logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 115/07
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 z dnia  17 sierpnia  2007 rok

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami ) oraz § 9 pkt 1 Uchwały Nr VI/35/07 Rady Gminy  i Miasta Bogatynia z dnia  12 lutego 2007 rok
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok Burmistrz Miasta i Gminy  Bogatynia  zarządza
co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się  zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę  184.551,00 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się  zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę   184.551,00 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1
    w tym:
    rezerwa ogólna kwota   24.306,00 zł
    rezerwa celowa kwota  22.545,00 zł.

§ 2

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2007 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych   116.415.337,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych   126.495.927,00 zł
- niedobór budżetu                           10.080.590,00 zł

- przychody budżetowe w wysokości    17.901.728,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości        7.821.138,00 zł

- przychody GFOŚiGW  5.854.000,00 zł
- środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2006r. 899.818,00 zł
- wydatki GFOŚiGW  6.753.818,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 106/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 

 


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 115/07
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z  dnia  17 sierpnia 2007 rok


Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 184.551,00 zł
z tego:

Dział  750 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę   104.000,00 zł
z tego:
rozdział  75022 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 11.000,00 zł
 § 4210 – o kwotę 8.000,00 zł
 § 4420 – o kwotę 3.000,00 zł
Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-zmniejszenie: dział  750, rozdział  75022 § 4360, 4410.

rozdział  75023   – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 74.000,00 zł
 § 4360 – o kwotę  45.000,00 zł
 § 4370 – o kwotę  19.000,00 zł
 § 4700 – o kwotę  10.000,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-zmniejszenie: dział  750, rozdział  75023 § 4040, 4280, 4350.

rozdział  75095 § 4210  – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 19.000,00 zł
- wydatki okolicznościowe
Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-zmniejszenie: dział  750, rozdział  75095 § 4170.


Dział  754, rozdział 75416 § 4610  – zwiększa się wydatki budżetowe
 ogółem o kwotę 800,00 zł
Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-zmniejszenie: dział  754, rozdział  75416 § 4210.

Dział 801 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 32.645,00
z tego:
  rozdział 80101 § 4210– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 8.000,00 zł
- doposażenie siłowni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3
Środki na ten cel przeznacza się z rezerwy ogólnej: zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818
§ 4810.

  rozdział 80110 § 4010  – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  22.545,00 zł
- środki na odprawy emerytalne
Środki na ten cel przeznacza się z rezerwy celowej – zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818
§ 4810.

  rozdział 80146 § 4700  – zwiększa się wydatki budżetowe o  kwotę 2.100,00 zł
Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-zmniejszenie: dział  801, rozdział  80146 § 4300,4410 – dotycz  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni.

Dział 851, rozdział 85154 § 4300  – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 30.000,00 zł
- organizacja wypoczynku letniego ( kolonii i obozu ) dla dzieci i młodzieży z rodzin
  patologicznych
Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-zmniejszenie: dział 851, rozdział 85154 §  2820.

Dział 921 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę  800,00 zł
z tego:
 rozdział  92105 § 4300  – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 500,00 zł
Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-zmniejszenie: dział  921, rozdział   92105 § 4210 – dotyczy Rady Osiedlowej Nr 1 .

 rozdział  92109 § 4300  – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 300,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych z szamb przy świetlicach wiejskich
Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-zmniejszenie: dział  921, rozdział   92109 § 4260.

Dział  926, rozdział  92601  – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem
  o kwotę  16.306,00 zł
  § 4010 – o kwotę 12.883,00 zł
  § 4110 – o kwotę   2.247,00 zł
  § 4120 – o kwotę      316,00 zł
  § 4440 – kwotę         860,00 zł
- zwiększenie środków na wynagrodzenia instruktora sportu
Środki na ten cel przeznacza się z rezerwy ogólnej, zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818
§ 4810.

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę   184.551,00 zł
z tego:
Dział  750 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę   104.000,00 zł
z tego:
rozdział  75022  – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę  11.000,00 zł
 § 4360 – o kwotę 8.000,00 zł
 § 4410 – o kwotę 3.000,00 zł
Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-zwiększenie: dział  750, rozdział  75022 § 4210, 4420.

rozdział  75023  – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 74.000,00 zł
 § 4040 – o kwotę  55.000,00 zł
 § 4280 – o kwotę  10.000,00 zł
 § 4350 – o kwotę    9.000,00 zł
Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-zwiększenie: dział  750, rozdział  75023 § 4360, 4370, 4700.

rozdział  75095 § 4170  – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 19.000,00 zł
- wydatki okolicznościowe ( umowy zlecenia )
Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-zwiększenie: dział  750, rozdział  75095 § 4210.

Dział  754, rozdział 75416 § 4210  – zmniejsza się wydatki budżetowe
 ogółem o kwotę 800,00 zł
Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-zwiększenia: dział  754, rozdział  75416 § 4610.

Dział  758, rozdział 75818 § 4810  –zmniejsza się wydatki budżetowe
 ogółem o kwotę  46.851,00 zł
- zmniejszenie rezerwy ogólnej – kwota 24.306,00 zł:
 zwiększenie wydatków:
dział 801, rozdział 80101 – kwota   8.000,00 zł
dział 926, rozdział 92601 – kwota 16.306,00 zł

- zmniejszenie rezerwy celowej – odprawy emerytalne kwota 22.545,00 zł :
 zwiększenie wydatków: dział  801, rozdział  80110..

Dział 801, rozdział 80146 –zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2.100,00
  § 4300 – o kwotę 1.300,00 zł
  § 4410 – o kwotę    800,00 zł
Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-zwiększenie: dział  801, rozdział  80146 § 4700 – dotycz  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3
w Bogatyni.

Dział 851, rozdział 85154 § 2820  – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 30.000,00 zł
- dotacja na dofinansowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych
Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-zwiększenie: dział 851, rozdział 85154 §  4300.

Dział 921 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 800,00 zł
z tego:
rozdział  92105 § 4210  – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 500,00 zł
Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-zwiększenie: dział  921, rozdział   92105 § 4300 – dotyczy Rady Osiedlowej Nr 1.

rozdział  92109 § 4260  – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 300,00 zł
- opłata za energię świetlic wiejskich
Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej-zwiększenie: dział  921, rozdział   92195 § 4300.

 

 

 

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

 

 

Załączniki do pobrania: 2007-08-21 07:48:19 - Załącznik Nr1 (42.84 kB)

Ilość odwiedzin: 2517
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 115/2007
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 115/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wyskocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2007-08-17 07:40:39
Data udostępnienia informacji: 2007-08-21 07:40:39
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-28 11:27:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner