logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 101/2008
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 31 lipca 2008 r
.


w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2009


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz. 1591z 2001 r. z późn. zmianami), Uchwały Nr XXXIX/343/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi uchwalania budżetu oraz Uchwały Nr IV/17/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 20.12.2006 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXIX/343/06 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:


W celu opracowania projektu budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok ustala
się następujący sposób opracowania materiałów planistycznych przez gminne jednostki organizacyjne oraz wydziały i samodzielne stanowiska Urzędu Miasta i Gminy.


§1


Kalkulację dochodów budżetowych dokonuje się według następujących zasad:
I. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych
1. Podatek rolny utrzymuje się w wysokości roku 2008 z zachowaniem określonych w
Uchwale Nr XVII/139/07 z dnia 14 listopada 2007 roku ulg i zwolnień, podwyższonych o przewidywany wskaźnik inflacji w 2009 roku.
Dochody z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych określonych Uchwałą Nr XVII/140/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz Uchwałą
Nr XVII/138/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 listopada 2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ustala się poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów na 2008r. o określony wskaźnik inflacyjny 2,5 %.
2. Wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustala
się poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów o wskaźnik inflacji.
3. Opłaty: targową i za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, należy ustalić na
poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku.
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych do budżetu na 2009 rok przyjmuje się
w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego
wykonania za 2008 r.
III. Wpływy od jednostek budżetowych przyjmuje się na poziomie wykonania w 2008 roku,
podwyższając o wskaźnik inflacji po uwzględnieniu zmian organizacyjnych.
IV. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego
przeznaczonego do sprzedaży w 2009 r., zawartych umów o dzierżawę i wieczyste
użytkowanie gruntów w/g stanu na 31.X.2008 r. powiększone o przewidywane wpłaty
z tytułu sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
lub oddania w wieczyste użytkowanie gruntów w 2009 r.
V. Pozostałe dochody - odsetki od lokat bankowych na rok 2009 planuje się w wysokości
przewidywanego wykonania 2008 roku.
VI. Dochody organów gminy i jednostek budżetowych planuje się w wysokości
przewidywanego wykonania 2008 r.
VII. Subwencje i dotacje do budżetu na 2009 r. przyjmuje się w wysokościach podanych
przez właściwe organy.
Kalkulacje dochodów budżetowych dokonuje Wydział Podatkowy Urzędu Miasta i Gminy
w Bogatyni i przedkłada Skarbnikowi Gminy.


§ 2


Wydatki budżetowe
Przy planowaniu wydatków budżetowych bierze się pod uwagę :
- poniesione wydatki na realizację zadań własnych w roku 2008
- stan zapasów materiałowych
- zmianę struktury wydatków oraz zmiany organizacyjne.
Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:

 
1. Zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie.
2. Zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne.
3. Priorytet winny znaleźć środki na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty współfinansowane ze środków pomocowych z UE.
4. Środki na nowe zadania inwestycyjne przeznaczone mogą być tylko na inwestycje
przygotowane (dokumentacja techniczna, kosztorysy, uzgodnienia itd).
5. Ustala się wysokość kwot do wyliczenia środków na wydatki Rad Osiedlowych - 4 zł oraz Rad Sołeckich - 6 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały.
Postanowienia szczegółowe
1. Wynagrodzenia osobowe planuje się w wysokości limitu wynagrodzeń określonych
w budżecie na rok 2008 z uwzględnieniem zmian zatrudnienia i planu awansów
zawodowych nauczycieli.
2. W ramach dochodów własnych szkół, przedszkoli, żłobka, OPS, OSiR i urzędu
realizowane mogą być tylko przychody i wydatki określone w Uchwale Nr IV/16/06 Rady
Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20.12.2006 r. (ze zmianami) w sprawie określenia
dochodów jednostek budżetowych gminy Bogatynia, które przez te jednostki mogą być
gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych, oraz w decyzji kierowników
jednostek.
3. Wszelkie dochody z majątku stanowiącego własność gminy i będące w zarządzie
jednostek budżetowych są dochodami budżetu gminy (z obowiązkowym odprowadzeniem
ich na rachunek budżetu gminy).


§ 3


I. Szczegółowość materiałów planistycznych:
Materiały planistyczne należy przygotować na odpowiednich drukach.
II. Wskaźniki budżetowe :
1. Szkoły podają:
a) liczbę klas i liczbę uczniów na rok szkolny 2008/2009 z uwzględnieniem zmian
od września 2008 r.
2. Przedszkola:
a) liczbę miejsc w przedszkolu
b) planowane osobodni w przedszkolu
3. Żłobek :
a) liczbę miejsc w żłobku
b) planowane osobodni w żłobku
4. Biblioteka - dotacja podmiotowa:
a) liczbę wolumenów
b) liczbę czytelników
Materiały planistyczne należy opracować zgodnie z § 1 pkt 5) Uchwały Nr XXXIX/343/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu oraz Uchwały Nr IV/17/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXIX/343/06.
5. Ośrodek kultury - dotacja podmiotowa:
a) liczbę sekcji
Materiały planistyczne należy opracować zgodnie z § 1 pkt 5 Uchwały
Nr XXXIX/343/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu oraz Uchwały Nr IV/17/06 Rady Gminy
i Miasta Bogatynia z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXIX/343/06.
6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej:
a) wielkość planowanych przychodów
b) wielkość kosztów bieżących
c) wielkość dotacji planowanej z budżetu gminy
d) planowany wskaźnik rentowności oraz szczegółową kalkulację i uzasadnienie przyjętych
do planu założeń
7. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni:
a) wielkość planowanych przychodów
b) wielkość kosztów bieżących
c) wielkość dotacji planowanej z budżetu gminy
d) wielkość planowanej wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych
8. Zatrudnienie – etaty:
Należy podać etaty przeliczeniowe. Ponadto w szkołach i przedszkolach w rubryce „ilość godzin zatrudnienia” wyodrębnić ilość godzin za zajęcia nadobowiązkowe płatne z budżetu Gminy (jeżeli takie występują).
9. Normy budżetowe
Należy podać planowane normy budżetowe w szczegółowości odpowiadającej jednostce organizacyjnej, w tym:
Norma osobowa - planowane wydatki budżetowe (§§ 4010,4040,4110,4120,4440)
Norma rzeczowa obejmuje - pozostałe wydatki bieżące z wyłączeniem wartości
remontów i zakupów inwestycyjnych.
10. W szkołach:
- normy osobowe należy obliczyć na 1-ną klasę i 1-go ucznia.
- normy rzeczowe obejmują pozostałe wydatki bieżące z wyłączeniem remontów i zakupów
inwestycyjnych
11 W przedszkolach i żłobku:
Normę osobową i rzeczową należy obliczyć na 1 miejsce i 1 osobodzień (przyjąć 240 dni
w roku).
III. Wydatki budżetowe.
Wydatki budżetowe należy planować wyłącznie na bieżące utrzymanie jednostki organizacyjnej .Wszelkie dodatkowe wydatki (remonty, wymiana wyposażenia, itp.) należy wyspecyfikować w odrębnym załączniku. Podstawą kalkulacji wydatków rzeczowych winny być kwoty przewidywanego wykonania w 2008 roku.
IV. Wynagrodzenia osobowe pracowników.
Wynagrodzenia pracowników we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy ustalić uwzględniając obowiązujące płace na dzień 01.09.2008 r.
Wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli należy przyjąć w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
Dodatki motywacyjne nauczycieli należy przyjąć w wysokości do 8% wynagrodzeń zasadniczych, premie pozostałych pracowników w wysokości uwzględniającej dokonane podwyżki wynagrodzeń, nie wyższe niż 10%.
Fundusz nagród dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty ustala się w wysokości do 1% planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników.


§ 4


Do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2009 roku za podstawę należy przyjąć kwotę w wysokości 2.539,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli wylicza się na podstawie 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art.5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.


§ 5


Wykaz jednostek budżetowych, instytucji kultury i innych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 6


Wykaz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy, które opracowują wycinkowe materiały planistyczne na podstawie zweryfikowanych materiałów gminnych jednostek organizacyjnych, określa załącznik Nr 2 do uchwały.


§ 7


Zakres materiałów planistycznych winien być opracowany zgodnie z załącznikami określonymi Uchwałą Nr XXXIX/343/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006 r. oraz Uchwały Nr IV/17/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 grudnia 2006r.
w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXIX/343/06 w pełnej szczegółowości rozdziałów
i § klasyfikacji budżetowej. Do każdego załącznika należy dołączyć pisemne uzasadnienie przewidywanych dochodów i wydatków budżetowych ze wskazaniem sposobu ich kalkulacji.

 
§ 8

 
Plany powinny być wykonane starannie i czytelnie (pismem maszynowym), sprawdzone pod względem rachunkowym.


§ 9


Zobowiązuje się dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie
do opracowania materiałów planistycznych na rok 2009 w terminie do 20 września br.
Informację o stanie mienia komunalnego należy złożyć w terminie do 10 października br.
ze stanem na 30 września br.


§ 10


Powołuje się zespół do opracowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków
do projektu budżetu w składzie:
1. Bogumiła Wysocka - Skarbnik Gminy
2. Anna Krukowska - Naczelnik Wydziału Budżetowego
3. Andrzej Remian - Naczelnik Wydziału Podatkowego
4. Olimpia Stanaszek - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego
5. Marek Wołk Lewanowicz - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
i Funduszy Zewnętrznych
6. Czesław Brożyna Naczelnik Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska
7. Józef Kosobucki - Zastępca Naczelnika Zamówień Publicznych i
Funduszy Zewnętrznych


§ 11


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
§ 12


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 


 

Załączniki do pobrania: 2008-08-07 09:25:25 - Załącznik Nr 1 (28.97 kB)
2008-08-07 09:26:26 - Załącznik Nr 2 (28.34 kB)

Ilość odwiedzin: 1873
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 101/2008
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 101/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 lipca 2008 rok W sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na ro
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krukowska
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2008-07-31 08:51:39
Data udostępnienia informacji: 2008-08-07 08:51:39
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-23 13:13:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner