logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr   26/09
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatynia
z dnia 26.02.2009r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Nr 10/09 z dnia 01.02.2009 r

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142 poz.1591 z póź.  zm.)

§1

W Regulaminie Organizacyjnym wprowadza się następujące zmiany :
1.W rozdziale I „Postanowienia ogólne” w § 3 w ust.3 dodaje się pkt.7 w brzmieniu: „7)Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego”
2.W rozdziale IV „Struktura Organizacyjna Urzędu” :
- w § 7 dodaje się pkt 21 w brzmieniu :„21) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego”
- w § 8 dodaje się pkt 22 w brzmieniu :„22) Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego”
3.W rozdziale V ,,Zakresy i Zasady Funkcjonowania Wydziałów w  § 10 wykreśla się : pkt 15,   16, i  19 ppkt  a-j.
4.W Rozdziale V „ Zakresy i Zasady Funkcjonowania Wydziałów w § 10 dodaje się pkt 25 „25) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Do zadań Centrum należy:
I.w zakresie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego :
a)prowadzenie bieżących spraw gminnego centrum zarządzania  kryzysowego na terenie miasta i gminy,
b)opracowywanie i bieżąca aktualizacja:  Planu Obrony Cywilnej, Planu Reagowania Kryzysowego, Operacyjnego Planu Ochrony przed Powodzią , Planu ochrony Dóbr Kultury miasta i gminy,
c)prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym na terenie miasta i gminy.
d)współpraca z OSP, gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a w zakresie monitoringu ze Strażą Miejską.
e)prowadzenie magazynu obrony cywilnej oraz konserwacja i eksploatacja sprzętu,
f)współpraca przygranicznej dotyczącej zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii,
g)planowanie i organizacja systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach,
h)Dysponowanie oraz koordynowanie i kontrolowanie wykorzystania sił i środków niezbędnych i przewidzianych do usuwania skutków klęsk, katastrof itp. na terenie Miasta i Gminy Bogatynia,
II.w zakresie Obronności:
a)prowadzenie działań na wypadek wojny określonych w ustawie powszechnym obowiązkiem obrony,
b)prowadzenie dokumentacji obronnej o charakterze niejawnym,
c)planowanie oraz nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych na potrzeby związane z obronnością,
d)prowadzenie dokumentacji ,,Akcji Kurierskiej”,
e)współpraca z zakładami pracy w sprawie przeznaczenia środków transportowych oraz osób na potrzeby sił zbrojnych.”


§  2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 

Ilość odwiedzin: 1854
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 26/2009
Skrócony opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Nr 10/09 z dnia 01.02.2009 r
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2009-02-26 10:06:23
Data udostępnienia informacji: 2009-04-21 09:05:22
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-21 14:56:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner