logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Publiczne Przedszkole nr 7
         minus Status prawny.
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Archiwa danych
         minus Strona Internetowa
         minus Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
         plus Ogłoszenia
         minus Instrukcja Kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt
         minus Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt
         minus Zarządzenie wprowadzające i pismo zatwierdzające instrukcję kancelaryjną i składnicy akt
         minus Statut
         minus Regulaminy
         minus Majątek
         minus Zarządzenia
         minus Zamówienia Publiczne
         minus Sprawozdawczość
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
 
 
  1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział, w którym zgrupowane są dzieci według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań.
  2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 25.
  3. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju i stan zdrowia.
4.      Rekrutację dzieci do przedszkola przeprowadza się do dnia 30 kwietnia każdego roku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.      W uzasadnionych przypadkach mogą być przyjęcia dzieci do przedszkola w ciągu roku kalendarzowego w ramach wolnych miejsc.
  1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja danego roku kalendarzowego.
7.      Arkusz podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
8.      W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
 
a)      liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
b)      liczbę pracowników,
c)      ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
d)     informacje o awansie zawodowym nauczycieli,
 
9.      Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną przedszkola, z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
10. Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala na podstawie ramowego rozkładu dnia, szczegółowy ruchomy rozkład dnia danego oddziału z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
  1. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 60.
  2. Przedszkole jest placówką 3-oddziałową.
  3. Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.
 
W celu osiągnięcia lepszych efektów pracy wychowawczo-dydaktycznej, przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola, powierza się opiece dany oddział jednemu wychowawcy.
 
 
1.      W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
 
a)      dzieci 6-letnie,
b)      dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy, albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, a także dzieci z rodzin zastępczych,
c)      dzieci już uczęszczające do przedszkola.
d)     dzieci obojga rodziców pracujących,
e)      dzieci z rodzin o dochodach na jedną osobę poniżej kwoty najniższej
emerytury obwieszczonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Monitorze Polskim;
f)       dzieci z rodzin wielodzietnych ( 3 i więcej dzieci);
g) dzieci nauczycieli, przy równych z innymi dziećmi warunkach, mają prawo pierwszeństwa.
 
2.      Rekrutacja dzieci do przedszkola prowadzone jest w oparciu o opracowaną procedurę oraz regulamin rekrutacji dzieci.
 
 
1.      Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
 
a)      systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole,
b)      nieobecności dziecka trwającej miesiąc i niezgłoszenia tego faktu do przedszkola.
 
 
 

 

 

Nazwa dokumentu: Organizacja
Osoba, która wytworzyła informację: Publiczne Przedszkole nr 7 w Bogatyni
Osoba, która odpowiada za treść: Publiczne Przedszkole nr 7 w Bogatyni
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Jurewicz
Data wytworzenia informacji: 2005-03-16 09:39:55
Data udostępnienia informacji: 2005-03-16 09:39:55
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-06 11:05:39

Wersja do wydruku...

corner   corner