logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      minus Przedszkole Publiczne Nr 4
         minus Organizacja
         minus Status prawny
         minus Statut
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Archiwa danych
         minus Kontakt
         minus Strona www
         plus Ogłoszenia
         minus Plan zamówień publicznych
         minus Zamówienia publiczne
         plus Sprawozdawczość
         minus Zarządzenia
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

 ZASADY ORGANIZACJI:

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Bogatyni jest przedszkolem publicznym.
Organem prowadzącym jest Rada Miasta i Gminy Bogatynia.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty.
Przedszkole jest 3 oddziałowe.
Organizację nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu reguluje statut przedszkola oraz zatwierdzany corocznie przez Burmistrza Miasta i Gminy arkusz organizacji przedszkola.

• Czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola,
  w tym czas na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie,
• Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
• Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole (przerwy wykorzystane są na modernizację, prace remontowe) oraz miesięcznej przerwy wakacyjnej.
• Przedszkole jest czynne 10.50 godziny przez 5 dni w tygodniu za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.
• Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku,
• Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać  24.
•  Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki  i realizacji założeń programowych.
• Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku przez dyrektora przedszkola.
• Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

Zajęcia dodatkowe :

1. Przedszkole na życzenie rodziców organizuje dla dzieci nieodpłatną naukę  religii.  W tym czasie dzieci nieuczęszczające na lekcje religii, mają zapewnioną opiekę nauczyciela. Nauka religii w przedszkolu odbywa się 2 razy w tygodniu w wymiarze  zajęć przedszkolnych właściwych dla danego poziomu nauczania.
2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności zajęć umuzykalniających,  nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
      - z dziećmi w wieku 3-4 lata około 15 minut,
      - z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut. 

Formy finansowania przedszkola

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowania jest przez:
   - Miasto i Gminę Bogatynia 
   - Rodziców  w formie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

Rekrutacja:

Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 4 określa Regulamin rekrutacji opracowany na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oswiaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm),
  • Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7).                                                                                           Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola"
• W przypadku , gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od ilości miejsc, dyrektor przedszkola może odstąpić od powoływania komisji kwalifikacyjnej.
• Powołana komisja kwalifikacyjna składa się :
     1) z przedstawicieli Rady Pedagogicznej.
• Komisji kwalifikacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola.

Pracę dydaktyczno-wychowawcza z dziećmi opracowuje się w oparciu o ramowy plan pracy.

Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenie opłat 

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 9,00 zł. ( w przypadku zgłoszenia wcześniej nieobecności dziecka
w przedszkolu opłaty nie pobiera się)
Opłatę za usługi przedszkola ustala Uchwała Nr XXIV/149/19 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 października 2019 r. oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29.06.2018 r. w sprawie udzielenia mgr Elżbiecie Mikicińskiej dyrektorowi Przedszkola Publicznego Nr 4 pełnomocnictwa nr 42/2018 do dokonywania czynności prawnych.

Termin uiszczenia opłat za przedszkole (wyżywienie, opłata stała) upływa 15 każdego miesiąca.

Załączniki do pobrania: 2021-02-26 10:02:00 - Uchwała Nr XXIV/149/19 (460.68 kB)
2021-02-26 10:29:28 - Uchwała nr XXXIX/238/20 (340.49 kB)

Ilość odwiedzin: 27839
Nazwa dokumentu: Organizacja
Podmiot udostępniający: Przedszkole Publiczne Nr 4
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesława Drewniacka
Osoba, która odpowiada za treść: mgr Elżbieta Mikicińska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Danelczyk-Litwicka
Data wytworzenia informacji: 2016-01-21 13:20:00
Data udostępnienia informacji: 2016-01-21 13:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 10:29:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner