logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Bogatynia dnia 09-02-2023r.

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
REFERENT DS. GOSPODARKI ODPADAMI

Adres jednostki:
 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Pocztowa 2, 59-920 Bogatynia

 Ofertę na wolne stanowisko referenta ds. gospodarki odpadami w Dziale Czynszowo-windykacyjnym, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

1.      Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem Referenta ds. gospodarki odpadami:
- posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
- brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- nieposzlakowana opinia

- wykształcenie minimum średnie;

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku referent ds. gospodarki odpadami.

- bardzo dobra obsługa pakietu MS Office,

2.      Wymagania dodatkowe (preferowane - podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

- praktyczna znajomość zagadnień windykacji i prawa cywilnego i przepisów z zakresu gospodarki odpadami;

- odbyta służba przygotowawcza;

- znajomość przepisów dotyczących postępowania cywilnego, przepisów o ściąganiu należności, przepisów samorządowych, przepisów o ochronie danych osobowych;

- podstawowa wiedza z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;

- znajomość programu ZSI Unisoft;

- samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, umiejętność redagowania pism, umiejętność interpretowania przepisów prawnych, wysoka kultura osobista.

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      prowadzenie ewidencji i aktualizacji naliczeń lokatorów lokali komunalnych;

2)      naliczanie opłat z tytułu gospodarki odpadami;

3)      prowadzenie korespondencji z klientami Zakładu oraz podmiotami zewnętrznymi,

4)      sporządzanie analiz, sprawozdań i ewidencji w zakresie gospodarki odpadami i kartotek lokatorskich;

5)      księgowanie wpłat, ewidencjonowanie na kartotekach, dokonywanie przeksięgowań i innych operacji dotyczących wpłat;

6)      wprowadzanie zmian i współpraca z innymi działami w tym zakresie;

7)      sporządzanie sprawozdań i analiz dla podmiotów zewnętrznych oraz na polecenie Pracodawcy,

8)      bezpośrednia obsługa lokatorów ;

9)  współpraca z innymi działami Zakładu oraz podmiotami zewnętrznymi w sprawach dotyczących powierzonych zdań;

10) Wystawianie deklaracji dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

11) Przygotowywanie dokumentów do postępowania windykacyjnego w zakresie gospodarowania odpadami

12) inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Praca wykonywana w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz na terenie działalności Zakładu.

2.  Praca na terenie działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej wiąże się z potrzebą wizytacji lokali komunalnych – możliwy wpływ zmiennych warunków atmosferycznych.

3. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań, wymuszona pozycja: siedząca. Czynniki psychospołeczne: duży napływ informacji i gotowości do odpowiedzi, możliwość agresji i sytuacji problemowych w kontaktach z klientami. .

 4. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku).  

5.  Wymagane dokumenty.

1. list motywacyjny;

2. curriculum vitae;

3.  kserokopie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp. (oryginały do wglądu);

4.  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu);

5.  kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały do wglądu);

6. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia

10. oświadczenia na potrzeby przetwarzania danych osobowych.

6.      Okres na jaki planowane jest zatrudnienie:

  • Czas określony od 01 marca 2023r., pełny etat,

7. Liczba wolnych stanowisk: 1

8. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bogatyni był niższy niż 6%. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. gospodarki odpadami” w terminie do dnia 20lutego  2023r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Nazwa dokumentu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. gospodarki odpadami
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Peremicka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Peremicka
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Peremicka
Data wytworzenia informacji: 2023-02-09 14:12:57
Data udostępnienia informacji: 2023-02-09 14:12:57
Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-09 14:22:21

Wersja do wydruku...

corner   corner