logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Burmistrza Nr 144/07
z dnia 16 października 2007 r.


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji


§ 1


Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) zarządzam przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w:1. Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1,
Bogatynia, ul. Daszyńskiego 13,
Bogatynia, ul. 1-go maja 29
2. OSP Sieniawka, Kopaczów, Działoszyn, Porajów, Jednostka Ratownictwa Gaśniczego w Bogatyni
3. Radach Sołeckich i Osiedlowych.
- RO – od Nr 1 do Nr 7,
- RS – Jasna Góra, Lutogniewice, Wyszków, Posada, Bratków, Krzewina, Działoszyn,
Kopaczów, Porajów, Sieniawka, Białopole, Opolno Zdrój
4. Studio TVK Bogatynia.ul. Wyczółkowskiego 42 a
5. Poradnia Przeciwalkoholowa Bogatynia ul. Armii Czerwonej 15
6. Targowisko Sieniawka Sieniawka ul. Kolejowa
7. Mieszkanie funkcyjne Bogatynia ul. 25-lecia PRL 4/2
8. Magazyn OC Bogatynia ul. Kilińskiego 17
9. Biuro Pracy Filia Bogatynia Bogatynia ul. Kilińskiego 17
10. Gminne Centrum Informacji Bogatynia, ul. II Armii WP 1
11. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Bogatynia, ul. II Armii WP 20
12. Oczyszczalnia Ścieków Bogatynia, Sieniawka
13. Ośrodek Sportu i Rekreacji Bogatynia, ul. Sportowa
14. NSZZ Policjantów Bogatynia, ul. Daszyńskiego 29 a Komisariat
15. Zespół Szkół Bogatynia, ul. Wyczółkowskiego 42 a
16. Związek Kombatantów Bogatynia, ul. Waryńskiego 15
17. Szkoła Podstawowa nr 5 Bogatynia, ul. Mł. Energetyków
18. Szkoła Podstawowa Opolno-Zdrój, ul. Świerczewskiego 7a
19. Wydział Świadczeń Rodzinnych Bogatynia, ul. Daszyńskiego 29 PEC

przez Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:
1. Jadwiga Nowińska -Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej
2. Grzegorz Szubert -Członek Komisji Inwentaryzacyjnej
3. Zbigniew Cuber -Członek Komisji Inwentaryzacyjnej
4. Marcin Pędrak- Członek Komisji Inwentaryzacyjnej
5. Ewa Jermak -Członek Komisji Inwentaryzacyjnej
6. Wojciech Kulawski -Członek Komisji Inwentaryzacyjnej
7. Piotr Wysocki- Członek Komisji Inwentaryzacyjnej
8. Olimpia Bryła -Członek Komisji Inwentaryzacyjnej
9. Ewa Oliasz -Członek Komisji Inwentaryzacyjnej
10. Karina Nowosad -Członek Komisji Inwentaryzacyjnej
11. Anna Graczyk -Członek Komisji Inwentaryzacyjnej

w terminie od dnia 22.10.2007r. do dnia 15.01.2008r. wg harmonogramu inwentaryzacji stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Powołuje się zespoły spisowe dla przeprowadzenia spisu z natury w jednostkach wymienionych w § 1. Zespół spisowy powinien składać się z co najmniej dwóch osób.
Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień
31 grudnia 2007 r.


§ 3


Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:
1.środki trwałe
2.środki trwałe w użytkowaniu
3.środki pieniężne
4.należności
5.zobowiązania
6 środki trwałe w budowie
7.druki ścisłego zarachowania


§ 4


1. Składniki majątku wymienione w § 3 pkt 1 i 2 należy spisać na arkuszach spisu
z natury.
2. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt 3 należy przeprowadzić
w drodze spisu z natury i porównania z danymi z księgi w formie protokołu kontroli
kasy.
3. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt 4 przeprowadzić
w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów.
4. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt 5 przeprowadzić
przez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych.
5. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt 6 przez porównanie
stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze z spisu z
natury jeżeli są dostępne oglądowi i spis ich jest możliwy; pozostałe składniki w drodze
weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach.
6. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt 7 przeprowadzić poprzez
porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze
spisu z natury.


§ 5


Arkusze spisowe pobierze przewodniczący zespołu spisowego w kasie Urzędu Miasta
i Gminy w terminie do dnia 25.10 2007 r.

 
§ 6

Zobowiązuję komisję do:
1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie
odpowiedzialnych.
2. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i
sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem
gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,
3. Dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,
4. Sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,
5. Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do wydziału budżetowego
w terminie 5 dni po zakończeniu spisu.


§ 7


Członków Komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne, rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.


§ 8

 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.


§ 9


Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.
Otrzymują do wykonania:

1. Jadwiga Nowińska    Przewodniczący ……………………………………
2. Grzegorz Szubert     Członek ……………………………………
3. Zbigniew Cuber       Członek ……………………………………
4. Marcin Pędrak         Członek ……………………………………
5. Ewa Jermak            Członek ……………………………………
6. Wojciech Kulawski    Członek ……………………………………
7. Piotr Wysocki          Członek ……………………………………
8. Olimpia Bryła          Członek ……………………………………
9. Ewa Oliasz              Członek ……………………………………
10. Karina Nowosad     Członek ……………………………………
11. Anna Graczyk        Członek ……………………………………


(data i podpis komisji)

pieczęć imienna i podpis Burmistrza

Otrzymują do wiadomości:

1. Skarbnik Gminy
2. Naczelnicy OSP
3. Przewodniczący Rad Sołeckich i Osiedlowych
4. Prezes TVK
5. Kierownik Poradni Przeciwalkoholowej
6. Zarządcy Targowiska Sieniawka
7. Magazynier magazynu OC
8. Referent Biura Pracy
9. NSZZ Policjantów przy Komisariacie w Bogatyni
10. GP, BH, SP, BWR, SBR, IOŚ, SO, RS, IZF, RES, BOI, USC, BB
11. Prezes Związku Kombatantów w Bogatyni
12. Prezes OSiR
13. Prezes BWiO
14. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
15. Szkoła Podstawowa nr 5
16. Szkoła Podstawowa w Opolnie-Zdroju 
 

Ilość odwiedzin: 2065
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 144/2007
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 144/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 października 2007 roku w sprawie inwentaryzacji.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krukowska
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2007-10-16 11:55:36
Data udostępnienia informacji: 2007-10-30 11:55:36
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-28 10:01:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner