logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 111/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 31 sierpnia 2009 r.


W sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 119/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23 września 2008 roku w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych (zasad rachunkowości) Gminy i Miasta Bogatynia

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 Nr 142, poz. 1020 z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2006 roku Nr 112, poz. 761),

w Zarządzeniu nr 119/2008 z dnia 23 września 2008 roku w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych (zasad rachunkowości) Gminy i Miasta Bogatynia wprowadza się następujące zmiany:


§ 1


Dodaje się zapis:
Do prowadzenia księgowości pozabudżetowego funduszu celowego o nazwie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stosuje się następujące konta występujące w jednostce urzędu (Załącznik Nr 1 Zakładowy Plan Kont):
101 – „Kasa”
135 – „Rachunki środków specjalnego przeznaczenia”
139 – „Inne rachunki bankowe”
140 – „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”
201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
225 – „Rozrachunki z budżetem”
240 – „Pozostałe rozrachunki”
290 – „Odpisy aktualizujące należności”
853 – „Fundusze pozabudżetowe”


§ 2


W Załączniku Nr 1 w § 2 dokonuje się zmian w opisach następujących kont:

011 „Środki trwałe”
Konto 011 „Środki trwałe” przeznaczone jest do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki.
Na stronie Wn księguje się wszystkie zwiększenia stanu i wartości początkowej, na stronie Ma wszystkie zmniejszenia.
Na stronie Wn księguje się w szczególności:
- przychody z zakończonej i rozliczonej inwestycji wycenione według kosztu wytworzenia
(Ma konto 080)
Dowód księgowy – OT
- zakup gotowych środków trwałych wycenione według ceny nabycia (Ma konto 080)
Dowód księgowy - OT
- nieodpłatne przyjęcie środków trwałych (Ma konto 800),
Dowód księgowy – PT
- ujawniona nadwyżka (Ma konto 240) według ceny na podstawie kosztorysów lub
komisyjnego szacunku (aktualna wartość rynkowa z podaniem stopnia dotychczasowego
zużycia),
Dowód księgowy – PT
- wartość zakończonej inwestycji w obcych środkach trwałych (Ma konto 080)
Dowód księgowy - PT
- zwiększenie wartości początkowej środka trwałego o koszty inwestycji ulepszającej
(Ma konto 080)
Dowód księgowy – PT
- zwiększenie wartości początkowej środków trwałych na skutek aktualizacji ich wyceny
(Ma konto 800),
Dowód księgowy – PK łącznie z wykazem środków trwałych podlegających zwiększeniu
wartości początkowej.
Na stronie Ma księguje się w szczególności:
- wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji , z powodu zniszczenia lub zużycia oraz nieodpłatnego przekazania, [do wysokości dotychczasowego umorzenia (Wn konto 071) , wartość nieumorzona według ceny ewidencyjnej (Wn konto 800)]
Dowód księgowy – LT
- sprzedaż środka trwałego, [dotychczasowe umorzenie (Wn konto 071), wartość nie umorzona według ceny ewidencyjnej (Wn konto 800)
- przekazanie środków trwałych w zamian za akcje lub udziały w spółkach komunalnych dotychczasowe umorzenie Wn konto 071, wartość nieumorzona Wn konto 800
i jednocześnie ujęcie na kontach 030 i 800.
- zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny (Wn 800)
Dowód księgowy - PK łącznie ze sporządzonym wykazem środków trwałych podlegających zmniejszeniu wartości początkowej.
- ujawnione niedobory (Wn konto 240) wg wartości początkowej
Do konta 011 prowadzona jest szczegółowa ewidencja ilościowo-wartościowa, w księgach środków trwałych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić:
- ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych i ewentualnego jej zwiększenia i zmniejszenia,
- ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe,
- należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji.
Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków o wartości początkowej, ewentualnie skorygowanej w wyniku aktualizacji wyceny lub inwestycji ulepszających oraz wartość inwestycji w obcych obiektach.

 

013 „Pozostałe środki trwałe”
Na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” ewidencjonuje się stan oraz zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej pozostałych środków trwałych niepodlegających ujęciu na kontach 011 i 014, 016 wydanych do używania na potrzeby działalności podstawowej jednostki lub działalności finansowo wyodrębnionej, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.
Na stronie Wn księguje się w szczególności:
Przychód pozostałych środków trwałych w używaniu:
- bezpośrednio z zakupu według ceny nabycia (Ma konto 101, 201, 300),
- z inwestycji pierwsze wyposażenie (Ma konto 080),
- nieodpłatne otrzymanie używanych środków (Ma konto 072),
- ujawnione nadwyżki (Ma konto 240).
- darowizny od innych jednostek i osób (Ma konto 760)
Na stronie Ma księguje się w szczególności:
- wycofanie pozostałych środków trwałych z używania na skutek zużycia, likwidacji lub
zniszczenia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania (Wn konto 072).
- niedobory i szkody ( Wn konto 240)
Dowód księgowy PT – łącznie z decyzją kierownika jednostki.
Ewidencja prowadzona jest w oparciu o faktury, rachunki – protokoły przekazania, w księdze inwentarzowej w sposób umożliwiający ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania, oraz osób lub komórek organizacyjnych u których znajdują się środki trwałe w używaniu.
Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.

014 „Zbiory biblioteczne”
Konto 014 „Zbiory biblioteczne” służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych.
Na stronie Wn konta księguje się w szczególności:
- przychody zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu – konto przeciwstawne 101,201,234,300
- nieodpłatnie otrzymanych- (Ma konto 072)
- nadwyżki zbiorów bibliotecznych (Ma konto 072 i 240)
Na stronie Ma księguje się w szczególności:
- rozchód zbiorów bibliotecznych na skutek likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego
przekazania, (Wn konto 072)
- niedobory zbiorów bibliotecznych (Wn konto 072 i 240)
Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen nabycia.
Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymanie lub nadwyżki wycenia się zgodnie z komisyjnym oszacowaniem ich wartości.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 014 powinna umożliwić ustalenie stanu poszczególnych zbiorów bibliotecznych, z podziałem określonym w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 93, poz.1077 z późn. zm.)
Inwentaryzację zbiorów materiałów bibliotecznych (tak zwane skontrum) należy przeprowadzić raz na 4 lata zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji „ W sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie”
Konto 014 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zbiorów bibliotecznych znajdujących się w jednostce.

 


015 „Mienie zlikwidowanych jednostek”
Konto służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń lub zmniejszeń wartości mienia przejętego przez gminę w wyniku likwidacji jednostki organizacyjnej podległej gminie w korespondencji z kontem 855.

020 „Wartości niematerialne i prawne”
Konto 020 „Wartości niematerialne i prawne” służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń
i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, do których zalicza się w szczególności licencje na programy komputerowe oraz autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne.
Na stronie Wn księguje się w szczególności:
Przychody wartości niematerialnych i prawnych
- z zakupów (Ma konto 201, 240, 300)
- otrzymane nieodpłatnie,
podlegające stopniowemu umarzaniu ( Ma konto 800) i równoległy zapis (Wn 800 Ma
071) podlegające jednorazowemu umorzeniu:
– przyjęte do używania nowe -konto Ma 760,
– przyjęte do używania używane - Ma konto 072.
- przyjęcie w związku z zakończeniem inwestycji (Ma 080)
Na stronie Ma konta 020 księguje się:
- rozchód będący skutkiem sprzedaży, likwidacji [ do wysokości dotychczasowego umorzenia (Wn 071, 072), wartość nieumorzona wg ceny ewidencyjnej (Wn 800)
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwiać należyte obliczanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów oraz osób odpowiedzialnych.
Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej.

080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)”
Konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia kosztów inwestycji na uzyskane efekty.
Na stronie Wn konta 080 księguje się w szczególności:
- poniesione koszty dotyczące inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym zakresie
- poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu lecz jeszcze nieoddanych do używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów lub wytworzonych w ramach własnej działalności gospodarczej.
- poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja) które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego (Ma konto 101, 201)
- rozliczenie nadwyżki zysków inwestycyjnych nad stratami inwestycyjnymi (Ma 800).
Na stronie Ma konta 080 księguje się wartości uzyskanych efektów inwestycyjnych
a w szczególności:
- wartości niematerialnych i prawnych (Wn konto 020)
- pozostałych środków trwałych (wyposażenia) (Wn konto 013)
- środków trwałych (Wn konto 011)
- wartość sprzedanych lub nieodpłatnie przekazanych inwestycji (Wn konto 800)
- niedobory i szkody w rzeczowych składnikach inwestycji rozpoczętych (Wn konto 240)
- rozliczenie nadwyżki strat inwestycyjnych nad zyskami inwestycyjnymi (Wn konto 800)
- odpisywanie inwestycji lub ulepszenia, które nie dały zamierzonego efektu
(Wn konto 800)
Wycena w/g ceny nabycia lub kosztów wytworzenia poszczególnych uzyskanych z inwestycji środków trwałych – powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług.
Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty inwestycji niezakończonych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosztów inwestycji w/g poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych.


§ 3


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23 września 2008 roku „Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami syntetycznymi” otrzymuje nowe brzmienie.
 

§ 4


Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Ilość odwiedzin: 1530
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 111/2009
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 119/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 119/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23 września 2
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2009-08-31 10:17:00
Data udostępnienia informacji: 2009-09-04 10:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-23 10:41:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner