logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 133 /07

 

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

 

z dnia  1 października 2007 r.

 

w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy

 

w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

 

     Na podstawie art.33 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (teks jedn.. Dz. U.              z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§1

 

 

1.  Powierzam prowadzenie spraw gminy w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy

 

     Bogatynia następującym osobom:

 

 

                  1)   Zastępcy Burmistrza ds. Polityki Regionalnej Panu Jerzemu Stachyrze,

 

                  2)   Zastępcy Burmistrza ds. Inwestycji Panu Dominikowi Matelskiemu,

 

                  3)   Sekretarzowi Gminy Panu Danielowi Fryc.

 

 

2. Zakres prowadzonych spraw określa załącznik do zarządzenia.

 

 

§2

 

 

Traci moc zarządzenie Nr 114/06 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 08. 12.

 

2006 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu

 

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

 

 

§3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

 

               do Zarządzenia Nr 133/07

 

 

Z-ca Burmistrza ds. Polityki Regionalnej Jerzy Stachyra

 

 

               I.            Pełni funkcję Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

 

             II.            Nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej , Bogatyńskiego Ośrodka Kultury , Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Jednostek Oświatowych, Żłobka.

 

 

           III.            Prowadzi nadzór i koordynuje działalność:

 

 

1.       Wydziałów Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych, Edukacji, Kultury i Sportu oraz Współpracy Regionalnej, Transgranicznej  i Promocji Gminy w zakresie:

 

 

a.       spraw mieszkaniowych:

 

-          przygotowanie projektu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

 

-          przygotowywanie propozycji ustalenia wysokości czynszu z tytułu najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy,

 

-          opiniowanie projektu listy mieszkaniowej,

 

-          opiniowanie przyspieszenia przydziału lokalu (pominięcie kolejności na liście),

 

-          rozgęszczenie lokalu o zwolnione pomieszczenia,

 

-          przywrócenie tytułu prawnego do zajmowania lokalu,

 

-          przydział lokalu do remontu lub adaptacji,

 

-          przydział lokalu w razie klęski żywiołowej,

 

-          przywrócenie stanu pierwotnego lokalu (podział lub połączenie),

 

-          opiniowanie zamiany lokalu z urzędu (z mniejszego na większy),

 

-          opiniowanie propozycji przydziału lokalu osobie spoza listy w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych interesem społeczności lokalnej,

 

-          pozostawianie wstępnych, zstępnych i innych osób w lokalu po opuszczeniu lokalu przez najemcę bądź po jego śmierci,

 

-          opiniowanie projektów rocznych i wieloletnich planów zarządzania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego gminy,

 

-          opiniowanie projektów rocznych i wieloletnich planów remontów kapitalnych substancji komunalnej i Wspólnot Mieszkaniowych,

 

-          opiniowanie projektów planów finansowych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej,

 

-          opiniowanie wniosków lokatorów o umarzanie zaległości czynszowych lokali komunalnych,

 

-          opiniowanie propozycji udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych,

 

-          przedstawianie do zaopiniowania projektów uchwał rady, projektów umów , porozumień i innych aktów wynikających z zakresu spraw mieszkaniowych,

 

-          składanie oświadczeń woli w sprawach dotyczących wspólnot mieszkaniowych.

 

 

b.       realizacji budżetu gminy :

 

-          opiniowanie projektu budżetu wydziałowego na dany rok kalendarzowy,

 

-          opiniowanie zmian  planu budżetu pomiędzy paragrafami  i działami,

 

-          opiniowanie  harmonogramów wydatków wydziału,

 

-          opiniowanie wniosków o dofinansowanie działalności organizacji społecznych i innych podmiotów,

 

-          opiniowanie analiz finansowo – rzeczowych dotyczących niektórych jednostek organizacyjnych gminy (BOK, Biblioteka, OPS, OSiR, SPZOZ, MZGK)

 

-          opiniowanie projektów aktów ustrojowych  niektórych jednostek organizacyjnych gminy ( BOK, Biblioteka, OPS, OSiR, SPZOZ)

 

 

c.        lecznictwa, opieki społecznej, kultury, sportu,  turystyki:

 

-          opiniowanie gminnych programów profilaktyczno – zdrowotnych,

 

-          przedstawianie propozycji dot. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych miasta i gminy Bogatynia w zakresie pomocy społecznej,

 

-          opiniowanie propozycji obchodów świąt organizowanych w gminie,

 

-           opiniowanie planów finansowo – rzeczowych, imprez kulturalnych, sportowych i  rekreacyjnych w gminie,

 

-          zatwierdzanie  kalkulacji stawki żywieniowej w żłobku,

 

-          przyjmowanie informacji na temat funkcjonowania placówek służby zdrowia w gminie,

 

-          przyjmowanie do zatwierdzenia protokołów Rady Społecznej

 

-          S.P. ZOZ w Bogatyni,

 

-          przedstawianie do zaopiniowania projektów uchwał rady, projektów umów  porozumień i innych aktów wynikających z zakresu spraw lecznictwa, kultury, sportu,  turystyki i współpracy przygranicznej,

 

-          opiniowanie programu rozwoju sportu, rekreacji ruchowej i turystyki.

 

 

 

d.       współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami społecznymi oraz współpracy przygranicznej :

 

-          przedstawianie propozycji tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym w celu konsultowania z organizacjami społecznymi sfery zadań publicznych przyjmowanych corocznie przez gminę do realizacji,

 

-          przedstawianie propozycji gminnego programu współpracy przygranicznej,

 

-          przedstawianie projektów uchwał określających zakres rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

 

-          przedstawianie projektów umów zlecających organizacjom społecznych realizację zadań publicznych.

 

 

e.        oświaty:

 

-          zatwierdzania projektów i aneksów do projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli.

 

-          przedstawiania propozycji:  ogłaszania konkursów na dyrektorów, powoływania na stanowisko dyrektora  szkoły osoby nie będącej nauczycielem, powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły, określenia  regulaminu konkursu oraz powoływania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola, przedłużania powierzenia stanowiska dyrektora, odwoływania dyrektora ze stanowiska kierowniczego.

 

-          porozumiewania się z dyrektorem liceum profilowanego w sprawie profili kształcenia prowadzonych w tym liceum,

 

-          porozumiewania się z dyrektorem szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  w sprawie zawodów, w których kształcić będzie szkoła,

 

-          przedstawiania propozycji zawarcia porozumień w sprawie utworzenia zespołu, w którego skład wchodzą szkoły lub placówki albo szkoły i placówki prowadzone przez różne organy,

 

-          powoływania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

 

-           zapewniania szkole podstawowych warunków do realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 

-          wskazywania w przypadku likwidacji szkoły innej szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego będącego emerytem lub rencistą nauczyciela zlikwidowanej szkoły,

 

-          przedstawiania propozycji podziału środków na realizację zadań związanych z profilaktyką alkoholową realizowaną przez jednostki oświatowe,

 

-          przedstawiania propozycji utworzenia stanowiska kierowniczego nie wynikającego bezpośrednio z przepisów nadrzędnych,

 

-          akceptacji planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 

-          przedstawiania propozycji  organizacji półkolonii  letnich i zimowych w jednostkach oświatowych,

 

-          przedstawiania propozycji  projektów uchwał w zakresie oświaty,

 

-          zapewniania warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych    i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

 

 

f.         spraw społecznych i socjalnych:

 

-          przyznawania zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego,

 

-          przyznawania świadczeń opiekuńczych (zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego),

 

-          przyznawania zaliczek alimentacyjnych,

 

-          przyznawania dodatków mieszkaniowych,

 

 

          IV.            Do wyłącznej właściwości Z-cy Burmistrza ds. Polityki Regionalnej należy wydawanie:

 

 

1.       skierowań na zawarcie umowy najmu samodzielnego lokalu mieszkalnego, socjalnego, zamiennego,

 

2.       skierowań dotyczących niezrealizowania obowiązku szkolnego przez uczniów szkół podstawowych,

 

3.       decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego dla    nauczyciela mianowanego,

 

4.       zaświadczeń o zaszeregowaniu pól biwakowych oraz innych obiektów nie będących obiektami hotelarskimi.

 

 

            V.            Składanie podpisu elektronicznego w systemie HB.

 

 

          VI.            Zastępuje Burmistrza w czasie jego nieobecności.

 

 

 

 

Z - ca Burmistrza ds. Inwestycji – Dominik Matelski

 

 

               I.            Pełni funkcję Pełnomocnika ds. akcji zimowej

 

 

             II.            Prowadzi sprawy związane z:

 

 

1.       ogólną polityką planowania i koordynowania działań w dziedzinie inwestycji i geodezji,

 

2.       planowaniem przestrzennym, kształtowaniem ładu przestrzennego i architektury,

 

3.       realizacją polityki gospodarczej w zakresie budownictwa komunalnego,

 

4.       konserwacją i remontem obiektów zabytkowych,

 

5.       ochroną środowiska.

 

 

           III.            Nadzoruje i koordynuje działalność wydziałów:

 

 

1.       Inwestycji i Ochrony Środowiska,

 

2.       Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych,

 

 

          IV.            W zakresie realizacji budżetu gminy:

 

 

1.       Opiniuje projekt budżetu z przeznaczeniem na realizacje inwestycji i remontów,

 

2.       Opiniuje projekty uchwał  Rady Gminy w sprawie nabycia , zbycia lub zamiany nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej,

 

3.       Opiniuje zmiany  zakresu rzeczowego i finansowego dokumentacji technicznej oraz realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,

 

4.       Opiniuje zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego,

 

5.       Proponuje zmiany w budżecie (GFOŚiGW i podstawowym) polegających na : przesunięciu środków z zadania na zadanie , rezygnacji z zadania , bądź utworzeniu nowego    zadania inwestycyjnego,

 

6.       Opiniuje wnioski o przekazanie aportem do spółek gminnych środków  trwałych wytworzonych w procesie inwestycyjnym, oraz środków ruchomych zakupionych lub otrzymanych w ramach realizowanych zakupów inwestycyjnych,

 

7.       Opiniuje wnioski dotyczące wysokości opłaty eksploatacyjnej wnoszonej przez KWB „Turów” S.A.,

 

8.       Przedstawia informacje i opinie w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami pod gminne inwestycje,

 

9.       Opiniuje projekty Uchwał  Rady Gminy i Miasta  w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Bogatynia ,wieloletnim  planie inwestycyjnym   i finansowym  oraz planie przestrzennego zagospodarowania miasta i gminy,

 

10.    Opiniuje wnioski o środki strukturalne funduszy pomocowych.

 

 

            V.            W zakresie ochrony środowiska:

 

1.       Przygotowuje projekt Gminnego Programu Ochrony Środowiska ustalającego wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne i organizacyjne gminy,

 

 

 

 

          VI.            W zakresie gospodarki odpadami:

 

 

2.       Przygotowuje projekt Gminnego Planu Gospodarki Odpadami,

 

3.       Opiniuje projekt wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami,

 

4.       Przedkłada Radzie Gminy i Miasta sprawozdania z realizacji gminnego programu gospodarki odpadami (co 2 lata),

 

5.       Opiniuje dokumentację związaną z wydawaniem przez Wojewodę lub Starostę decyzji w zakresie gospodarki odpadami,

 

6.       Kontroluje umowy w zakresie gospodarki odpadami , usuwania nieczystości i terenów zieleni urządzonej prowadzonej przez przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej działającej na terenie miasta i gminy Bogatynia.

 

 

        VII.            W zakresie gospodarki wodno-ściekowej

 

 

1.       Opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia dla przedsiębiorstw wodociagowo-kanalizacyjnych na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,

 

2.       Opiniuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

 

3.       Opiniuje wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w użytkowaniu przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zatwierdzonego następnie przez radę gminy uchwałą,

 

4.       Weryfikuje i opiniuje wnioski ustalających taryfy na dostawę wody i oczyszczanie ścieków przedstawianych przez przedsiębiorstwo realizujące zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowy odbiór ścieków; które następnie są zatwierdzane jako obowiązujące na terenie gminy uchwałą rady,

 

5.       Kontroluje umowy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej prowadzonej przez przedsiębiorstwa działające na terenie gminy.

 

 

      VIII.            Składanie podpisu elektronicznego w systemie HB,

 

 

          IX.            Zastępuje Burmistrza w czasie jego nieobecności.

 

 

 

Sekretarz Gminy – Daniel Fryc

 

 

               I.            Prowadzi sprawy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu i jego organizacją.

 

 

             II.            Nadzoruje i koordynuje działalność wydziałów:

 

 

1.       Spraw Obywatelskich,

 

2.       Biura Rady Gminy i Miasta,

 

3.       Biura Obsługi Interesanta,

 

4.       Koordynatora  ds. Przeciwdziałania Bezrobociu.

 

 

           III.            Nadzoruje i koordynuje sprawy związanie z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

          IV.            Zatwierdza treść informacji przekazywanych przez pracowników urzędu jak również przez podmioty określone w art. 4 Ustawy  z dnia 6. 09. 2001r o dostępie do informacji publicznej, w celu umieszczania ich na urzędowej stronie internetowej BIP.

 

 

            V.            W zakresie realizacji budżetu gminy:

 

 

1.       opiniuje projekt budżetu urzędu Miasta i Gminy,

 

2.       Proponuje zmiany w budżecie polegające na: przesunięciu środków z zadania na zadanie, rezygnacji z zadania bądź utworzeniu nowego zadania.

 

 

          VI.            Składanie podpisu elektronicznego w systemie HB.

 

 

       VII.            Zawieranie umów o odbywanie stażu przez bezrobotnych.

 

 

      VIII.             Zastępuje Burmistrza w czasie jego nieobecności oraz nieobecności zastępców Burmistrza.

 

 

Ilość odwiedzin: 889
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 133/07
Skrócony opis: w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
Osoba, która wytworzyła informację: Artut Bohdanowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Artut Bohdanowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Artut Bohdanowicz
Data wytworzenia informacji: 2007-12-20 13:23:46
Data udostępnienia informacji: 2007-12-20 13:23:46
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-07 15:50:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner