logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 160/07
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 30 listopada 2007 rok

 


w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami ) oraz § 9 pkt 1 Uchwały Nr VI/35/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 12 lutego 2007 rok
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza
co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 648.051,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom kwota 434.172,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin kwota 35.485,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin kwota 178.394,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 28.900,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom kwota 28.900,00 zł§ 2


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.142.496,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym:
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom kwota 434.172,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 46.049,00 zł
z tego:
dotacja dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin kwota 35.485,00 zł
środki własne gminy kwota 10.564,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin kwota 178.394,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 523.345,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
w tym:
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
kwota 28.900,00 zł
- zmniejszenie rezerwy ogólnej 1.000,00 zł


§ 3

 


1. W dziale 750 „ Administracja publiczna”, rozdział 75023 „ Urzędy gmin ( miast i miast na
prawach powiatu”, § 6060 „ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
- zmniejsza się środki ogółem o kwotę 12.200,00 zł na zadaniach:
a) zakup komputerów, drukarek, serwera wraz z modułem
oraz notebooków kwota 9.620,00 zł
b) zakup samochodu osobowego na potrzeby urzędu kwota 2.580,00 zł

- zwiększa się środki ogółem o kwotę 12.200,00 zł na zadaniu: zakup samochodu osobowego
( BUS ) na potrzeby urzędu o zakup dodatkowego wyposażenia do samochodu

2. W dziale 750 „ Administracja publiczna”, rozdział 75075 „ Promocja jednostek samorządu
terytorialnego”, § 4300 „ Zakup usług pozostałych”
- zmniejsza się środki o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu: promocja gminy w TVK
- zwiększa się środki o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu: promocja gminy

3. W dziale 757 „ Obsługa długu publicznego” , rozdział 75702 „ Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, § 8070 „ Odsetki
i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek
i kredytów”
- zmniejsza się odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. Oddział 1 w Bogatyni na zadanie
inwestycyjne: „ Zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1
w Bogatyni” o kwotę 1.000,00 zł

- zwiększa się odsetki od zaciągniętych pożyczek ogółem o kwotę 1.000,00 zł
od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne ; „ Budowa oczyszczalni
ścieków w Bogatyni” o kwotę 1.000,00 zł

4. W dziale 801 „ Oświata i wychowanie , rozdział 80130 „ Szkoły zawodowe”,
§ 4270 „ Zakup usług remontowych”
- zmniejsza się środki o kwotę 12.441,00 zł na zadaniu: remont pomieszczeń i usunięcie zaleceń
Sanepidu

- zwiększa się środki o kwotę 12.441,00 zł na zadaniu: remont pomieszczeń biblioteki szkolnej

5. W dziale 801 „ Oświata i wychowanie , rozdział 80101 „ Szkoły podstawowe”,
§ 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników ” dzieli się kwotę 125.719,00 zł na n/w
jednostki:
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 58.550,00 zł
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 30.729,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni kwota 4.000,00 zł
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota 32.440,00 zł

6. W dziale 852 „ Pomoc społeczna , rozdział 85213 „ Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne” § 4130 „ Składki na ubezpieczenia społeczne”
- zmniejsza się plan wydatków – realizacja urząd o kwotę 4.500,00 zł
- zwiększa się plan wydatków – realizacja OPS o kwotę 4.500,00 zł


§ 4


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2007 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych 117.348.550,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych 127.429.140,00 zł
- niedobór budżetu 10.080.590,00 zł

- przychody budżetowe w wysokości 17.901.728,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 7.821.138,00 zł

- przychody GFOŚiGW 5.854.000,00 zł
- środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2006r. 899.818,00 zł
- wydatki GFOŚiGW 6.753.818,00 zł


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


 

Załączniki do pobrania: 2007-12-07 14:08:42 - Załącznik Nr 1 (74.35 kB)
2007-12-07 14:09:52 - Uzasadnienie (104.06 kB)

Ilość odwiedzin: 2724
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 160/2007
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 160/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30 listopada 2007 rok W sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2007-11-30 13:46:47
Data udostępnienia informacji: 2007-12-07 13:46:47
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-28 10:16:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner