logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 49/2007
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia  27.04.2007r.

 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) w związku z § 7 ust.1 Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni ( załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/261/2001 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.04.2001r.) zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 27.04. 2007 r. powierzam Panu pełnienie obowiązków Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni do czasu wyłonienia Dyrektora w drodze konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2

W okresie pełnienia obowiązków Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni upoważniam Pana do dokonywania czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

P E Ł N O M O C N I C T W O

Burmistrz Miasta i Gminy  Bogatynia
upoważnia

Pana Konrada Pętelskiego  do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni a w szczególności do:

1.Korzystania z przywilejów i obowiązków kierownika  zakładu pracy zgodnie z kodeksem pracy i przepisami szczegółowymi  dotyczącymi funkcjonowania prowadzonej jednostki organizacyjnej.
2.Dysponowania przyznawanymi w budżecie gminy środkami finansowymi i planowanie ich zgodnie ze statusem jednostki. Przez dysponowanie środkami finansowymi rozumie się zawieranie umów lub zlecanie wykonawstwa prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.
3.Udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa wyłącznie podczas nieobecności kierownika spowodowanej urlopem lub chorobą.
4.Pełnomocnictwo obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2007r. do czasu powołania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w drodze konkursu zgodnie ze statutem jednostki.

Ilość odwiedzin: 1400
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 49/07
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE Nr 49/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001r.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Olimpia Stanaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-04-17 11:17:44
Data udostępnienia informacji: 2007-04-17 11:17:44
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-15 09:55:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner