         minus Strona Internetowa
         minus Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
         plus Ogłoszenia
         minus Instrukcja Kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt
         minus Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt
         minus Zarządzenie wprowadzające i pismo zatwierdzające instrukcję kancelaryjną i składnicy akt
         minus Statut
         minus Regulaminy
         minus Majątek
         minus Zarządzenia
         minus Sprawozdawczość
         minus Zamówienia Publiczne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 2. Organizacja.

Organizacja - Organizację przedszkola reguluje statut przedszkola oraz zatwierdzany corocznie przez Burmistrza Miasta i Gminy arkusz organizacji pracy przedszkola:

 • Czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w tym czas na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godz. dziennie.
 • Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 • Placówka dysponuje miejscami dla 60 dzieci.
 • Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 20.
 • Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.
 • Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie Programu edukacji przedszkolnej dla dzieci od 3 do 6 lat. Świat przedszkolaka – wydawnictwo JUKA.
 • Na wniosek rodziców przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatnie lekcje religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
 • Czas trwania zajęć wychowawczo-dydaktycznych, oraz zajęć dodatkowych: umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć z gimnastyki korekcyjnej powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  • z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,
  • z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut.
 • Przedszkole prowadzi i przechowuje następującą dokumentację:
  • dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola,
  • dziennik zajęć zespołów korekcyjno-wyrównawczych,
  • zeszyty obserwacji,
  • plany pracy wychowawczo-dydaktycznej,
  • dzienniki zajęć dodatkowych.
 • Przedszkole posiada trzy oddziały.
 • Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 maja.
 • Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład ustalony przez dyrektora i radę pedagogiczną.
 • Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych.
 • Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 • Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole na wniosek Dyrektora.
 • Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo-gospodarczych.
 • Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
 • Formy finansowania przedszkola:
  • jednostka budżetowa,
  • środek specjalny.
 • Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest "Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola".
 • W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od ilości miejsc, dyrektor przedszkola może odstąpić od powoływania komisji kwalifikacyjnej.
 • Powołana komisja kwalifikacyjna składa się:
  • z przedstawicieli rady pedagogicznej,
  • z przedstawicieli rady rodziców,
 • Komisji kwalifikacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola.
 • Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola ustalane są co roku przez Komisję Kwalifikacyjną.
 • Zasady rekrutacji dzieci określa rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 14, poz. 132)
 • Zasady ustalania opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych reguluje Uchwała Nr XVI/126/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 kwietnia 2004 roku wraz ze zmianami z dnia 29 czerwca 2004 r.

Osoba, która wytworzyła informację: Publiczne Przedszkole nr 7 w Bogatyni
Osoba, która odpowiada za treść: Publiczne Przedszkole nr 7 w Bogatyni
Osoba, która wprowadzała dane: Publiczne Przedszkole nr 7 w Bogatyni
Data wytworzenia informacji: 2005-02-22 11:34:01
Data udostępnienia informacji: 2005-02-22 11:34:01
Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-16 09:25:01

Wersja do wydruku...

corner   corner