logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 154/08
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 31 grudnia 2008 rok


W sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta i Gminy Bogatynia oraz gminne jednostki organizacyjne.


Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2006r. Nr 115, poz.781) ze zmianami, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych ( Dz. U. z 2007r. Nr 209, poz.1511) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza następujący podział obowiązków w zakresie rejestrowania i sporządzania sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta i Gminy Bogatynia oraz jednostki organizacyjne Gminy Bogatynia.


§ 1


1. Czynności polegające na wyodrębnieniu wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonują pracownicy wydziałów merytorycznych, upoważnieni do oceny celowości, legalności i oszczędności dokonywanych wydatków oraz potwierdzania prawidłowości merytorycznej dokonywanego wydatku.
2. Pozostałe jednostki budżetowe, zakład budżetowy, instytucje kultury oraz SPZOZ wyodrębniają wydatki strukturalne zgodnie z powołanymi na wstępie przepisami wg zasad ustalonych przez kierowników tych jednostek organizacyjnych.
 

§ 2


1. Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do zestawienia wydatków należy przyjmować wydatki wyłącznie tego podmiotu, który poniósł ostateczny koszt realizacji zadania.
2. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne.
3. Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom, kategoriom i podkategoriom zgodnie z instrukcją sprawozdania Rb-WS i wpisać według wzoru pieczątki na dokumencie stanowiącym podstawę dokonania wypłaty wydatku.

Wzór opisu/pieczątki

Wydatek strukturalny
OBSZAR ……………………………..
KOD ……………………………..
Kwota …………………………………
Słownie …………………………….
Data: …………………………… Podpis: …………………………..

§ 3


1. Począwszy od 1 stycznia 2009 roku Wydział Budżetowy dokonuje rejestracji wydatków ponoszonych w Urzędzie na cele strukturalne wg klasyfikacji wskazanej na pieczątce.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy przedstawiają Skarbnikowi zestawienie wydatków strukturalnych do 31 marca następnego roku po budżetowym wg wzoru sprawozdania Rb-WS. Dane w zestawieniu wykazuje się w złotych i groszach. Jednostki organizacyjne gminy, które nie poniosły wydatków strukturalnych sporządzają sprawozdanie negatywne.
3. Wydział Budżetowy sporządza sprawozdanie Rb-WS za dany rok budżetowy z wykonanych wydatków strukturalnych jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy Bogatynia w terminie do 31 marca następnego roku oraz skonsolidowane sprawozdanie obejmujące wydatki jednostki samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury, SPZOZ-u oraz wydatki ze środków GFOŚiGW w terminie do 30 kwietnia następnego roku.


§ 4


Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

Ilość odwiedzin: 2020
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 154/2008
Skrócony opis: Zarządzenie Zarządzenie 154/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 grudnia 2008 roku W sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2008-12-31 11:53:00
Data udostępnienia informacji: 2009-01-05 11:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-22 14:47:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner