logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 33/09
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni
z dnia 10.03.2009r.

w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości opłat za udostępnianie kopii dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 15 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 58, poz. 1259 z dnia 31 marca 2005r.) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatyni zarządza, co następuje:


§ 1

1. Wykonanie kopii dokumentu wynikającego z wykonywania zadań publicznych przez organy gminy następuje na pisemny lub ustny wniosek.
2. Podstawę pobrania opłaty stanowić będzie wniosek o udostępnienie kopii dokumentów o którym mowa w ust. 1 zawierający informację o ilości kopii wraz z podaniem nośnika oraz formy przekazania.


§ 2

1.Ustala się opłatę za wykonanie kopii na nośniku papierowym dokumentu o którym mowa w § 1 ust. 1 w kwocie brutto:
1) 0,50 zł za jednostronną kopię formatu A4,
2) 0,75 zł za dwustronną kopię formatu A4,
3) 1,00 zł za jednostronną kopie formatu A3,
4) 1,50 zł za dwustronną kopię formatu A3.
2.Ustala się opłatę za wykonanie kopii na nośniku  elektronicznym dokumentu o którym mowa w § 1 ust. 1 w kwocie brutto:
1) 0,30 zł za jedną stronę skanowanego dokumentu formatu A 4 ,
2) 0,50 zł  za jedną stronę skanowanego dokumentu formatu A 3,
3) 2,80 zł za  1 dyskietkę, 
4)  2,60 zł za 1 płytę CD (cd-rom).


§ 3

Opłata, o której mowa w § 2 wpłacana będzie:
- w kasie Urzędu Miasta i Gminy Bogatyni za pokwitowaniem w przypadku odbioru osobiście,
- za pobraniem w przypadku przesłania za pośrednictwem ogólnodostępnego operatora pocztowego.
 

§ 4


Traci moc zarządzenie Nr 43/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 17 maja 2005r. w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości opłat za udostępnianie i przekazywanie kopii dokumentów wynikających z wykonania zadań publicznych.


§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 1307
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 33/09
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 33/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni z dnia 10.03.2009r. w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości opłat za udostępnianie kopii dokumentów wynikających z wykonywania zadań pub
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Andrzejewski - Inspektor ds. zamówień publicznych
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Kosobucki - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Andrzejewski
Data wytworzenia informacji: 2009-03-10 12:20:22
Data udostępnienia informacji: 2009-03-27 12:20:22
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-27 12:24:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner