logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      minus Publiczne Przedszkole nr 3
         minus Strona główna
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Załatwianie spraw
         minus Majątek
         minus Tryb Działania
         minus Archiwa danych
         plus Ogłoszenia
         minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
         plus Regulaminy
         plus Zarządzenia
         minus Zamówienia publiczne
         minus Sprawozdawczość
         minus Redakcja
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

ORGANY PRZEDSZKOLA ORAZ ICH KOMPETENCJE

 

Organami przedszkola są (zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z późn. zm.):

1.     Dyrektor Przedszkola

2.     Rada Pedagogiczna

3.     Rada Rodziców

 

 

1.         DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 

1.1.          Wybierany jest w drodze konkursu spośród kandydatów posiadających kwalifikacje nauczyciela przedszkola i co najmniej pięcioletni staż pracy.

1.2.          Szczegółowy zakres obowiązków Dyrektora określa art. 39 ust. o Systemie Oświaty (Dz. U. 1996 r. Nr 67, poz. 329)

1.3.          Do zakresu kompetencji Dyrektora należy:

a)     kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz

b)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego

c)    sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne

d)   dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie, a także kierowanie administracyjną i gospodarczą obsługą placówki

e)    realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych

1.4.         Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

1.5.          Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a)     zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki

b)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki

c)     występowania z wnioskami (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej ) w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

1.6.          Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami.

1.7.          Do kompetencji i zadań Dyrektora w zakresie organizacji

          bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu należy:

a)     Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez podległą mu placówkę poza obiektami przedszkolnymi;

b)    Jeżeli przerwa w oświatowej działalności placówki trwa co najmniej 2 tygodnie, Dyrektor dokonuje kontroli obiektów należących do placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów;

c)     Dyrektor lub pracownik przedszkola, a także każda osoba, która powzięła wiadomość o wypadku, obowiązana jest niezwłocznie powiadomić właściwe organy i zapewnić poszkodowanemu opiekę; Dyrektor placówki powołuje zespół powypadkowy, który przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza  dokumentację powypadkową w tym protokół powypadkowy; Rejestr wypadków prowadzi dyrektor przedszkola.

 

2.       RADA PEDAGOGICZNA

 

2.1.          Kompetencje Rrady Pedagogicznej szczegółowo określają art. 40-44 ustawy o Systemie Oświaty. W związku z brakiem w przedszkolu Rady Przedszkola jej kompetencje przejmuje Rada Pedagogiczna Przedszkola.

2.2.          W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

a)     Dyrektor przedszkola jako przewodniczący Rady Pedagogicznej

b)    wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, niezależnie od rodzaju umowy o pracę a także specjaliści zatrudnieni w przedszkolu

c)     doraźnie z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej

2.3.          Zadania Rady Pedagogicznej:

a)     realizacja zadań zawartych w rocznym planie placówki

b)    analizowanie, korygowanie i ocena przebiegu pracy

c)     odpowiedzialność za całokształt działalności przedszkola

d)    współpraca z rodzicami

2.4.          Obowiązki przewodniczącego Rady:

a)    

 

wykonywanie uchwał Rady oraz analizowanie stopnia ich realizacji

 

b)    tworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady

c)     pobudzanie nauczycielek do podnoszenia poziomu pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola, do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

d)    zapoznanie Rady z obowiązującymi przepisami prawa przedszkolnego oraz omawianie trybu form realizacji zadań

e)     dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela

f)      przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków dotyczących nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola.

2.5.          Obowiązki członka Rady Pedagogicznej:

a)     realizacja uchwał Rady, nawet gdy zgłosił do nich zastrzeżenia

b)    współtworzenie atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady

c)     czynne uczestnictwo we wszystkich zebraniach, pracach rady oraz w         wewnętrznym samokształceniu

d)    przestrzeganie postanowień prawa przedszkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora

e)     składanie przed Radą sprawozdań z przydzielonych zadań do wykonania

f)      przestrzeganie tajemnicy obrad Rady

2.6.          Zasady zwoływania posiedzeń Rady Pedagogicznej:

a)     Dla realizacji podstawowej funkcji przedszkola zwołuje się zebrania Rady Pedagogicznej według harmonogramu,

b)    Rady plenarne i szkoleniowe zwołuje Dyrektor placówki,

c)    Nadzwyczajna Rada Pedagogiczna może być organizowana na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego organu prowadzącego placówkę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej,

d)    Termin zwołania Rady Pedagogicznej powinien być podany na tydzień przed posiedzeniem, Rady Nadzwyczajnej jeden dzień przed             posiedzeniem,

e)    Osoba zwołująca Radę Pedagogiczną powinna wcześniej podać zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie, 

f)     Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się po godzinach pracy nauczycieli,

g)     Czas posiedzenia w zależności od potrzeb nie dłużej niż trzy godziny.

2.7.          Prawa i kompetencje Rady Pedagogicznej

a)     Wnioskowanie w sprawach:

-       oceny nauczyciela,

-       zmian programowych,

-      wprowadzania zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć dotyczącym realizacji treści podstaw programowych.

b)    Opiniowanie w sprawach:

-      organizacji pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu działań dzieci,

-      przyznawania nauczycielkom odznaczeń, nagród oraz innych form uznania,

-      podjęcia przez nauczycielki pracy w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze większym niż ½ godzin etatowych

-      stałych lub dodatkowych zajęć nauczycielek w ramach wynagrodzenia zasadniczego,

c)     Zatwierdzanie:

-       rocznego planu pracy,

-       projektu statutu,

-       ramowego rozkładu dnia,

-       planu doskonalenia zawodowego nauczycieli,

-      podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu.

2.8.          Zasady i tryb podejmowania uchwał:

a)    Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola, który w formie uchwał wnioskuje, opiniuje, zatwierdza w sprawach związanych z działalnością opiekuńczo - dydaktyczną i organizacyjną przedszkola.

b)    Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały przy obecności co najmniej połowy jej członków.

c)    Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w przypadku równej ilości głosów za i przeciw (głosy wstrzymujące się, nie są brane pod uwagę), decyduje głos Przewodniczącego Rady. 

d)    Do realizacji uchwał zobowiązani są wszyscy zatrudnieni pracownicy.

e)     Przyjmuje się:

-      głosowanie jawne (podejmowanie uchwał dotyczących spraw wychowawczo -dydaktycznych),

-       głosowanie tajne (dotyczące spraw personalnych).

f)      Od uchwały Rady Pedagogicznej nie ma odwołania.

g)    Dyrektor może zawiesić uchwałę podjętą niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.9.          Postanowienia końcowe

a)     Na pierwszej Radzie Pedagogicznej ustala się stałego protokolanta.

b)   Z zebrania Rady sporządza się protokół, który wpisuje się do księgi protokołów w terminie 7 dni od daty posiedzenia.

c)    Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na        posiedzeniach Rad, które mogą naruszyć dobro osobiste.

d)   Członkowie Rady zobowiązani są do realizacji uchwał wynikających z podjętych wniosków. Nad przebiegiem realizacji wniosków czuwa wyznaczona osoba odpowiedzialna.

e)    Posiedzenie Rady Pedagogicznej może być odwołane przez Przewodniczącego Rady w razie stwierdzenia nie przygotowania się do tematyki objętej porządkiem obrad.

f)     Regulamin Rady Pedagogicznej nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

 

3. RADA RODZICÓW

 

3.1.          Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

3.2.          W jej skład wchodzą przedstawiciele rodziców wybranych „trójek grupowych” w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

3.3.          Rada Rodziców ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

3.4.          Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora         z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw przedszkola.

3.5.          W celu wspierania działalności statutowej przedszkola może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

3.6.          Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.

3.7.          Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok. Zmian dokonuje się co rocznie przy 1/3 składu jej członków.

3.8.          Rada Rodziców opiniuje propozycje Dyrektora przedszkola, Rady Pedagogicznej, dotyczące spraw opiekuńczo-wychowawczych, decyduje o środkach zgromadzonych na swoim koncie.

3.9.          Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane.

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Podmiot udostępniający: Publiczne Przedszkole nr 3 w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Bogumiła Lewczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Lewczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Gorczyca
Data wytworzenia informacji: 2005-02-08 12:52:49
Data udostępnienia informacji: 2005-02-08 12:52:49
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-16 16:07:59

Wersja do wydruku...

corner   corner