logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

ZARZĄDZENIE NR 8/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 20 stycznia 2009 r.
 
 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o  wydanie zezwolenia na prowadzenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz prowadzenia hoteli dla zwierząt oraz usług związanych z transportem i utylizacją zwłok zwierzęcych lub ich części.
 
            Na podstawie art.7 ust 3 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 Nr 236 poz. 2008 ze zm.) oraz w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi zarządzam co następuje:
 
                                                                       §1
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać następujące wymagania:
 
1. Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym działalności wnioskowanej,
2. Dysponować urządzeniami dla wyłapywania zwierząt w sposób nie powodujący zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadającymi im cierpienia,
3. Dysponować przynajmniej jednym środkiem transportu do przewozu zwierząt. Środki transportu zwierząt winny być utrzymywane i działać w sposób pozwalający zapobiec zranieniu i cierpieniu transportowanych zwierząt oraz w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, a także posiadać oznakowanie umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy, w tym w szczególności:
 a) możliwość prawidłowego ulokowania, a używane uwięzi nie mogą im krępować leżenia i wstawania w czasie transportu;
 b) podłogi pojazdów używanych do transportu powinny mieć odpowiednią nawierzchnię, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny;
 c) środki transportu zwierząt powinny spełniać warunki utrzymania odpowiedniej temperatury, wentylacji, przestrzeni oraz naturalnej pozycji;
d) w trakcie dłuższego transportu zwierzęta muszą mieć zapewnioną odpowiednio często wodę i karmę oraz odpoczynek.
4. Posiadać możliwość zapewnienia zwierzętom, w razie potrzeby, opieki lekarsko – weterynaryjnej,
5. Posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
6. Zapewniać wykonywanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 11 marca 2004 r. ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.),
7. Dysponować chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych oraz zapewniać dalsze – zgodne z prawem – postępowanie ze zwłokami zwierzęcymi (umowa z uprawnionym podmiotem prowadzącym działalność związaną z transportem  i utylizacją zwłok zwierzęcych lub ich części zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 
§ 2
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt lub hotelu dla zwierząt,  powinien spełniać następujące wymagania:
 
1. posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym działalności wnioskowanej,
2. dysponować tytułem prawnym do nieruchomości na której będzie prowadzić wnioskowaną działalność,
3. dysponować pomieszczeniami dla bezdomnych zwierząt, spełniającymi warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.),
4. dysponować przynajmniej jednym środkiem transportu do przewozu zwierząt; środki transportu zwierząt winny być utrzymywane i działać w sposób pozwalający zapobiec zranieniu i cierpieniu transportowanych zwierząt oraz w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, a także posiadać oznakowanie umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy,
6. dysponować odpowiednio wykształconą kadrą gwarantującą stałe świadczenie usługi,
7. posiadać :
a) decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
b) zgłoszenie zamiaru prowadzenia schroniska dla zwierząt Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
c) pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii o pozostałych urządzeniach, instalacjach, obiektach i innych środkach technicznych służących do prowadzenia działalności,
8. zapewniać wykonywanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 11 marca 2004 r. ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.).
                                                                    §3
Zarządzenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Bogatynia i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bogatynia.                                                                                
                                                                   § 4
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
     Andrzej Grzmielewicz

Ilość odwiedzin: 1855
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 8/2009
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 8/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 20 stycznia 2009r.
Podmiot udostępniający: UMiG
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Szymków
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2009-01-20 10:06:31
Data udostępnienia informacji: 2009-12-30 09:06:31
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-30 09:13:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner