logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr  157 /2007
Burmistrza Miasta i Gminy
w Bogatyni
z dnia  22.11. 2007 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590)

Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni
zarządza co następuje :

§ 1.

1.Powołuje się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej Zespołem.
2.Terenem działania Zespołu jest obszar gminy Bogatynia.

§ 2.

1.Burmistrz przy pomocy Zespołu Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania z zakresu zapobiegania powstawania sytuacji noszących znamiona kryzysu, reagowania podczas sytuacji kryzysowych, zapobiegania i usuwania skutków sytuacji kryzysowych.
2.W czasie wykonywania zadań zarządzania kryzysowego Zespół powołany przez Burmistrza staje się jego organem pomocniczym.
3.W przypadku wymagającym natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń, koordynacji lub kierowania działaniami Szef Zespołu zwołuje posiedzenie Zespołu w trybie natychmiastowym.

§ 3.

W skład Zespołu Zarządzania Kryzysowego wchodzą:     
1)Szef Zespołu – Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni,                                
2)I  Zastępca Szefa – Zastępca Burmistrza ds. Polityki Regionalnej,
3)II Zastępca Szefa – Sekretarz Gminy,
4)Grupy robocze o charakterze stałym:
a)Grupa planowania cywilnego;
b) Grupa monitorowania prognoz i analiz.
5) Grupy robocze o charakterze czasowym:
a) Grupa operacji i organizacji działań;
b) Grupa zabezpieczenia logistycznego;
c) Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej.

§ 4.

1.W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Szefowi Zespołu, sprawowanie jego funkcji, powierza on kierowanie pracami I Zastępcy Szefa Zespołu.
2.W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających sprawowanie obowiązków przez I Zastępcę pracami Zespołu kieruje II Zastępca Szefa Zespołu.
3.Członek Zespołu może, za zgodą Szefa Zespołu, wyznaczyć swego zastępcę do udziału w pracach Zespołu.
4.Szef Zespołu może, stosownie do potrzeb, zaprosić do udziału w pracach Zespołu inne osoby.

§ 5.

Do zadań Zespołu należy :
1.ocena i prognozowanie potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne,
2.przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego ,
3.przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,
4.opiniowanie gminnego planu reagowania kryzysowego.

§ 6.

Regulamin pracy Zespołu ustala Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem pracy Zespołu zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590).

§ 8.

Traci moc Zarządzenie Nr 111/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia     21 grudnia 2006 roku.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 9637
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 157/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 22.11.2007r.
Skrócony opis: w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Zdzisław Strzykała
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Radziechowska
Osoba, która wprowadzała dane: Marta Nych
Data wytworzenia informacji: 2007-12-12 13:12:08
Data udostępnienia informacji: 2007-12-12 13:12:08
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-12 14:55:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner