logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr  135/07
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 02 października 2007r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 10/07 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 09 lutego 2007r. zmienionego Zarządzeniami Nr 14/07 z dn. 22.07.2007r. , Nr 125/07 z dn.06.09.2007r. oraz Nr 128/07 z dn. 11.09.2007r.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142 poz.1591 z póź. zm) zarządzam, co następuje:

§1 

W Regulaminie Organizacyjnym wprowadza się następującą zmianę:
W Rozdziale V „Zakresy i zasady funkcjonowanie wydziałów” w punkcie XIX2  „Zadania
z zakresu infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego” dodaje się  ppkt.13 w brzmieniu:

„13) Opracowanie projektu zezwolenia, o którym mowa w ustawie z dn.11.05.2007r.
o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych ( Dz.U z 2007r. Nr 127 poz.880)”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 816
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 135/2007
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE Nr 135/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 02 października 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni stanowi
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-10-11 11:16:16
Data udostępnienia informacji: 2007-10-11 11:16:16
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-11 11:19:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner