logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie nr 11/2007

Burmistrza Miasta i Gminy

w Bogatynia z dnia 12.02.2007 r.

 

w sprawie określenia zasad podpisywania umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miasta i Gminy w

Bogatyni

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza, co następuje:

§1

Ustala się jednolity sposób postępowania przy podpisywaniu oraz rejestracji umów z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy.

§2

1.Do naczelnika/kierownika właściwej komórki organizacyjnej lub osoby upoważnionej, należy obowiązek przygotowania projektu umowy lub uzgodnienia zapisów w przypadku umów, których projektodawcą jest druga strona umowy.

2.Do osób, o których mowa w ust.1 należy również obowiązek uzyskania wymaganych opinii lub uzgodnień w związku z zawieraną umową.

§3.

1.Projekt umowy przedkładany do podpisu musi posiadać kontrasygnatę Skarbnika Gminy

oraz być zaopiniowany pod względem prawnym.

2.Zaopiniowania pod względem prawnym dokonuje radca prawny Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni poprzez parafowanie każdej strony umowy oraz odciśnięcie pieczęci imiennej wraz z podpisem na ostatniej stronie umowy.

3.Zastępca Burmistrza do spraw Inwestycji podpisuje projekty umów realizowanych przez podległe wydziały.

4.W przypadku podpisywania aneksów do umów wraz z projektem aneksu należy złożyć kopię umowy pierwotnej oraz szczegółową pisemną informację uzasadniającą konieczność aneksowania umowy.

§4.

Podpisane przez strony umowy podlegają obowiązkowej rejestracji w Centralnym Rejestrze Umów Urzędu.

§5.

1.Rejestracji umowy/aneksu należy dokonać w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

2.W przypadku nie wywiązania się z obowiązku rejestracji umowy w Centralnym Rejestrze Umów Burmistrz może wstrzymać jej realizację.

3.Nie wywiązanie się z obowiązku określonego w ust.1 § 5 stanowi naruszenie dyscyplinarne. 

§6

1.Prowadzenie Rejestru należy do zakresu obowiązków Biura Burmistrza.

2.Rejestracja umowy polega na nadaniu kolejnego nr Rejestru na oznaczonej umowie oraz dokonaniu stosownych wpisów w Rejestrze.

3.Przez oznaczenie umowy, rozumie się nadanie umowie:

- symbolu literowego komórki realizującej umowę lub w której merytorycznie przygotowano umowę,

- dwóch ostatnich cyfr roku, w którym umowę zawarto.

4.Potwierdzeniem rejestracji umowy jest opatrzenie każdego oryginalnego
egzemplarza umowy pieczęcią o treści:

Ilość odwiedzin: 2100
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 11/2007
Skrócony opis: Zarządzenie nr 11/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatynia z dnia 12.02.2007 r. w sprawie określenia zasad podpisywania umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Mias
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-03-01 15:06:30
Data udostępnienia informacji: 2007-03-01 15:06:30
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-05 14:11:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner