logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE NR 2/2009
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 8 stycznia 2009 roku


w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Bogatynia na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Bogatynia w 2009 roku


      Na podstawie Uchwały Nr XXXII/240/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Bogatynia, w związku z § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 r. Nr 58, poz. 1259), zarządzam, co następuje:


§ 1

1. Ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Bogatynia na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Bogatynia w 2009 roku.

2. Treść ogłoszenia o naborze wniosków, określającego termin i miejsce ich składania, stanowi Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia (http://gmina.bogatynia.sisco.info/) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1.

§ 2

Termin składania wniosków upływa z dniem 22 stycznia 2009 roku, o godzinie 15.00.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 8 stycznia 2009 roku

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Bogatynia na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Bogatynia w 2009 roku.

I. Warunki ubiegania się o dotację.

      Zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXII/240/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 6 listopada w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Bogatynia, dotacje na zadania w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego mogą otrzymać kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej oraz prowadzące działalność w zakresie sportu kwalifikowanego zgodnie z ustawą o sporcie kwalifikowanym, które:

1) posiadają siedzibę i działają w Gminie Bogatynia,
2) posiadają licencję w danej dyscyplinie sportu,
3) uczestniczą we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia – w przypadku udziału klubu sportowego we współzawodnictwie sportowym innym niż organizowane przez polski związek sportowy lub zrzeszającą ten związek międzynarodową organizację sportową w danej dyscyplinie sportu wymagana jest zgoda właściwego polskiego związku sportowego,
4) prowadzą systematycznie szkolenie dzieci i młodzieży z Gminy Bogatynia w danej dyscyplinie sportu,
5) dysponują odpowiednią bazą i kadrą szkoleniową.

II. Termin realizacji zadania - od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2009 roku.

III. Termin i miejsce składania wniosków o dotacje.

1. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji upływa w dniu 22 stycznia 2009 roku o godz. 1500.

2. Klub występujący o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Bogatynia w 2009 roku przedstawia ofertę wykonania zadania na wniosku stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/240/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 6 listopada w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Bogatynia.

Formularz wniosku jest dostępny w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. 1 Maja 29, pokój nr 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni (http://gmina.bogatynia.sisco.info/).
 

3. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy oraz z dopiskiem "Nabór wniosków - sport kwalifikowany", osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1, lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

4. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

5. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

6. Do wniosku podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy należy załączyć:

1) aktualny odpis z rejestru,
2) aktualny statut klubu,
3) kserokopię licencji klubu,
4) zgodę właściwego polskiego związku sportowego, w przypadku udziału klubu sportowego we współzawodnictwie sportowym, innym niż organizowanym przez polski związek sportowy lub zrzeszającą ten związek międzynarodową organizację sportową.

IV. Tryb rozpatrywania wniosków.

1. Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.
2. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub.
5. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje się ich wykaz do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia (http://gmina.bogatynia.sisco.info/) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

 

Załączniki do pobrania: 2009-01-09 10:16:26 - Wniosek o udzielenie dotacji; Druk rozliczenia dotacji. (93.00 kB)

Ilość odwiedzin: 4058
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 2/2009
Skrócony opis: w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Bogatynia na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Bogatynia w 2009 roku.
Podmiot udostępniający: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Serafin
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Serafin
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Serafin
Data wytworzenia informacji: 2009-01-09 09:41:05
Data udostępnienia informacji: 2009-01-09 09:41:05
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-12 09:20:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner