logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

 

Zarządzenie Nr  112 / 2005

                                Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni

z dnia  15 listopada 2005 r.

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych.

 

            Na podstawie art. 30 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w zw.z art. 41 ust.3 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. z 2002 r. Dz.U.Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ,zarządza co następuje:

  

§ 1

 

Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której zakres działania obejmuje Miasto i Gminę Bogatynia.

 

§ 2

 

 

1. W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych wchodzą przedstawiciele:

a)      Urzędu Miasta i Gminy

b)      Komisariatu Policji

c)      Zespołu Opieki Zdrowotnej

d)      Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego w Bogatyni

e)      Ośrodka Pomocy Społecznej

f)        Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

g)      innych

 

2.   Imienny wykaz członków komisji zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

 

Do zakresu działań komisji należy:

a)      przygotowanie coroczne projektu gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych,

b)      współpraca z  Burmistrzem  Miasta i Gminy Bogatynia przy konstruowaniu 

      projektu gminnego programu,

c)      opiniowanie projektu uchwały dotyczącej liczby, zasad usytuowania punktów

     sprzedaży napojów alkoholowych, trybu wydawania i cofania zezwoleń oraz 

     warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy

     Bogatynia,

d)      inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów

     alkoholowych,

e)      podejmowanie czynności zmuszających do  orzeczenia o zastosowaniu wobec

      osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładach 

      lecznictwa otwartego,

f)         współdziałanie z organami administracji samorządowej, organami administracji

      rządowej oraz organizacjami społecznymi w zakresie rozwiązywania problemów 

      alkoholowych,

g)   udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz członkom ich rodzin,

h)   dokonywanie kontroli w punktach sprzedaży przestrzegania zasad i warunków

      korzystania z zezwolenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do

      spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,

i)    opiniowanie lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z

      uchwałą Rady miasta i Gminy dotyczącą liczby oraz zasad usytuowania punktów  

 

§ 4

 

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych nie stosuje się przepisów art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

 

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Ilość odwiedzin: 956
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 112/05
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 112 / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2005-11-17 15:11:12
Data udostępnienia informacji: 2005-11-17 15:11:12
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-24 08:41:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner