logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE NR 5/2008

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 14 stycznia 2008 rokuw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogatynia w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej w 2008 roku, w formie wsparcia lub powierzenia wykonania zadań


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), w związku art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 r. Nr 58, poz. 1259), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogatynia w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sporu i rekreacji ruchowej w 2008 roku, w formie wsparcia lub powierzenia wykonania następujących zadań:


Zadanie numer 1:
Organizacja i udział Gminy Bogatynia w okręgowych rozgrywkach piłki nożnej

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zdania - 243.000,00 zł

Zadanie numer 2:

Organizacja i udział Gminy Bogatynia w turniejach tańca
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - 12.250,00 zł

Zadanie numer 3:

Organizacja przez Gminę Bogatynia imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla puszystych

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - 7.000,00 zł

Razem: 262.250,00 zł


2. Zlecenie realizacji zdań publicznych wiąże się z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

3. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Termin składania ofert upływa z dniem 15 lutego 2008 roku, o godzinie 1000.

§ 3

Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jej:

1) Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia
2) Na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia;
3) W prasie o zasięgu lokalnym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 14 stycznia 2008 roku


Działając na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY BOGATYNIA

OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT


NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BOGATYNIA W DZIEDZINIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI RUCHOWEJ W 2008 ROKU, W FORMIE WSPARCIA LUB POWIERZENIA WYKONANIA ZADAŃ


I. ZADANIA PUBLICZNE GMINY BOGATYNIA W DZIEDZINIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI RUCHOWEJ W 2008 ROKU, OBJĘTE KONKURSEM:


Zadanie numer 1:

Organizacja i udział Gminy Bogatynia w okręgowych rozgrywkach piłki nożnej -243.000,00 zł

Zadanie numer 2:

Organizacja i udział Gminy Bogatynia w turniejach tańca -12.250,00 zł

Zadanie numer 3:

Organizacja i udział Gminy Bogatynia w imprezach o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla puszystych -7.000,00 zł

Razem: 262.250,00 zł

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

2. Do podmiotów uprawnionych, mogących otrzymać dotację w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się organizacje pozarządowe, podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty przez podmiot uprawniony w terminie do dnia 15 lutego 2008 roku, do godziny 1000 na drukach, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór dostępny jest w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. 1 Maja 29, pok. nr 10-11.

4. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne pozostają bez rozpatrzenia.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

6. Wraz z ofertą wypełnioną pismem drukowanym, maszynowym lub komputerowo, należy przedłożyć:

- statut podmiotu,
- dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,
- aktualne pełnomocnictwa zarządu głównego lub innego organu wykonawczego do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy - w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej - dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu - dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu,
- sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności, sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zm.),
- bilans,
- sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności.

7. Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne, złożone w zamkniętej kopercie wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu oferty, tj. aktualnym wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innej właściwej ewidencji, potwierdzającej status prawny podmiotu i prowadzonej działalności (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia), sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2007, oświadczenie o prowadzeniu działalności non profit, harmonogram realizacji zadania.

8. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób. W przypadku złożenia kserokopii wymienionych powyżej dokumentów osoby reprezentujące podmiot występujący o dotację powinny potwierdzić je za zgodność z oryginałem. Oferta niespełniająca tego wymogu zostanie oceniona jako wadliwa.

9. Na realizację ofert wyłonionych w konkursie przeznacza się środki finansowe łącznie do kwoty 262.250,00 zł.

10. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zastrzega sobie prawo do możliwości proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

11. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

12. Burmistrz zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu finansowania zadań w kosztorysie składanej oferty.

13. Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji na każdy rodzaj zadania, więcej niż jednemu podmiotowi.

14. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu umowy pomiędzy Gminą Bogatynia a organizacją składającą ofertę według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem.

15. Warunkiem zawarcia umowy jest:

1) Otwarcie przez oferenta wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.
2) W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu.
 
16. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego, niezbędnych do jego realizacji.

17. Dotacje na realizację zadań publicznych nie mogą być udzielane na:

- pokrycie kosztów stałych podmiotów, w szczególności: wynagrodzeń osobowych, np. obsługa księgowa, informatyczna, administracyjno-biurowa i utrzymanie biura (np. opłaty czynszowe, abonamentowe, rachunki telefoniczne, materiały biurowe, opłaty pocztowe)
- wynagrodzenia osobowe etatowych pracowników i członków organów zarządzających podmiotu składającego ofertę, ponoszone przy realizacji zadania
- budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów
- prace remontowe i budowlane
- działalność gospodarczą, polityczną i religijną
- udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym
- pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć

18. Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności - dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 25 i art. 28 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

19. Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

- Zostały ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta
- Podmiot nie posiada rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji
- Rzeczywisty zakres zadania odbiega znacząco od opisanego w ofercie.

20. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzielaniu dotacji bądź odmowie przyznania dotacji podejmie Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia w formie ogłoszenia. Od decyzji w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

21. Wyniki konkursu będą zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.

22. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.

23. Burmistrz Miasta i gminy Bogatynia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

III. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1. Realizacja zadań obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2008 roku, przy czym szczegółowe terminy i warunki realizacji zdań zostaną określone w zawartej umowie.

2. Podmioty realizujące zadania powinny:

- posiadać niezbędne doświadczenie,
- zapewnić: bazę sportowo-rekreacyjną, bądź bazę treningową, prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych trenerów, bądź wykwalifikowany personel, ubezpieczenie uczestników, zniesienie lub obniżenie odpłatności z tytułu udziału w imprezach, zajęciach i zawodach sportowych dla mieszkańców Gminy Bogatynia,
- dołożyć najwyższej staranności w realizacji zadań zgodnie z umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie
- spełniać wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zapewniające możliwość prawidłowej realizacji zleconego zadania.
 
3. Zadania należy realizować w taki sposób by działaniami wynikającymi z poszczególnych programów objęta była jak największa liczba mieszkańców Gminy Bogatynia.

IV. TERMINY I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Formularze ofert można pobierać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy 1 Maja 29, pokój nr 10-11.

2. Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach - "Oferta na realizację zadania publicznego Nr ...., pod nazwą: ....." - należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (ważna data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ulica Daszyńskiego 1, pokój nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2008 roku, do godziny 1000.

3. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

4. Oferta nie złożona we wskazanym terminie, podlega odrzuceniu.

V. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

2. Oferty należy składać odrębnie do każdego zadania. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni licząc od terminu na złożenie ofert.

4. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej ofert zostanie sporządzony pisemny protokół.

5. Kryteria formalne: do udziału w konkursie zostanie dopuszczony oferent, który spełnia następujące wymogi formalne:

1) jest organizacją pozarządową, organizacją pożytku publicznego lub też inną jednostką, której celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego,
2) jego cele statutowe są zgodne z zadaniami, na które został ogłoszony konkurs ofert,
3) złożył ofertę zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),
4) załączył do oferty wszystkie wymagane załączniki:

- aktualny odpis z rejestru sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) lub inne dokumenty stanowiące podstawę działania
- kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem
- sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ostatni rok działalności oferenta, tj. za 2007 rok, a w przypadku organizacji działającej krócej - za spełnienie wymogu uważane jest dostarczenie sprawozdania za okres od rejestracji do dnia ogłoszenia konkursu
- wszystkie części oferty będą wypełnione
- oferta wpłynie w terminie określonym w ogłoszeniu

6. Kryteria merytoryczne:

1) Zakres rzeczowy zadania, koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów
2) Udział własnych środków finansowych oraz z innych źródeł finansowania
3) Doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze oraz dotychczasowa współpraca z Gminą Bogatynia
4) Objęcie programem jak największej liczby uczestników będących mieszkańcami Gminy Bogatynia

VI. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ BOGATYNIA W ROKU 2007 ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU:

Nazwa zadania:

ZADANIA PUBLICZNE GMINY BOGATYNIA W DZIEDZINIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORU I REKREACJI RUCHOWEJ W FORMIE WSPARCIA LUB POWIERZENIA WYKONANIA ZADAŃ - 496.501,00 zł


VII. SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Dorota Serafin - Inspektor ds. kultury i sportu
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, ul. 1 Maja 29, tel. (075) 77 39 604.

Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia

mgr Andrzej Grzmielewicz


Ilość odwiedzin: 2406
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 5/2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogatynia w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej w 20
Skrócony opis: otwarty konkurs ofert
Podmiot udostępniający: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Serafin
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Iżycka-Kuś
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Serafin
Data wytworzenia informacji: 2008-01-14 13:08:20
Data udostępnienia informacji: 2008-01-14 13:08:20
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-14 13:46:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner