logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      minus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek
         minus Tryb działania
         minus Archiwa danych
         minus Załatwianie spraw
         minus Pozostałe informacje
         minus Redakcja
         minus Statut szkoły
         minus Zarządzenia
         plus Sprawozdania finansowe
         minus Zamówienia publiczne
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      plus SP w Opolnie Zdroju
      plus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
      plus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) informujemy, że udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek.

 

Procedura obiegu informacji w szkole
Podstawa prawna:
 • Statut Szkoły,
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych
 • Regulamin Rady Pedagogicznej,
 • Regulamin Rady Rodziców,
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
 • Konwencja o Prawach Dziecka.
Informacje kierowane do rodziców /opiekunów prawnych/
 • Informacja na tablicy ogłoszeń w budynku szkolnym,
 • Informacje w Internecie na stronie: www.sp5bogatynia.edu.pl,
 • Spotkanie z wychowawcą – przekaz informacji:
  • przekazywanie informacji przez wychowawców na zebraniach klasowych: na pierwszym zebraniu zapoznanie ze statutem szkoły, WSO, podanie warunków poprawy oceny oraz oceny zachowania, procedury sprawdzianu zewnętrznego, terminarz spotkań, plan wychowawczy, wycieczki, opłaty (np. ubezpieczenie, fundusz Rady Rodziców), informacja o zeszycie uwag,
  • kolejne zebrania: informowanie o wynikach w nauce i zachowaniu, o wydarzeniach klasowych i szkolnych, decyzjach podejmowanych przez zarząd Rady Rodziców.
Formy powiadamiania rodziców
 • wiadomości pisemne w zeszycie lub dzienniczku ucznia,
 • indywidualne rozmowy z rodzicami (przekazywanie uwag i pochwał, informowanie o wynikach w nauce i zachowaniu),
 • rozmowy telefoniczne,
 • korespondencja listowna (wezwanie, zaproszenie, podziękowanie),
 • wizyta domowa.
Informacje kierowane do ucznia
 • Informacja na tablicy ogłoszeń w budynkiem szkoły,
 • Informacje w Internecie na stronie: www.sp5bogatynia.edu.pl,
 • Rozpoczęcie roku szkolnego:
  • przedstawienie listy uczniów, przyporządkowanie do klas uczniów, podanie planu lekcji oraz sal lekcyjnych, nazwisk nauczycieli uczących w danej klasie oraz pozostałe sprawy organizacyjne,
 • godziny wychowawcze (informowanie oraz omawianie spraw bieżących),
 • w czasie zajęć lekcyjnych omawianie aktualnych spraw związanych z danym przedmiotem oraz pracą i wymogami,
 • rozmowy indywidualne o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, informacyjnym,
 • apele szkolne (informacje przekazywane przez dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów oraz osoby upoważnione).
Tablice informacyjne na terenie szkoły
Przekaz informacji: dyrektor – nauczyciel
 • rady pedagogiczne,
 • tablica ogłoszeń w pokoju nauczycielskim,
 • hospitacje,
 • rozmowy indywidualne – konsultacje,
 • apele.
Przekaz informacji: nauczyciel - nauczyciel
 • korespondencja służbowa,
 • konsultacje indywidualne,
 • prace w zespołach,
 • rady pedagogiczne oraz szkolenia,
 • apele,
 • tablica informacyjna w pokoju nauczycielskim.
Przekaz informacji: rodzic – nauczyciel
 • spotkania indywidualne,
 • wywiadówki (zebrania klasowe),
 • kontakt telefoniczny,
 • korespondencja służbowa,
 • wizyty domowe.
W przypadku spraw konfliktowych w klasie:
 • uczeń przekazuje informacje wychowawcy,
 • wychowawca informuje rodziców w celu wspólnego rozwiązywania problemu,
 • w przypadku nie rozwiązania problemu wychowawca przekazuje informacje do pedagoga szkolnego, który podejmuje dalsze działania,
 • pedagog szkolny przekazuje informacje dyrektorowi szkoły, który podejmuje ostateczną decyzję o dalszym postępowaniu.
 

Nazwa dokumentu: Pozostałe informacje
Podmiot udostępniający: SP nr 5 w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Pruban
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Turkiewicz-Baczmańska
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Czarnecka
Data wytworzenia informacji: 2009-02-06 11:36:23
Data udostępnienia informacji: 2009-02-06 11:36:23
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-23 10:49:44

Wersja do wydruku...

corner   corner