logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

                        Zarządzenie Nr 134 /2009
                       Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
                         z dnia 14 października 2009 roku.
 
      w sprawie powołania sztabu ds. koordynacji „ AKCJI ZIMA ” 2009/2010
 
Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami ) Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni postanawia , co następuje :
 
                                                                § 1
 
Dla zabezpieczenia prawidłowego przeprowadzenia akcji zimowej odśnieżania i likwidacji gołoledzi powołuje się sztab w następującym składzie:
 
1. Pan Dominik Matelski - Pełnomocnik ds.akcji zimowej - tel.sł. 075 77-39-480,
2. Pan Eugeniusz Hałas - Członek akcji zimowej – tel.sł. 075 77 - 32 - 206 ,
3. Pan Zbigniew Ciupa -  Członek akcji zimowej – tel. sł. 0 75 77 - 32 -028 ,
4. Pan Ryszard Koziński - Członek akcji zimowej – tel.sł. 075 77 - 32 - 407 ,
5. Pan Maciej Magaj   -       Członek akcji zimowej – tel.sł. 075 77 - 42 - 082.
 
                                                             
                                                      § 2
 
Sztab dokona oceny stanu przygotowania do sezonu zimowego służb komunalnych na terenie miasta i gminy Bogatynia.
 
                                                                § 3
 
Zgodnie z zawartą umową odpowiedzialnym za bieżące utrzymanie dróg , ulic , chodnikówi placów w mieście i gminie Bogatynia w zakresie zimowego utrzymania jest Gminne Przed-siębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Bogatyni z wyłączeniem terenów administrowanych przez : Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu , Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu , PGE Kopalnię Węgla Brunatnego „ Turów ” w Bogatyni , PGE Elektrownię „ Turów ” w Bogatyni , Spółdzielnię Mieszkaniową w Bogatyni , Towarzystwo Budownictwa Społecz-nego w Bogatyni , Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Bogatyni , Państwową Komunikację Samochodową w Bogatyni , Gminną Spółdzielnię „ Samopomoc Chłopska ” w Bogatyni , Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Bogatyni Spółka z o.o. , Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni , Bogatyńskie Wodociągi i Oczysz -czalnię S.A. w Bogatyni oraz właścicieli nieruchomości , którzy zobowiązani są do ich zimo-wego utrzymania w oparciu o obowiązujące przepisy wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 236 poz.2008 z 2005 roku ( tekst jednolity).
 
                                                             § 4
 
Ustala się czas trwania pogotowia zimowego od 01.11.2009 r. do 31.03.2010 roku.
 
                                                             § 5
 
Zadaniem sztabu akcji zimowej będzie koordynowanie działań podmiotów uczestniczących w zabezpieczeniu społeczeństwa przed skutkami zimy i dokonywanie analiz i ocen przebiegu akcji.
                                                             
                                                             § 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
           
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
       Andrzej Grzmielewicz
 

Ilość odwiedzin: 3532
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 134/2009
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 134/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 14 października 2009r.
Podmiot udostępniający: UMiG
Osoba, która wytworzyła informację: Ryszard Koziński
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2009-10-14 09:30:58
Data udostępnienia informacji: 2009-12-30 10:30:58
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-30 10:57:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner