logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE NR 104/09

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 18 sierpnia 2009 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego Gminy Bogatynia w dziedzinie profilaktycznej działalności dla dzieci – wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym, w formie wsparcia lub powierzenia wykonania zadania.


       Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego Gminy Bogatynia,
w dziedzinie profilaktycznej działalności dla dzieci – wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym, w formie wsparcia lub powierzenia zadania.
2. Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe w wysokości 3 000,00 złotych.
3. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Termin składania ofert upływa w dniu 21 września 2009 roku, o godzinie 15.00.

§ 3

Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jej:

1) Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia (www.bogatynia.pl – w dziale Biuletyn Informacji Publicznej)
2) Na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia;
3) W prasie o zasięgu lokalnym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia

mgr Andrzej Grzmielewicz

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia  18 sierpnia  2009 roku
                  
        
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY BOGATYNIA
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT


NA REALIZACJĘ W 2009 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY BOGATYNIA W DZIEDZINIE PROFILAKTYCZNEJ DZIALALNOŚCI DLA DZIECI – WCZESNA EDUKACJA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, W FORMIE WSPARCIA LUB POWIERZENIE WYKONANIA ZADANIA

I. NA REALIZACJĘ ZADANIA PRZEZNACZA SIĘ ŚRODKI FINANSOWE W WYSOKOŚCI 3 000,00 ZŁOTYCH.

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

2. Do podmiotów uprawnionych, mogących otrzymać dotację w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się organizacje pozarządowe, podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty przez podmiot uprawniony w terminie do dnia 21 września 2009 roku do godz. 15.00, na drukach o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

4. Wraz z ofertą podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przedłożyć:
a. kopię statutu podmiotu potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
b. aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub inne dokumenty stanowiące podstawę działania (kopię potwierdzoną za zgodność oryginałem),
c. sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ostatni rok działalności oferenta, tj. za 2008 rok, a w przypadku organizacji działającej krócej – za spełnienie wymogu uważane jest dostarczenie sprawozdania za okres od rejestracji do dnia ogłoszenia konkursu (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
d. aktualne zaświadczenie o braku zobowiązań wobec Skarbu państwa  lub oświadczenie, jeżeli dany podmiot nie podlega obowiązkowi w tym zakresie,

5. Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji  więcej niż jednemu podmiotowi.

6. W przypadku gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych
na wsparcie zadania, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zastrzega sobie prawo do możliwości proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji,  umowy pomiędzy Gminą Bogatynia
a organizacją składającą ofertę według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

8. Informację o wyborze ofert i udzieleniu dotacji publikuje się poprzez zamieszczenie jej:

- na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia – http://gmina.bogatynia.sisco.info/
- na tablicy ogłoszeń.

9. Od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

 III. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1. Realizacja zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2009 roku, przy czym szczegółowe terminy i warunki realizacji zdania zostaną określone w zawartej umowie.

2. Podmioty realizujące zadania powinny:
a. posiadać niezbędne doświadczenie,
b. posiadać kwalifikacje (odpowiednie uprawnienia kadry),
c. dołożyć najwyższej staranności w realizacji zadań zgodnie z umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

3. Zadanie należy realizować w taki sposób by jego działaniami objęta była jak największa liczba dzieci  z terenu miasta i gminy Bogatynia.

IV. TERMINY I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Wzór druku oferty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni: http://gmina.bogatynia.sisco.info/ oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. 1 maja 29, pok. nr 10.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 21 września 2009 roku, o godzinie 1500.

3. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1, z dopiskiem: Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Profilaktyczna działalność dla dzieci – wczesna edukacja dzieci
w wieku przedszkolnym”. 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu a nie data stępla pocztowego.

4. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

5. Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia.

V. TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

1. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Kryteria formalne: do udziału w konkursie zostanie dopuszczony oferent który spełnia następujące wymogi formalne:
a. jest organizacją pozarządową, organizacja pożytku publicznego lub inną jednostką, której celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego,
b. jego cele statutowe są zgodne z zadaniami, na które ogłoszony został konkurs ofert,
c. załączył do oferty wszystkie wymagane załączniki wskazane w pkt II, poz. 4.
d. oferta wpłynie w terminie określonym w ogłoszeniu.
3. Kryteria merytoryczne:
a. zakres rzeczowy zadania, koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
b. udział własnych środków finansowych oraz innych źródeł finansowania,
c. kompleksowość ujęcia tematu tj. tworzenie warunków do rozwoju różnym grupom dzieci,
d. doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze oraz dotychczasowa współpraca z Gminą Bogatynia,
e. sposób i metody wdrażania programu profilaktyki uzależnień wśród odbiorców projektu,
f. objęcie programem jak największej liczby uczestników będących mieszkańcami Gminy Bogatynia.

VI. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ BOGATYNIA W ROKU 2008 i 2009 ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU:

Nazwa zadania:

Profilaktyczna działalność dla dzieci – wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym:

2008 rok - 0,00 zł

2009 rok -8 000,00 zł

VII. SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Monika Cisek – Inspektor ds. księgowości budżetowej i rozliczeń finansowych,
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, ul. 1 Maja 29, tel. (075) 77 39 604

 

Ilość odwiedzin: 2352
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 104/09
Skrócony opis: otwarty konkurs ofert - profilaktyczna działalność dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym
Podmiot udostępniający: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Naczelnik Wydziału Joanna Iżycka-Kuś
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Serafin
Data wytworzenia informacji: 2009-08-19 11:17:43
Data udostępnienia informacji: 2009-08-19 11:17:43
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-19 11:31:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner