logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 35/09
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 18.03.2009r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 10/09 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 01 lutego  2009r. zmienionego Zarządzeniem Nr 26/09 z dn. 26.02.2009r.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142 poz.1591 z póź. zm)  zarządzam, co następuje:

§1 

W Regulaminie Organizacyjnym wprowadza się następującą zmiany:

1.W Rozdziale I „Postanowienia ogólne” w § 3 ust. 3 skreśla się pkt 5 „ Kierownika Biura Promocji i Informacji”.
2.W Rozdziale IV „Struktura Organizacyjna Urzędu” w § 7 skreśla się pkt 2 „ Biuro Promocji i Informacji’ oraz  w § 8 skreśla się pkt 7 „ Biuro Promocji i Informacji”
3.W Rozdziale V w § 10  „Zakresy i zasady funkcjonowanie wydziałów” w skreśla się  pkt 22 „Biuro promocji i informacji”
4.W Rozdziale V w § 10  „Zakresy i zasady funkcjonowanie wydziałów” w pkt 8” Wydział Współpracy Regionalnej i Transgranicznej”  dodaje się pkt  od 31 do 45 w brzmieniu:
„ 31. Opracowanie strategii promocji Gminy Bogatynia.
32.Koordynowanie i prowadzenie działań promocyjnych, przygotowywanie i organizowanie oprawy promocyjnej imprez z udziałem gminy.
33.Promocja inwestycji gminnych.
34.Koordynacja działań związanych z redagowaniem i wydawaniem publikacji gminnych.
35.Analiza informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych o działalności organów gminy w zakresie kreowania wizerunku gminy.
36.Przygotowywanie we współpracy z właściwymi wydziałami odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową, telewizyjną i radiową.
37.Współdziałanie z naczelnikami wydziałów i kierownikami jednostek realizujących zadania gminy w zakresie kreowania wizerunku gminy.
38.Opracowywanie i popularyzowanie informacji o gminie.
39.Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy prawo prasowe w tym, przekazywanie środkom masowego przekazu informacji o działaniach podejmowanych przez władze administracyjne miasta, ważniejszych przedsięwzięciach urzędu oraz organizowanie kontaktów medialnych.
40.Aktualizacja stron internetowych urzędu.
41.Przygotowywanie wystąpień okolicznościowych burmistrza.
42.Opracowywanie treści druków okolicznościowych.
43.Współorganizacja uroczystości lokalnych, obchodów rocznic i świąt państwowych.
44.Wspieranie inicjatyw mających na celu promocję turystyki.
45.Realizacja dokumentacji fotograficznej z działalności urzędu i jego kierownictwa.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Ilość odwiedzin: 1815
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 35/2009
Skrócony opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 10/09 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miast
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2009-03-18 12:32:11
Data udostępnienia informacji: 2009-03-24 14:23:17
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-24 14:26:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner