logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 31 /2007
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
 z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie wprowadzenia procedur kontroli związanych z gromadzeniemi rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem

Na podstawie art. 47 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późń. zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

1) Wprowadzam procedury kontroli finansowej obejmującej:
a) przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków;
b) badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymagalnym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych;
c) prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur dotyczących procesów, o których mowa w pkt b.

§ 2

Skarbnik, Główny księgowy jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, Naczelnicy wydziałów, Kierownik USC, Kierownik Biura Rady, Samodzielne stanowiska, zobowiązani są do stosowania zasad i procedur określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 3

Każdy wydatek realizowany przez Urząd podlega sprawdzeniu pod względem zgodności z przepisami, celowości i oszczędności w sposób umożliwiający terminową realizacje zadań w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4

Przez kontrolę wydatku pod względem:

1) zgodności z przepisami - legalności - należy rozumieć kontrolę dokumentu, polegającą na badaniu operacji lub działań gospodarczych rodzących zobowiązania finansowe w aspekcie ich zgodności z obowiązującymi kierunkami działalności oraz z obowiązującymi przepisami, a w szczególności dokumentami dotyczącymi wykonania budżetu,instrukcjami, zarządzeniami, uchwałami, zleceniami i ustalonymi warunkami umów,

2) celowości – należy przez to rozumieć kontrolę dokumentu polegającą na stwierdzeniu, czydana operacja- zdarzenie gospodarcze powodujące powstanie zobowiązania finansowego jest operacją celową, zgodnie z podejmowanymi decyzjami, w granicach kwot określonych w budżecie miasta i gminy i w planach finansowych,
3) oszczędności - należy rozumieć kontrolę polegającą na analizie i ocenie wszelkich dostępnych dokumentów, w celu określenia, czy została zachowana należyta staranność w zakresie wydatkowanych środków gwarantująca wykonanie zadania w sposób efektywny, gospodarny przy wyborze najkorzystniejszej oferty (wykorzystanie zasobów jednostki pozwalające na minimalizację kosztów finansowych, a maksymalizację efektówgospodarczych).

§ 5

Procedura kontroli dokonywania wydatków pod względem zgodności z przepisami, celowości i oszczędności obejmuje system funkcjonowania:

1) kontroli wstępnej - która ma na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom i obejmuje w szczególności projekty umów, porozumień oraz inne dokumenty powodujące powstanie zobowiązań,

2) kontroli bieżącej - polegającej na badaniu czynności i operacji w toku wykonywania, w celu stwierdzenia czy przebiegają prawidłowo, zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczowym i wartością składników majątkowych, a także w zakresie prawidłowości ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem i innymi szkodami,

3) kontroli następnej – obejmującej badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.

Po dokonaniu kontroli dokumentu kontrolujący opatruje go podpisem i datą.

§ 6

Kontroli o której mowa  w zarządzeniu dokonują odpowiednie wydziały merytoryczne również w zakresie udzielanych dotacji z budżetu gminy.

§ 7

1) Skarbnik, Główny księgowy jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przeprowadzając wstępną kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym ma prawo żądać od pracowników Urzędu udzielenia w formie ustnej i pisemnej niezbędnych wyjaśnień i informacji, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń, w przypadku nieprawidłowości zwraca dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi, a w razie nieusunięci nieprawidłowości odmawia jego podpisania.

2) O odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach Skarbnik, Główny księgowy zawiadamia pisemnie Burmistrza. Burmistrz może wstrzymać realizację zakwestionowanej operacji albo wydać w formie pisemnej polecenie jej realizacji. Jeżeli Burmistrz wyda polecenie realizacji zakwestionowanej operacji niezwłocznie zawiadamia o tym w formie pisemnej Radę Miasta i Gminy w Bogatyni oraz właściwą regionalną izbę obrachunkową.

§ 8

Zasady zwrotu środków publicznych  określane są każdorazowo w umowach o przyznanie dotacji.

§ 9

Zasady udzielania zamówień publicznych opisane zostały w Zarządzeniu Burmistrza
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, roboty budowlane i usługi.

§ 10

Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli w zakresie gospodarowania środkami publicznymi stanowi załącznik Nr1 do Zarządzenia.

§ 11

Traci moc Zarządzenie Nr 66/2001 Burmistrza Miast i Gminy w Bogatyni z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania: 2007-09-05 14:01:01 - Załacznik nr 1 (46.90 kB)

Ilość odwiedzin: 3237
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 31 /2007
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 31 /2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia procedur kontroli związanych z gromadzeniemi rozdysponowaniem środków publicznych
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Krukowska
Data wytworzenia informacji: 2007-03-29 14:05:27
Data udostępnienia informacji: 2007-03-29 14:05:27
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-05 14:02:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner