logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 137/09
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 30 października 2009 rok


W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami ) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 04 marca 2009 rok w sprawie budżetu gminy na 2009 rok Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 100.351,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody bieżące kwota 100.351,00 zł
z tego:
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 61.366,00 zł
- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie kwota 38.985,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 28.305,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- dochody bieżące kwota 28.305,00 zł
z tego:
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 28.305,00 zł


§ 2


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 616.769,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 616.769,00 zł
w tym:
- realizacja własnych zadań bieżących gminy ( środki z dotacji ) kwota 61.366,00 zł
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie kwota 38.985,00 zł
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwot 544.723,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 544.723,00 zł
w tym:
rezerwa ogólna kwota 17.105,00 zł
realizacja własnych zadań bieżących gminy ( dotacja ) kwota 28.305,00 zł


§ 3


1.W Dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „ Pozostała
działalność” § 4300 „Zakup usług pozostałych”, zmniejsza się środki na zadaniu
„ Deratyzacja targowiska” o kwotę 334,00 zł i wprowadza się nowe zadanie o brzmieniu;
„ Opłata za badania wody h na targowisku w Bogatyni” z kwotą 334,00 zł

2. W dziale 600 „ Transport i łączność”, rozdział 60016 „ Drogi publiczne gminne”
§ 6050 „ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych’ , zastępuje się § 6059 o brzmieniu jw. – dotyczy n/w zadań:
- obwodnica Bogatynia-budowa drogi klasy G w Bogatyni Etap I kwota 8.130.000,00 zł
z tego:
- środki własne 240.000,00 zł
- kredyt kwota 7.890.000,00 zł

- obwodnica Bogatynia-budowa drogi klasy G½ w Bogatyni Etap I ( poprawa komunikacji
drogowej między miastami Bogatynia Frydlant ) kwota 32.000,00 zł

- poprawa drogi dostępności między miastem Hradek n/Nysą (Cz ) a Bogatynią ( PL ) Hermanie
( Cz ) na pograniczu czesko-polskim kwota 22.000,00 zł


§ 4


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych 140.824.525,03 zł
- po stronie wydatków budżetowych 154.919.706,02 zł
- niedobór budżetu 14.095.180,99 zł

- przychody budżetowe w wysokości 19.000.000,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 3.576.614,00 zł

- przychody GFOŚ i GW 7.457.000,00 zł
- wydatki GFOŚ i GW 7.457.000,00 zł


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki do pobrania: 2009-11-10 12:31:13 - Uzasadnienie (70.81 kB)
2009-11-10 12:43:50 - Załącznik Nr 1 (65.24 kB)

Ilość odwiedzin: 1730
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 137/2009
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 137/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30 października 2009 W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2009-10-30 11:15:00
Data udostępnienia informacji: 2009-11-05 11:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-10 12:46:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner