logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Publiczne Przedszkole nr 7
         minus Status prawny.
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Archiwa danych
         minus Strona Internetowa
         minus Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
         plus Ogłoszenia
         minus Instrukcja Kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt
         minus Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt
         minus Zarządzenie wprowadzające i pismo zatwierdzające instrukcję kancelaryjną i składnicy akt
         minus Statut
         minus Regulaminy
         minus Majątek
         minus Zarządzenia
         minus Sprawozdawczość
         minus Zamówienia Publiczne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

Organy i osoby sprawujące w przedszkolu funkcje i ich kompetencje

Organami przedszkola są:

1. Dyrektor - mgr Marzanna Samelska
Kompetencje dyrektora przedszkola określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 96, poz. 329 ze zm.) oraz statut przedszkola.

2. Rada Pedagogiczna
Kompetencje rady pedagogicznej określa art. 41 i 42 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut przedszkola.

3. Rada Rodziców - organ społeczny
Kompetencje rady rodziców określa art. 54 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut przedszkola.

Prawa i obowiązki rodziców określa załącznik nr3 do statutu:

                       "Prawa i obowiązki rodziców"

 • Organy przedszkola współdziałając ze sobą:
  • dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo w regulaminach załączonych do statutu przedszkola.
  • zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą
  • mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz pod noszenie rozwoju placówki
 • Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i kształcenia dzieci.
  • nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.
  • przedszkole organizuje dni otwarte.
  • rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale.
  • Zebrania ze wszystkimi rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w miarę potrzeb bieżących, nie rzadziej niż raz na kwartał.
  • Spory między radą rodziców, a radą pedagogiczną rozstrzyga dyrektor.
  • Spory między radą rodziców, a dyrektorem rozstrzyga Kuratorium w porozumieniu z Radą Gminy.

Osoba, która wytworzyła informację: Publiczne Przedszkole nr 7 w Bogatyni
Osoba, która odpowiada za treść: Publiczne Przedszkole nr 7 w Bogatyni
Osoba, która wprowadzała dane: Publiczne Przedszkole nr 7 w Bogatyni
Data wytworzenia informacji: 2005-03-16 09:50:46
Data udostępnienia informacji: 2005-03-16 09:50:46
Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-16 09:51:24

Wersja do wydruku...

corner   corner