logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE NR 3/2009
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 8 stycznia 2009 roku

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie w 2009 roku stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

       § 1

1. Ogłaszam nabór wniosków o przyznanie w 2009 roku stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

2. Treść ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie:

1) stypendiów sportowych, stanowi Załącznik Nr 1 do zarządzenia;

2) nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, stanowi Załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 2 podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia (http://gmina.bogatynia.sisco.info/) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1.

§ 2

Termin składania wniosków upływa z dniem 2 lutego 2009 roku, o godzinie 1730.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 8 stycznia 2009 roku

 O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2009 roku stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

I. Warunki ubiegania się o stypendium sportowe.

       Stypendium sportowe stanowi pomoc finansową wspierającą proces szkolenia sportowego zawodnika.
      
       Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/241/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 6 listopada w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Bogatynia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, stypendium sportowe może zostać przyznane zawodnikowi klubu mającego siedzibę na terenie Gminy Bogatynia lub zawodnikowi będącemu mieszkańcem Gminy Bogatynia, który jest zawodnikiem klubu spoza Gminy Bogatynia w dyscyplinie nie prowadzonej w Gminie Bogatynia, a ponadto:

1. W 2008 roku osiągnął wysoki wynik we współzawodnictwie sportowym.

Przez wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie sportowym należy rozumieć spełnienie przez zawodnika (zespół zawodników), co najmniej jednego z poniższych kryteriów:

1) Udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy,
2) Uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do dwunastego miejsca w klasyfikacjach na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Ogólnopolskich Turniejach Klasyfikacyjnych, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów lub Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży (Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych),
3) Uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do trzeciego miejsca w klasyfikowanych zawodach i turniejach na szczeblu wojewódzkim.
4) Reprezentowanie Polski w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy,
5) W przypadku gier zespołowych udział w ligowym współzawodnictwie sportowym i osiągnięcie wraz z zespołem wysokiego miejsca (od pierwszego do trzeciego miejsca) w tabeli współzawodnictwa pod koniec sezonu rozgrywek, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,

2. Jest objęty programem szkolenia opracowanym przez właściwy polski związek sportowy albo opracowanym przez macierzysty klub sportowy zawodnika.

3. Nie ukończył w roku przyznania stypendium 21 lat.

II. Wysokość środków przeznaczonych w 2009 roku na stypendia sportowe – 57.500,00 zł

III. Termin i miejsce składania wniosków o stypendia sportowe.

1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa klub sportowy zrzeszający zawodnika.

Wniosek w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy oraz z dopiskiem "Nabór wniosków – stypendia sportowe", należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1, lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia.

Termin składania wniosków upływa w dniu 2 lutego 2009 roku o godz. 17.30.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) Imię i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania na pobyt stały zawodnika, datę i miejsce urodzenia, a także adres klubu sportowego zrzeszającego tego zawodnika;
2) Oświadczenie klubu sportowego o przynależności do niego zawodnika;
3) Opinię klubu sportowego zrzeszającego zawodnika o wywiązywaniu się przez zawodnika z wykonania obowiązków reprezentacji kraju lub macierzystego klubu sportowego na zawodach sportowych;
4) Opis osiągnięć we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym osiągniętego przez zawodnika w okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik;
5) Odpis programu szkolenia, wraz z poświadczeniem polskiego związku sportowego lub klubu sportowego zrzeszającego zawodnika, że zawodnik jest objęty tym programem;
6) Wskazanie proponowanego okresu pobierania stypendium sportowego, uzasadnionego terminarzem realizacji zadań z programu szkolenia i terminami zawodów przewidzianych w tym programie;
7) Zobowiązanie się klubu sportowego zrzeszającego zawodnika do informowania Burmistrza o znanych temu klubowi okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium sportowego.

3. Dopuszcza się możliwość złożenie zbiorowych dokumentów, o których mowa w ust. 2, w przypadku złożenia przez klub więcej niż 5 wniosków o stypendia w danej dyscyplinie sportu.

4. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

5. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

6. Stypendium sportowe zostanie przyznane na okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy i będzie wypłacane w ratach miesięcznych.

IV. Tryb rozpatrywania wniosków.

1. Przyznawanie, wstrzymywanie wypłaty i cofanie stypendium sportowego należy do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego podlega zaopiniowaniu przez Radę Sportu, która w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku zobowiązana jest przedstawić Burmistrzowi opinię o zasadności przyznania stypendium, okresu oraz wysokości kwoty stypendium. Brak wydania opinii w zakreślonym wyżej terminie nie wstrzymuje podjęcia przez Burmistrza decyzji o przyznaniu stypendium.

3. O przyznaniu stypendium Burmistrz informuje Radę Sportu.

4. Wykaz osób, które otrzymały stypendia podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej (http://gmina.bogatynia.sisco.info/) i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 8 stycznia 2009 roku

 O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2009 roku nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

I. Warunki ubiegania się o nagrody i wyróżnienia.

1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym i stanowi wyraz uznania za osiągnięcie sportowe.

2. Wyróżnienie stanowi puchar, dyplom i przyznawane jest za osiągnięcie sportowe.

3. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/241/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 6 listopada w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Bogatynia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, nagroda lub wyróżnienie przyznawane są za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe uzyskane w 2008 roku:

1) Zawodnikowi klubu sportowego z siedzibą w Gminie Bogatynia lub zamieszkałemu w Gminie Bogatynia zawodnikowi nie zrzeszonemu oraz zamieszkałemu w Gminie Bogatynia zawodnikowi innego klubu sportowego w dyscyplinach, które nie są objęte szkoleniem w Gminie Bogatynia, za osiągnięcie znaczącego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze lub za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego polegającego na:

a) Udziale w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy,
b) Uzyskaniu przez zawodnika od pierwszego do dwunastego miejsca w klasyfikacjach na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Ogólnopolskich Turniejach Klasyfikacyjnych, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów lub Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży (Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych),
c) Uzyskaniu przez zawodnika od pierwszego do trzeciego miejsca w klasyfikowanych zawodach i turniejach na szczeblu wojewódzkim.
d) Reprezentowaniu Polski w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy,
e) W przypadku gier zespołowych udziale w ligowym współzawodnictwie sportowym i osiągnięcie wraz z zespołem wysokiego miejsca (od pierwszego do trzeciego miejsca) w tabeli współzawodnictwa pod koniec sezonu rozgrywek, co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

2) Trenerowi i działaczowi klubu sportowego z siedzibą w Gminie Bogatynia, którzy przyczynili się do osiągnięć sportowych zawodnika, o których mowa w pkt. 1.

4. Przyznanie nagrody lub wyróżnienia trenerowi lub działaczowi sportowemu nie jest uzależnione od uprzedniego lub równoczesnego przyznania nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika.

5. Przyznana nagroda lub wyróżnienie dotyczyć może dyscyplin sportu i dziedzin sportu, w których działa określony polski związek sportu.

II. Wysokość środków przeznaczonych w 2009 roku na nagrody i wyróżnienia – 23.000,00 zł.

III. Termin i miejsce składania wniosków o nagrody i wyróżnienia.

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą wystąpić:

1) macierzysty klub sportowy zawodnika, trenera lub działacza sportowego;
2) właściwy polski związek sportowy.

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia zawiera:

1) Imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby, którą proponuje się do nagrody lub wyróżnienia;
2) Nazwę i adres wnioskodawcy;
3) Opinię właściwego klubu sportowego w sprawie przyznania wnioskowanej nagrody lub wyróżnienia (nie dotyczy zawodników, trenerów lub działaczy sportowych nie zrzeszonych w dniu złożenia wniosku);
4) Opis osiągnięć sportowych zawodnika wraz z dokumentami je potwierdzającymi;
5) Uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróżnienia.

3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy wraz z dopiskiem "Nabór wniosków – nagrody i wyróżnienia", osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1, lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia.

Termin składania wniosków upływa w dniu 2 lutego 2009 roku o godz. 17.30.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

4. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

5. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

IV. Tryb rozpatrywania wniosków.

1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia podlega zaopiniowaniu przez Radę Sportu, wraz z przedstawieniem Burmistrzowi propozycji odnośnie przyznania nagrody, jej wysokości lub przyznania wyróżnienia.

2. Rada Sportu wydaje opinię w terminie do 14 dni od dnia przekazania jej wniosków.

3. Po otrzymaniu opinii Rady Sportu lub wskutek niepodjęcia przez Radę opinii w terminie, o którym mowa w ust. 2, Burmistrz przyznaje nagrodę lub wyróżnienie.

4. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Burmistrz informuje Radę Sportu.

5. Wykaz osób, które otrzymały nagrody i wyróżnienia podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej (http://gmina.bogatynia.sisco.info/) i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.


 

Ilość odwiedzin: 2382
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 3/2009
Skrócony opis: w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie w 2009 roku stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
Podmiot udostępniający: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Serafin
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Serafin
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Serafin
Data wytworzenia informacji: 2009-01-09 09:54:45
Data udostępnienia informacji: 2009-01-09 09:54:45
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-12 09:23:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner