logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 127 /2008
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 06 października 2008 r.


W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 156/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni


§ 1


W Zarządzeniu nr 156 z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni, w Załączniku Nr 1 wprowadza się następującą zmianę:

§ 10
RODZAJE DOWODÓW KSIĘGOWYCH
Rozdział III Dowody księgowe – dane szczegółowe
IV. Dowody zakupu
2. Faktury VAT/rachunek dostawcy
otrzymuje brzmienie:
2. Faktura VAT/rachunek dostawcy
Przeznaczenie:
Służy do udokumentowania zakupu (dostawy) i rozliczeń z dostawcą.
Opracowanie i obieg:
Dostawca ma obowiązek wystawić na rzecz nabywcy (odbiorcy) fakturę w terminie nie później niż 7 dnia od daty wydania towarów lub materiałów (zrealizowania usługi) do dyspozycji odbiorcy, poza przypadkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Faktury podlegają uregulowaniu (rozliczeniu) w systemie bezgotówkowym lub gotówkowym
na podstawie umowy między stronami danej transakcji.
Wszystkie faktury VAT (również faktury korygujące i noty korygujące) potwierdzające zakup składników majątkowych oraz zakup usług, winny być składane w Biurze Obsługi Interesanta. Na dowód wpływu dokumentów, pracownik BOI na każdym z nich umieszcza pieczęć z datą wpływu i wpisuje je do odpowiedniego rejestru.
Po dokonaniu wstępnej dekretacji przez Sekretarza, dokumenty trafiają do Wydziału Budżetowego gdzie są dekretowane przez Naczelnika oraz przekazywane do pracownika, który ewidencjonuje je w rejestrze faktur zgodnie z datą ich wpływu a następnie za pokwitowaniem odbioru /data, podpis/ przekazuje do poszczególnych wydziałów odpowiedzialnych za merytoryczną stronę potwierdzenia dokumentów.

Komórka merytorycznie uprawniona do otrzymania faktury powinna w szczególności:
- sprawdzić uzasadnienie dostawy kontrolując z odpowiednią umową lub zamówieniem (wskazać nr umowy/zlecenia),
- opisać fakturę VAT/rachunek dostawcy,
- sprawdzić fakturę pod względem merytorycznym,
- wskazać źródło finansowania tj. dział, rozdział, paragraf oraz numer zadania budżetowego,.
Faktura sprawdzona pod względem merytorycznym, powinna być dostarczona, co najmniej 3 dni przed terminem zapłaty, do komórki finansowej. Tam jest sprawdzana pod względem formalno - rachunkowym przez upoważnionego pracownika komórki finansowej oraz zatwierdzana do realizacji przez skarbnika lub osobę upoważnioną oraz przez kierownika jednostki organizacyjnej lub osobę upoważnioną.
Dyspozycje dla komórki finansowej dotyczące potrącenia z faktury kwot należytego wykonania umowy lub kar umownych składa komórka organizacyjna opisując odpowiednio fakturę. Oryginał faktury podlega ewidencji w księgach rachunkowych.
Osoby odpowiedzialne za przekroczenie terminów płatności, w przypadku naliczenia odsetek, będą obciążane kosztami z tego tytułu.


§ 2


Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianom.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06.10.2008 roku.
 

Ilość odwiedzin: 3679
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 127/2008
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 127/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 6 października 2008 rok w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 156/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 listopada 2007 r.w sp
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2008-10-06 11:35:19
Data udostępnienia informacji: 2008-10-24 11:35:19
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-23 13:48:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner