logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      minus Przedszkole Publiczne Nr 4
         minus Organizacja
         minus Status prawny
         minus Statut
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Archiwa danych
         minus Kontakt
         minus Strona www
         plus Ogłoszenia
         minus Plan zamówień publicznych
         minus Zamówienia publiczne
         plus Sprawozdawczość
         minus Zarządzenia
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 Organizację przedszkola reguluje statut przedszkola oraz zatwierdzany corocznie przez Burmistrza Miasta i Gminy arkusz organizacji pracy przedszkola.

 • Czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w tym czas na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godz. dziennie.
 • Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.
 • Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 • Liczba dzieci w oddziale żłobkowym nie może przekroczyć 15.
 • Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.
 • Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 • Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 • Na wniosek rodziców przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatnie lekcje religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela. Nauka religii w przedszkolu odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych właściwych dla danego poziomu nauczania.
 • Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć z gimnastyki korekcyjnej powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  • z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,
  • z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut.
 • Przedszkole prowadzi i przechowuje następującą dokumentację:
  • dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola,
  • zeszyt zajęć zespołów dydaktyczno -wychowawczych, zeszyt kontaktów z rodzicami + teczka dziecka.
 • Przedszkole jest 2 oddziałowe oraz posiada 1 oddział żłobkowy. Organ prowadzący wyraził zgodę na utworzenie 3 oddziału.
 • Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
 • 2. Jest dostosowany do założeń programowych.
 • Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 • Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole na wniosek Dyrektora.
 • Przedszkole jest czynne 10,50 godz. przez 5 dni w tygodniu za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy. Termin przerwy wakacyjnej jest wywieszony na tablicy ogłoszeń do wiadomości rodziców.
 • Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo-gospodarczych.
 • Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godz. dziennie.
 • Formy finansowania przedszkola:
  • jednostka budżetowa,
  • środek specjalny.
 • Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest "Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola".
 • W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od ilości miejsc, dyrektor przedszkola może odstąpić od powoływania komisji kwalifikacyjnej.
 • Powołana komisja kwalifikacyjna składa się:
  1. z przedstawicieli rady pedagogicznej,
  2. z przedstawicieli rady rodziców,
 • Komisji kwalifikacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola.
 • Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola ustalane są co roku przez Komisję Kwalifikacyjną.
 • Zasady rekrutacji dzieci określa rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 1999r. Nr 14, poz. 132).
 • Zasady odpłatności, ulg i zwolnień z odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli określa Uchwała Rady Gminy i Miasta Bogatynia Nr XVI/126/04  z dnia 20 kwietnia 2004r.

Nazwa dokumentu: Organizacja
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesława Drewniacka
Osoba, która odpowiada za treść: mgr Violetta Chafieha
Osoba, która wprowadzała dane: Elżbieta Bajerska
Data wytworzenia informacji: 2008-12-08 11:37:46
Data udostępnienia informacji: 2008-12-08 11:37:46
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-08 09:48:13

Wersja do wydruku...

corner   corner